Vatten och avlopp

solnedgång

Här kan du läsa om både kommunalt vatten och avlopp och vad som gäller för dig med eget vatten och avlopp. Men först något om hur vi alla ska värna om vårt dricksvatten och vår natur.

Ett runt märke med Birger i mitten och texten "Håll Storsjön ren! Jag bor här" runtom.

Vatten värt att vårda

Klart att vi inte ska förorena marken, grundvattnet och våra sjöar och vattendrag! För då förorenar vi vårt dricksvatten.

Inga fimpar och inget snus på marken

Inga fimpar och inget snus på marken! De innehåller gifter och plast. Inget skräp på marken över huvud taget. Plast bryts ned till mikroplast och sköljs ut i sjöar och vattendrag och hamnar till slut i haven. Inte fultvätta bilen och inget oljespill eller andra giftiga ämnen på marken. Det hamnar till slut i grundvattnet eller i sjöar och vattendrag, varifrån vi tar vårt dricksvatten.

Bara kiss, bajs och toapapper i toaletten

Vare sig du har eget avlopp eller kommunalt avlopp ska du inte spola ned färg, lösningsmedel och liknande vätskor. De försvinner inte utan hamnar förr eller senare i naturen. Har du kommunalt avlopp hamnar sådana gifter i våra reningsverk där de stör reningsprocessen så att avloppsvattnet blir sämre renat från kiss och bajs. Sedan fortstätter gifterna ut i sjöar och vattendrag.

Matfett, våtservetter och tops riskerar att fastna i avloppsledningar och orsaka stopp. Får vi stopp i våra avloppsledningar tvingas vi leda ut orenat avloppsvatten i närmaste vattendrag medan vi fixar stoppet.

Läs mer nedan hur du ska göra för att vårda vårt vatten och undvika att fulspola.

Inget fett i avloppet

Använd gärna en miljötratt för att samla upp fett från matlagningen i en flaska. Det kan vara fett från stekpannan, frityrolja eller olja från fetaosten till exempel. Skruva på tratten på en flaska så är det lätt att hälla upp det.

Miljötrattarna kan användas många gånger och de finns på återvinningscentralerna och på kundcenter.

Lämna den fyllda flaskan på en återvinningscentral eller lägg den i kärlet för restavfall till förbränning. Det fett som kommer till återvinningscentralerna kommer att återvinnas, fett som läggs i sopkärlet blir till värme.


Två blå trattar med lock som kan skruvas på en flaska.

Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område som är till för att skydda de kommunala vattentäkterna från föroreningar.

Om du bor eller arbetar inom ett vattenskyddsområde, ska du vara extra försiktig när du hanterar exempelvis oljeprodukter, växtskyddsmedel eller gödsel. Större grävarbeten eller strandbete kan också förorena våra dricksvattentäkter.

Läs mer om vattenskyddsområdena och se om du behöver anmäla eller söka tillstånd för din verksamhet.

Tvätta bilen miljövänligt i biltvätt

När du ska tvätta din bil så ska du göra det i en biltvätt och inte hemma på garageuppfarten. Smuts från bilen innehåller bränslerester, olja, asfalt m.m. Tillsammans med avfettningsmedel och bilschampo blir det en gift-cocktail. Fultvättar du bilen hemma på garageuppfarten rinner denna gift-cocktail ner i närmaste dagvattenbrunn* eller närmaste bäck.

Åk istället till en biltvätt för en mer miljövänlig tvätt. I en biltvätt renas tvättvattnet innan det leds vidare till kommunens reningsverk. Tvättvattnet från biltvätt­anlägg­ningen kontrolleras varje år genom provtagning.

Vattenskyddsområden

Bor eller arbetar du inom ett vattenskyddsområde? Då ska du vara extra noga med var och hur du tvättar bilen. Vattenskyddsområden är till för att skydda våra kommunala dricksvattentäkter.

Läs mer om våra vattenskyddsområden

Fultvätta lite mindre fult

Om du trots allt väljer att tvätta din bil hemma - ställ bilen på gräs eller grus så att tvättvattnet rinner genom marken, som tar hand om en del föroreningar, istället för att rinna ut i sjöar och vattendrag. Men detta är förbjudet i de flesta vattenskyddsområden.

Se filmen om när Birger är på biltvätten

* Dagvatten - regn- och smältvatten från hustak och gator. I tätbebyggda områden är dagvattnet förorenat av bland annat avgaser, bränslerester, oljor och smörjmedel, asfalt, m.m. Dagvatten leds via separata dagvattenledningar ut i omgivande sjöar och vattendrag.

Töm plaskpooler och bassänger på rätt sätt

Om du har en plaskpool eller badbassäng så finns det några saker du ska tänka på.

När du fyller på vatten

Om du fyller på vatten under vattenytan i bassängen eller poolen, till exempel genom att lägga ner en slang, finns det risk för återströmning; det vill säga att förorenat vatten från poolen strömmar tillbaka in i dricksvattenledningen. Fyll, för säkerhets skull, på ovanifrån.

Har du fast utrustning för påfyllning av bassängen, ska den vara försedd med återströmningsskydd kategori 4.

Klorerat vatten

Skona naturen från klor genom att avklorera vattnet innan du tömmer ut det. Klor förbrukas av solsken. Låt vattnet vara kvar i solen några dagar så att allt fritt klor försvinner. Ett annat sätt att avlägsna fritt klor är att använda en kemikalie för avklorering som säljs i butiker för bassängtillbehör. 

När du tömmer ut vatten

Om du har en flyttbar plaskpool som inte står ute vintertid, kan du tömma den på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta på tomten. Se bara till att du inte tömmer vattnet i närheten av en vattentäkt eller att vattnet blir till olägenhet för dina grannar.

Från större fasta bassänger, inomhus eller utomhus, där vattenmängden är så stor att gräsmattan inte kan ta emot den, kan du tömma vattnet i kommunens dagvattenledning om sådan finns.

Vatten från backspolning av filter ska avledas till spillvatten­ledning.

Dagvatten - regn- och smältvatten från hustak och gator. I tätbebyggda områden är dagvattnet förorenat av bland annat avgaser, bränslerester, oljor och smörjmedel, asfalt, m.m. Dagvatten leds via separata dagvattenledningar ut i omgivande sjöar och vattendrag.

Spillvatten - avloppsvatten från kök, badrum och toaletter samt från verksamheter och industrier. Spillvatten leds via ledningar till reningsverk där det renas innan det släpps ut i naturen igen.

Birger – det lilla Storsjöodjuret, lär barnen att bli vattensmarta

Birger är Storsjöodjurets bäbis som bor i Storsjön. Han får det ganska otrevligt hemma hos sig när vi, här på landbacken, fulspolar och fultvättar bilen.

Se filmen om Birger och vår fulspolning:

Se filmen om Birger i biltvätten:

 Stående affisch på Birger Pdf, 3.8 MB.

Kampanjmaterialet med Birger – det lilla Storsjöodjuret, är framtaget tillsammans med Birgers skapare, Anders Nilsson och Sara Strömberg.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-22