Sandviken - fördjupad översiktsplan

flygbild över det planerade bostadsområdet Sandviken

”Staden kring vattnet” är en vision hämtad ur översiktsplanen "Östersund 2040" som kommunfullmäktige antog 2014. Visionen går ut på att bygga en ny stadsdel söder om Vallsundsbron som binder samman Östersund runt Storsjön. Efter namntävling är det beslutat att den nya stadsdelen ska heta Sandviken.

Nu pågår utställning

Nu finns det ett bearbetat förslag till fördjupad översiktsplan för Sandviken. Sandviken är det namn som är beslutat för planen och det framtida området. Information om förslaget och de ändringar som är gjorda finns i handlingarna som du hittar längre ner på sidan. Du hittar också handlingarna utställda på Östersunds bibliotek och på Rådhuset. Utställningen pågår mellan den 17 oktober och till den 17 december 2018.

Nytt i förslaget är bland annat att fokus är på området kring Sandviken. Områdena väster om Sandviken bedöms i huvudsak vara aktuella efter 2040. Området kring Sandviken kan rymma cirka 800 bostäder, kommunal service, vägar och olika grönområden.

Den fördjupade översiktsplanen ger förslag på riktlinjer för detaljplaneläggning som är nästa skede i planeringen efter antagande. En antagen översiktsplan innebär i sig inte att det går att börja bygga det som föreslås.

Hur har synpunkterna från samrådet hanterats?

I utställningshandlingen kapitel 2 hittar du en sammanfattning av de synpunkter som kom in och hur kommunen har tagit ställning till dem. Alla synpunkter med kommentarer finns också sammanställda i samrådsredogörelsen. Du hittar båda handlingarna längre ner på sidan.

Handlingar:

Utställningshandling Sandviken fördjupad översiktsplanPDF

Populärversion utställning, Sandviken fördjupad översiktsplanPDF

Samrådsredogörelse Sandviken fördjupad översiktsplanPDF

Konsekvensbeskrivning Sandviken fördjupad översiktsplanPDF

Planscher från utställningsmötet i SandvikenPDF

Utredningar:

Dagvattenutredning – Fördjupad Översiktsplan Sandviken Östersund, 2018-10-12PDF

Trafikanalys: Utbyggnad av bostäder i Frösö Park och Söder om Vallsundsbron, 2018-03-25PDF

Geoteknik Sandviken, 2018-03-16PDF

Hydrogeologisk karta Sandviken, 2018-03-16PDF

Tidslinje över planprocess för fördjupad översiktsplan för stadsdel söder om Vallsundsbron

Har du synpunkter på förslaget?

Kommunen tar emot synpunkter på förslaget på samma sätt som under samrådet. Du kan lämna dina synpunkter direkt på hemsidan. Mer information om hur du lämnar synpunkter hittar du i andra kapitlet i ”Utställningshandling Sandviken fördjupad översiktsplan” eller i populärversionen ” Populärversion utställning, Sandviken fördjupad översiktsplan”.

Kommunen ska ta ställning till synpunkterna innan planen kan antas av Kommunfullmäktige på liknande sätt som i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter 17 oktober - 17 december på följande sätt:

  • via formuläret nedan
  • via e-post till samhallsbyggnad@ostersund.se
  • via vanligt brev till:
    Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund

Behöver du hjälp att skriva ner dina synpunkter kan du kontakta Kundcenter på 063-14 30 00

 

Prenumerera på info om projektet Sandviken


Idémöte

Den 27 maj 2015 hade vi ett idémöte i Böle Byskola dit fastighetsägare och boende i området var inbjudna. Mötet hölls som en uppstart för att informera om projektet och för att samla in kunskap från de boende till underlag för planarbetet.

Arbeta fram ett förslag

Efter mötet började arbetet med att ta fram ett första förslag på hur stadsdelen skulle kunna utformas. En konsultgrupp har haft i uppdrag att göra arbetet under ledning av kommunen. Platsbesök och olika kunskapsunderlag har legat till grund för arbetet som resulterat i ett samrådsförslag.

Samråd

Den 21 juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om samråd och mellan den 1 september och den 1 december var förslaget ute på samråd, då den som vill fick lämna synpunkter på förslaget.

Samrådsförslaget från 2016

I takt med att behovet av nya bostäder i Östersund ökar och att intresset för att bosätta sig på Annersia är stort, har Östersund valt att ta fram en fördjupad översiktsplan för en ny stadsdel söder om Vallsundsbron.

Fördelen med att samla nybyggnationen i området söder om Vallsundsbron är vi kan skapa förutsättningar för att service – så som butiker, kollektivtrafik, skola och äldrevård – kan etableras. Det gör det också enklare att bevara jordbruksmark när man i större ut­sträck­ning samlar bebyggelsen i ett område. För kommunen handlar det också om att kunna samnyttja infrastruktur så som vägar, vattenledningar och parkområden för att det på sikt inte ska bli för höga kostnader för skattebetalarna.

Du kan ta del av förslaget här:

Tack till alla som lämnat synpunkter på samrådet

Förslaget om stadsdel söder om Vallsundsbron var ute på samråd mellan den 1 september och den 1 december 2016. Under samrådet kom det in 255 yttranden. Tack!

Flera synpunkter handlade om att områdets landsbygdskaraktär ska bevaras och att många bosatt sig i området just för att det har landsbygdskaraktär men ändå ligger nära stan. Andra är oroliga för att den skog som idag används för rekreation och i undervisningen i Böle Byskola ska bebyggas.

Trafiksituationen är en fråga som engagerar många och huvudgatans utformning genom området väcker oro både gällande den trafik som den kan generera i framtiden och att den ska bli en barriär mellan skolan och skogen ovanför.

Det fanns också synpunkter som menade på att det är positivt att staden växer och utvecklas i området som är en fin miljö. Förhoppningar som lyftes med den stadsdelen var att den ska ge möjlighet till ökad service exempelvis äldreboende och kollektivtrafik i området.

Bearbeta förslaget

Förslaget har varit ute på samråd och nu ska alla synpunkter som kommit in sammanställas. Kommunen tar ställning till dem och om förslaget ska omarbetas.

Vad ska stadsdelen heta?

Beslut om namn fattades av Miljö- och samhällsnämnden den 29 augusti 2018, baserat på juryns val utifrån inkomna namnförslag under namntävlingen. Namnet blir Sandviken vilket är det område som det nu föreslås att läggas fokus på under utställningen.

Utställning

Kommunfullmäktige fattar beslut om att skicka ut förslaget en gång till med de ändringar som gjorts. Det blir tillfälle att ge synpunkter på nytt på det omarbetade förslaget.

Antagande

Efter utställningen bearbetas förslaget slutligen till ett antagandeförslag som kommunfullmäktige beslutar ska gälla.

Laga kraft

En tid efter antagandet vinner översiktsplanen laga kraft, det betyder att man kan fortsätta med detaljplanering i linje med översiktsplanen.

Varför tar det så lång tid?

Det är inte något ovanligt att tidsplanerna förändras i planprocesser. Ny information kommer in under samrådet och de kompletterande utredningar synpunkterna kan ge upphov till.

Det är mycket på gång i Östersund just nu med flera olika stadsbyggnadsprojekt som påverkar varandra. För den fördjupade översiktsplanen måste frågor mellan förvaltningar samordnas, och även samordning med Frösö park projektet.

För att komma fram till ett förslag som ska gälla under lång tid har det behövts göras upphandlingar av exempelvis trafikutredningar, geohydrologisk undersökning och omarbetning av strukturen. Det har också behövts göras politiska avstämningar av arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-12