Översiktsplan Östersund 2040

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som beskriver kommunens avsikter för den fysiska miljön i framtiden. Den visar hur kommunen vill använda mark och vatten för att ge utrymme till fler invånare och samtidigt begränsa det ekologiska fotavtrycket samt bidra till bra livsvillkor.

Nytt förslag ute på granskning till 18 mars 2022

Just nu pågår arbete med revidering av kommunens översiktsplan Östersund 2040. Efter samrådet har förslaget justerats ytterligare och är tillgängligt för granskning under perioden 18 januari - 18 mars 2022.

Lämna synpunkter på förslaget

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under granskningsperioden. Det är dock viktigt att vi får dina synpunkter senast den 18 mars 2022. Du lämnar synpunkter på något av följande sätt:

 • Online: fyll i formuläret i avsnittet "synpunkter" direkt i den digitala översiktsplanen.
 • Maila: samhallsbyggnad@ostersund.se
 • Skicka dina synpunkter till:
  Östersunds kommun
  Samhällsbyggnad
  831 82 Östersund

Se det aktuella granskningsförslaget

Här finns det reviderade förslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning som är ute på granskning. Notera att detta förslag inte är antaget utan öppet för synpunkter.

Framsida på Östersund 2040 reviderade versionen

Se granskningsförslaget här

Om granskningsförslaget Östersund 2040

Efter samrådet har förslaget bearbetats och kommunen har tagit ställning till de synpunkter som kom in vilket är sammanställt i en samrådsredogörelse. Då samrådet har handlat om en revidering av gällande översiktsplan handlar bearbetningarna främst om ändringar i text, tillägg i form av nya ställningstaganden eller uppdaterad information. Mer information om ändringarna finns i samrådsredogörelsen och granskningsförslaget.

Några av de mer omfattande ändringar i granskningsförslaget är:

 • Omstrukturering och mer information i översiktsplanekartan
 • Tillägg ställningstaganden och information samisk markanvändning
 • Tillägg ställningstaganden och information totalförsvarets intressen

Därför revideras översiktsplanen Östersund 2040

Bakgrunden till revidering av kommunens översiktsplan är behov av anpassning till nya förutsättningar, eftersom mycket har hänt sedan planen beslutades 2014. Översiktsplanen har samtidigt bedömts vara aktuell i sin helhet vilket betyder att grunden i ursprungsversionen är kvar.

Ändringarna handlar bland annat om:

 • Ett nytt befolkningsmål.
 • Nya avsnitt om klimatpåverkan, klimatanpassning och ekosystemtjänster.
 • Nya utredningsområden där kommunen ska undersöka närmare hur de områdena kan utvecklas.

Om samrådet och samrådsförslaget

Det reviderade förslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning var ute för samråd 20 april-20 juni 2021. Under samrådet kom det in många synpunkter på förslaget som sedan har bearbetats. Synpunkter kom både från medborgare, organisationer och myndigheter. Alla synpunkter har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Notera att nedanstående samrådsförslag därefter har bearbetats till ett nytt granskningsförslag.

Process för översiktsplanering

Processkarta översiktsplanering

Stegen i processen:

 • Arbeta fram förslag
 • Samråd - vad tycker du?
 • Bearbeta förslaget
 • Granskning - blev det bättre?
 • Antagande
 • Laga kraft

Var vill vi vara år 2040?

Översiktsplanen är kommunens vision för framtiden. Den är tänkt att svara på i första hand två frågor:

 • Hur ska vi forma vår framtida kommun för att bli så attraktiva att vi växer och blir fler invånare?
 • Vilka behov uppstår med fler invånare när det gäller mark, vatten och bebyggd miljö?

Översiktsplaner är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för många olika typer av beslut. Allt från bygglovsbeslut till hur vi ska utforma skolmiljöer och var vindkraftverk får byggas.

Sex utmaningar inför framtiden

I översiktsplanen Östersund 2040 har vi identifierat sex utmaningar som vi står inför och som översiktsplanen ska hjälpa oss att klara:

Vi vill ha växtvärk

65 000 invånare är målet och närhet är ledord, det vill säga staden behöver växa inåt.

