Dagvatten

Regn som faller på gatan

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från exempelvis vägar, parkeringsplatser och tak. Under naturliga förhållanden tränger vattnet ned i marken innan det når våra vattendrag. I områden med mycket hårdgjorda ytor, som i centrala Östersund, rinner det istället via diken och dagvattenledningar ut i Storsjön.

I en tätort med mycket tak och stora, asfalterade och stenlagda ytor, kan vattnet inte tränga ned naturligt i marken. För att det inte ska bli översvämning måste dagvattnet ledas bort och detta sker vanligtvis via stuprör och brunnar till ledningar. Via ledningarna förs vattnet vidare till närmaste vattendrag.

Du som fastighetsägare ansvarar själv för dagvattnet inom din fastighet samt de eventuella fördröjnings- eller reningsanläggningar som ingår. Genom att ta hand om så mycket dagvatten som möjligt lokalt, det vill säga på den egna fastigheten, kan du hjälpa till att minska belastningen på kommunens dagvattennät och bidra till en bättre miljö.

Har du en genomsläpplig gräsmatta kan du enkelt leda ut vattnet från husets stuprör till gräsmattan. Vattnet renas när det sjunker genom marken och det belastar inte heller ledningsnätet nedströms. Du kan också samla upp stuprörsvatten i en tunna och använda för bevattning.

Om du väljer ett genomsläppligt material på garageuppfarten och andra hårda ytor kan mer dagvatten tas om hand på din tomt. Ytor med singel, grus, hålsten eller plattor med genomsläppliga fogar släpper igenom vatten.

Har du anslutit dagvattnet rätt på din fastighet?

När du planerar att dränera om husgrunden eller lägga om ledningar på tomtmarken ska du se över hur ledningarna är anslutna till de kommunala avloppsledningarna. Det är inte tillåtet att avleda dräneringsvattnet till det kommunala spillvattenledningsnätet om det finns förbindelsepunkt för dagvatten. Detta står i ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Fastigheter som belastar spillvattennätet med dräneringsvatten och som har eller får en ny förbindelsepunkt för dagvatten ska koppla om dräneringen. Om ditt hus har källare är det troligt att dräneringsvattnet inte kan avledas med självfall utan måste pumpas till dagvattennätet. Du behöver då installera en brunn med pump innan inkoppling till kommunens dagvattennät.

Det förekommer att stuprör och gårdsbrunnar är felaktigt kopplade till spillvattensystemet. Detta är inte tillåtet enligt kommunens bestämmelser och du som fastighetsägare ansvarar för att åtgärda felkopplingen. Exempel på åtgärd kan vara att leda ut takavvattningen över en grönyta. I de fall du behöver en dagvattenanslutning till det kommunala dagvattennätet kan detta erbjudas, kommunen tar då betalt för upprättande av en ny anslutning enligt gällande VA-taxa.

Ta alltid kontakt med Kundcenter för mer information och rådgivning när du bygger nytt eller gräver om din dränering och övriga VA-installationer.

Kommunen jobbar för en hållbar dagvattenhantering!

Östersunds kommun arbetar just nu med att ta fram ett nytt Program för Vatten och avlopp samt en Dagvattenstrategi. Målet är att arbetet ska vara klart i slutet på år 2018. I dagsläget finns det ett antal beslutade planer som berör dagvatten och som talar om hur kommunen ska arbeta för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. I Översiktsplan 2040, Vattenplan för Storsjön, Plan för vatten- och avloppsförsörjning samt Plan för naturvård och park kan du läsa mer. Här har vi sammanfattat de ställningstaganden och den ambition kommunen har gällande dagvatten.

Översiktsplan 2040öppnas i nytt fönster

Vattenplan för Storsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan för vatten- och avloppsförsörjningPDF

Plan för naturvård och parkPDF

Ta höjd för klimatförändringar!

  • Klimatförändringarna innebär ökad dagvattenmängd. Detta behöver man ta hand om i öppna system och fördröjande lösningar. Vid planering och lovhantering ska för hållbart omhändertagande av dagvatten 100-årsregn vara dimensionerande.
  • Andelen hårdgjorda ytor i tätbebyggelse ska minska. Asfaltsparkeringar kan tex ersättas med armerat gräs i syfte att förbättra den lokala dagvattenhanteringen utan att ge avkall på tillgängligheten.
  • Kommunen ska utarbeta ett handlingsprogram för översyn och säkring av ledningsnät för dagvatten inför kommande klimatförändringar.

Skapa plats för dagvatten!

  • Både i befintliga miljöer och vid ny exploatering behöver kommunen skapa möjlighet för kontrollerad avrinning.
  • Alla nya eller reviderade detaljplaner ska säkerställa att det finns tillräckligt med grönytor för ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Detta gäller både kvartersmark och allmän plats. Om detta inte är möjligt ska en dagvattenutredning visa vart vattnet tar vägen och vilka konsekvenser det ger.
  • Den fysiska planeringen ska samverka till att skapa sammanhängande stråk för öppen dagvattenhantering och koppla samman dessa med planeringen av gröna strukturer (mångfunktionella ytor)
  • Kommunen ska stimulera fastighetsägare till att bygga ”gröna tak” som på ett effektivare sätt fördröjer regnvattnet från taket.
  • Kommunen ska identifiera och avsätta lämpliga markområden där dagvattensystemet tillfälligt kan bräddas vid översvämningar.

Skydda sjöar och vattendrag från förorenat dagvatten!

  • Kommunen ska mer aktivt nyttja befintliga parker för dagvattenhantering och fördröjning av vatten i diken, för en bättre reningseffekt från exempelvis vägar och industriområden. Detta skapar en bättre miljö för djur och växter.
  • När kommunalt avloppsvatten och dagvatten är renat och släpps till sjöar och vattendrag ska det vara så rent så att recipienten kan nå god ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-19