Anslutning till VA-nätet

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avlopps­nätet (VA-nätet) behöver du i god tid innan göra en beställning till Östersunds kommun.

Skiss som visar förbindelsepunkten för det kommunala VA-nätet

Ledningsnätet

Kommunens vatten- och avloppsledningar ute i gatan kallas huvudledningar och distrubi­tions­­ledningar. Anslutningen mellan huvud­ledning och en fastighet kallas servis­ledning och delas upp i en allmän och en privat del.

Den privata delen är belägen från förbindelse­punkten fram till fastigheten, medan den allmänna delen går från förbindelsepunkten ut till huvudledningen. Förbindelse­punkten ligger i regel 0,5 meter från fastighets­gränsen.

På den privata delen ska du ha:

 1. sand­fångs­brunn för dagvattnet från stuprören som är kopplad till dag­vatten­servisen
 2. rensbrunn för avlopps­vattnet (spillvattnet) som är kopplad till spill­vatten­servisen.

Du ansvarar för att tömma sandfångsbrunnar och att spola den privata delen av servis­led­ningen. Kommunen ansvarar därefter för den allmänna delen av servisledningen. Det är dock ditt ansvar om den allmänna delen av servisledningen blivit påverkad av fastighetens avlopp på grund av exempel­vis fett eller större saker som orsakat avloppsstopp.

På den allmänna delen av servisledningen finns alltid en avstängningsventil. Det är enbart kommunen som får stänga eller öppna leveransen av dricksvattnet.

Anslut din fastighet

1. Ansök om VA-anslutning

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du ansöka om VA-anslutninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du ska också bifoga en fackmannamässigt ritad VA-situationsplan med din ansökan.

Vi behöver din ansökan senast sex veckor före vattnet/avloppet ska vara inkopplat.

2. Förbindelsepunkt till fastigheten

Kommunen handlägger din ansökan och upprättar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Det gäller om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Om din fastighet ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet blir du hänvisad till en förbindelsepunkt vid huvudledningen.

Du som fastighetsägare ansvarar för anläggandet av ledningar från för­bindelse­­punkten till fastigheten. I samband med att du ansluter dina ledningar till förbindelsepunkten ska kommunen besikta anslutningen i öppen rörgrav. Kontakta Kundcenter för att boka tid för besiktning.

3. Betala anläggningsavgift

Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura på anläggnings­avgiften till dig. Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet.

4. Koppla in vatten och installera vattenmätare

Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. När du vill få vattenmätaren installerad måste du ha betalt anslutningsavgiften.

Tekniska krav på anslutningen

 1. Vattentrycket
  Vattentryckets nivå beror på var din fastighet ligger i förhållande till reservoaren som vattnet kommer från. Om vattentrycket är större än sju bar rekommenderar vi att du installerar en tryckreducerare.

 2. Dränering
  Läs om kraven på dränering på sidan Dagvatten.

 3. Dagvatten
  Läs om kraven på dagvatten på sidan Dagvatten.

 4. Spillvatten
  Toaletter, diskvatten, duschvatten ska alltid kopplas på kommunens spilledning​. Bygger du med källare måste ett färdigt golv ligga 50 cm ovanför huvudledningens hjässa. Annars måste du pumpa ditt avlopp. Pumpledningen måste ha en backventil. Läs mer om spillvatten på sidan Avlopp.

 5. Vattenledning
  Vattenledningen förses alltid med en avstängningsventil ute på den allmänna delen av servisledningen. Det är enbart Vatten Östersund som får stänga eller öppna leveransen av dricksvattnet.

 6. Vattenmätare
  Läs om kraven på vattenmätare och vattenmätarplats på sidan Vattenmätare.

 7. Sprinkler​
  Vid dimensionering av sprinklerledning förutsätts rätt flöde och tryck. Tag kontakt med oss på kommunen för specifik information om just din anslutning av sprinklern. Sprinklern ska dessutom förses med ett återströmningsskydd för att hindra att gammalt vatten återförs ut på ledningsnätet. Tänk på att återströmningsskyddet ger en förlust på minst 1 bar.

 8. Från egen brunn till kommunalt vatten
  När du kopplar in kommunalt vatten krävs att din gamla vattenkälla inte kan kopplas ihop med det kommunala. En ventil räcker inte som en barriär - ingen fysisk ihopkoppling får förekomma. Det har förekommit olyckhändelser med magsjuka som följd av att brunnsvatten har blandats med det kommunala dricksvattnet. Därför är det väldigt noga att du som fastighetsägare följer den här viktiga regeln.

  Så länge du inte har en fysisk ihopkoppling kan du använda din gamla vattenkälla till exempelvis bevattning.

Ansvar

Om din fastighet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp är det kommunenen som ansvarar för vatten och avlopp enligt VA-tjänstlagen.

Om din fastighet ligger utanför kommunens verksamhetsområde och ska anslutas till det kommunala VA-nätet är det ett skriftlig avtal mellan dig och VA-huvudmannen som reglerar ansvaret.

Om ni är flera intilliggande fastigheter utanför verksamhetsområdet som ska ansluter er till det kommunala VA-nätet så ska ni först bilda en gemensam­hets­anläggning (GA). Ett kontrakt upprättas mellan GA och VA-huvudmannen, där VA-chef och en utsedd kontaktperson från GA skriver under kontraktet.

Byggvatten

Om du behöver vatten under tiden du bygger hus kan du beställa byggvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tänk på att du måste ordna en kran för att öppna och stänga vattnet. Tänk också på frysrisken under vintern.

Kontakta Kundcenter när allt är förberett så kommer kommunen och öppnar servisventilen. OBS! Det är enbart kommunen som får öppna och stänga ventilen. Otillåten öppning/stäng­ning debiteras fastighetsägaren. 

Underhåll av ledningar

Ledningarna i marken behöver ses över, glöm därför inte bort dem om du ändå ska till att utföra schaktarbeten på tomten. Faktorer som ålder, material och kondition påverkar skicket på dina ledningar. En gammal vattenledning i galv, har exempelvis mer tendens att rosta. En otät avloppsledning nära ett träd och dess rötter kan på sikt vara orsaken till ett avloppstopp.

Avstyckning av fastighet

Är du ansluten till kommunens VA-nät har du redan betalat anläggningsavgiften för din fastighet. Vid avstyckning kan det hända att ytterligare en tomtyteavgift tillkommer för den nya fastigheten om stamfastigheten haft reducerad avgift tidigare.

Förändrad verksamhet

Exempel på förändrad verksamhet som medför åtgärder:

 • Förändrat antal lägenheter i ett flerbostadshus (fler än två lägenheter) påverkar den fasta avgiften för avloppet.
 • En ombyggnation från kontor till restaurang innebär att en fettavskiljare ska installeras om inte sådan redan finns.
 • Installation av sprinkler för brandbekämpning medför att återströmningsskydd ska installeras.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-23