Vi har bara ett jordklot

Vår livsstil har de senaste 100 åren påverkat jorden negativt. Stadsplaneringen måste skapa möjligheter som minskar våra avtryck på miljön och klimatet.

Vi vill kunna resa klimatsmart

Växer vi som stad ökar också resandet - mer samarbete i regionen och fler turister föder fler resor.

Vi blir allt äldre

De äldre blir fler, vilket innebär fler människor med funktionsnedsättning. Fler äldre ställer högre krav på samhället, då färre arbetande måste ta hand om fler behövande, vilket ökar kostnaderna.

Vi är ingen "ö i havet"

Östersund behöver stärka och utveckla sin roll i Åre-Östersundsregionen, Trondheim-Östersund-Sundsvall, samt hela Norrland.

Vi ska må bättre

Bara hälften av befolkningen är tillräckligt aktiva. Vi har en ökning av övervikt och fetma.

Nu gällande översiktsplan Östersund 2040 från 2014 med alla bilagor

En översiktsplan ska alltid vara kommuntäckande, och Östersund 2040 är därför ett omfattande dokument. Du som snabbt vill bilda dig en uppfattning om vad kommunen vill kan börja med att läsa sidorna 10-22 i planen.

Översiktsplanen Östersund 2040 som PDF Pdf, 7.7 MB.

Översiktsplanen innehåller kommunens vision, strategier och ställningstaganden. Planen innehåller också kartor som beskriver hur vi ska använda marken.

Markanvändningskarta för kommunen Pdf, 15.9 MB.

Markanvändningskarta för staden Pdf, 1.4 MB.

Framsida på Översiktsplan 2040

Så använder du de klickbara kartorna

Markanvändningskartorna för Staden och Kommunen är klickbara så att du kan tända och släcka lager själv utifrån vad du är intresserad av att titta på.

När du öppnar kartan är samtliga lager tända vilket kan uppfattas som otydligt. Släck i första hand ner lagren med riksintressen, så blir kartan tydligare.

Tända och släcka lager

När du får upp PDF:en finns det flera ikoner i övre vänstra kanten av skärmen. Om du inte ser dessa ikoner prova att föra musen längst ner och i mitten av skärmen. Då visas ett verktygsfält och till höger i det finns en ikon som heter "Visa Adobe Reader-verktygsfältet", klicka på den*.

En av ikonerna heter "lager" och ser ut som två papper som ligger snett över varandra. Klicka på den, då öppnas en ny kolumn. Klicka på plustecknet för att få fram den gula mappen "lager" så syns alla lagren i kartan. Du tänder och släcker dem genom att klicka i rutan med ögat framför lagernamnet.

*För Google Chrome

Om du använder webbläsaren Google Chrome kan du behöva inaktivera den inbyggda PDF-visaren för att få upp verktygsfältet för Adobe Reader.

Läs mer om hur du inaktiverar den inbyggda PDF-visaren hos Google Support

En översiktsplan blir till - Östersund 2040:s historik

Arbetet med Östersund 2040 startade hösten 2010 och har inneburit mycket dialog mellan kommunala tjänstemän, medborgare, förtroendevalda och myndigheter.

Förslaget till översiktsplan var ute på samråd mellan december 2012 och februari 2013, då medborgare och andra fick möjlighet att tycka till om förslaget till översiktsplan som det såg ut då.

Efter samrådstiden bearbetade kommunen förslaget, vilket resulterade i en samrådsredogörelse som sedan ställdes ut.

Samrådsredogörelse Pdf, 2.6 MB.

Under utställningstiden fanns möjlighet att återigen lämna synpunkter på det omarbetade förslaget.

Du kan se vilka synpunkter som kom in och hur kommunen tagit ställning till dem i det särskilda utlåtandet för översiktsplanen.

Särskilt utlåtande för översiktsplanen Pdf, 879.8 kB.

I mars 2014 antog kommunfullmäktige slutligen den nya översiktsplanen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-02-16