Stadsdel söder om Vallsundsbron

Flygbild över nya området

”Staden kring vattnet” är en vision hämtad ur översiktsplanen "Östersund 2040" som kommunfullmäktige antog 2014. Visionen går ut på att bygga en ny stadsdel söder om Vallsundsbron som binder samman Östersund runt Storsjön.

I takt med att behovet av nya bostäder i Östersund ökar och att intresset för att bosätta sig på Annersia är stort, har Östersund valt att ta fram en fördjupad översiktsplan för en ny stadsdel söder om Vallsundsbron.

Fördelen med att samla nybyggnationen i området söder om Vallsundsbron är vi kan skapa förutsättningar för att service – så som butiker, kollektivtrafik, skola och äldrevård – kan etableras. Det gör det också enklare att bevara jordbruksmark när man i större ut­sträck­ning samlar bebyggelsen i ett område. För kommunen handlar det också om att kunna samnyttja infrastruktur så som vägar, vattenledningar och parkområden för att det på sikt inte ska bli för höga kostnader för skattebetalarna.

Du kan ta del av förslaget här:

Framsidan av publikationen "Ny stadsdel söder om Vallsundsbron"

"Ny stadsdel söder om Vallsundsbron"


Tack till alla er som lämnat synpunkter!

Förslaget om stadsdel söder om Vallsundsbron var ute på samråd mellan den 1 september och den 1 december 2016. Under samrådet kom det in 255 yttranden. Tack!

Flera synpunkter handlade om att områdets landsbygdskaraktär ska bevaras och att många bosatt sig i området just för att det har landsbygdskaraktär men ändå ligger nära stan. Andra är oroliga för att den skog som idag används för rekreation och i undervisningen i Böle Byskola ska bebyggas.

Trafiksituationen är en fråga som engagerar många och huvudgatans utformning genom området väcker oro både gällande den trafik som den kan generera i framtiden och att den ska bli en barriär mellan skolan och skogen ovanför.

Det fanns också synpunkter som menade på att det är positivt att staden växer och utvecklas i området som är en fin miljö. Förhoppningar som lyftes med den stadsdelen var att den ska ge möjlighet till ökad service exempelvis äldreboende och kollektivtrafik i området.

 

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området söder om Vallsundsbron startade under våren 2015. Mellan den 1 september och den 1 december 2016 var förslaget till fördjupad översiktsplan ute på samråd.

Kommunen arbetar just nu med att sammanställa synpunkterna, och nästa beslut i projektet kommer att fattas av Kommunfullmäktige, troligen hösten 2018.

Tidslinje över planprocess för fördjupad översiktsplan för stadsdel söder om Vallsundsbron

Idémöte

Den 27 maj 2015 hade vi ett idémöte i Böle Byskola dit fastighetsägare och boende i området var inbjudna. Mötet hölls som en uppstart för att informera om projektet och för att samla in kunskap från de boende till underlag för planarbetet.

Arbeta fram ett förslag

Efter mötet började arbetet med att ta fram ett första förslag på hur stadsdelen skulle kunna utformas. En konsultgrupp har haft i uppdrag att göra arbetet under ledning av kommunen. Platsbesök och olika kunskapsunderlag har legat till grund för arbetet som resulterat i ett samrådsförslag.

Samråd

Den 21 juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om samråd och mellan den 1 september och den 1 december var förslaget ute på samråd, då den som vill fick lämna synpunkter på förslaget.

Bearbeta förslaget

Förslaget har varit ute på samråd och nu ska alla synpunkter som kommit in sammanställas. Kommunen tar ställning till dem och om förslaget ska omarbetas.

Utställning

Kommunfullmäktige fattar beslut om att skicka ut förslaget en gång till med de ändringar som gjorts. Det blir tillfälle att ge synpunkter på nytt på det omarbetade förslaget.

Antagande

Efter granskningen bearbetas förslaget slutligen, efter utställningens synpunkter, till ett antagandeförslag som kommunfullmäktige beslutar ska gälla.

Laga kraft

En tid efter antagandet vinner översiktsplanen laga kraft, det betyder att man kan fortsätta med detaljplanering i linje med översiktsplanen.

Varför tar det så lång tid?

Det är inte något ovanligt att tidsplanerna förändras i planprocesser. Ny information kommer in under samrådet och de kompletterande utredningar synpunkterna kan ge upphov till.

Det är mycket på gång i Östersund just nu med flera olika stadsbyggnadsprojekt som påverkar varandra. För den fördjupade översiktsplanen måste frågor mellan förvaltningar samordnas, och även samordning med Frösö park projektet.

För att komma fram till ett förslag som ska gälla under lång tid har det behövts göras upphandlingar av exempelvis trafikutredningar, geohydrologisk undersökning och omarbetning av strukturen. Det har också behövts göras politiska avstämningar av arbetet.

Vad ska stadsdelen heta?

Tävlingen om vad stadsdelen ska heta avslutades i samband med samrådets avslutande den 1 december, men är inte avgjord än. Vinnaren kommer att presenteras i samband med att projektet går in i utställningsfasen.

Sidan uppdaterad 2018-02-16