Kultur­miljö­program för tätorter, yttre stadsdelar och landsbygd

Östersunds kommun arbetar just nu med ett program för att klar­göra vilka kultur­historiska särskilt värdefulla byggnader och miljöer som finns i Östersunds yttre stadsdelar, i sex av kommunens tätorter samt på landsbygden.

Vill du titta på och läsa mer om kulturmiljöerna?

Gå till kulturmiljöwebben

Programmet, som även kallas för etapp 2 och 3 av kultur­miljö­programmet, omfattar Odensala, Odenslund och Söder, Lugnvik, Karlslund och Eriksberg, Norr samt Oden­skog och Körfältet i Östersunds stad.

Programmet omfattar även Frösö strand, Hornsberg och Lövsta, Härke, Valla och Frösö park på Frösön, samt de sex tät­orterna Lit, Brunflo, Fåker, Orrviken, Tandsbyn och Häggenås, samt lands­bygden i kommunen.

Byggnader byggda efter 1980 är inte med­tagna i programmet.

Kulturmiljöprogrammet är framtaget med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Jämtland. Programmet antas av Öster­sunds kommunfullmäktige.

Gå in på kulturmiljöwebben för att titta på de byggnader och områden som vi har inventerat.

Karta över de yttre stadsdelar som inventerats i etapp 2 samt de centrala delar som ingick i etapp 1

Karta över inventerade områden i Östersunds stad

Karta över tätorter som ingår i etapp 2

Karta över tätorter som ingår i etapp 2

Etapp 2 och 3 av kulturmiljöprogrammet på samråd

Etapp 2 av Kulturmiljöprogrammet rör Östersunds yttre stadsdelar och sex tätorter: Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken.

Etapp 3 handlar om landsbygden i Östersunds kommun och om de samiska kulturmiljöerna, som är viktiga samiska miljöer i Östersunds kommun.

Samrådet pågår från den 20 mars till den 12 juni 2021. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 12 juni.

Här hittar du hela kulturmiljöprogrammet!

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Kulturmiljöprogrammet är en del av Östersunds översiktsplan och innehåller en fördjupning av översiktsplanens över­gripande strategier och ställnings­taganden kring kulturmiljön i kommunen. Till­sam­mans med översiktsplanen Öster­sund 2040 ska programmet vara väg­ledande i beslut om bygglov och samhälls­planering.

Kulturmiljöprogrammet ska även bidra till att sprida och hämta in kunskap om vilken bebygg­else och vilka miljöer som har särskilda värden ur kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Syftet med kultur­miljö­programmet

Syftet med programmet är att tillvarata och utveckla de kulturhistoriska värdena i samhälls­planeringen, och lyfta fram den rika resurs som kulturmiljön är, både för oss som bor här och för turism- och besöks­näringen. Syftet är också att främja utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Programmet ska klargöra de kultur­historiska värden som en byggnad eller ett bebyggelse­område har. Avsikten är inte att kulturmiljöprogrammet ska vara en "död hand" över bebygg­elsen, utan snarare att det ska vara ett verktyg för hur vi ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.

Kulturmiljöprogrammet är en kartläggning av särskilt värdefulla byggnader och bebyggelse­områden i kommunen, men innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt plan- och bygglagens bestämmelser om var­samhet och förbud mot förvanskning.

Läs mer om kulturmiljövärden och begrepp

Mer om den andra och tredje etappen av kultur­miljö­programmet

En viktig del inför arbetet med kulturmiljöprogrammet för de yttre stadsdelarna samt för de sex tät­orterna har varit att uppdatera kunskapsunderlaget, som tidigare inte funnits samlat utan varit spritt i en rad olika dokument, utredningar och inventeringar.

Etapp 2 av kulturmiljöprogrammet tar sin utgångspunkt i det kvalitets­förbättrade kunskaps­underlag som nu samlats ihop. Både hela bebygg­else­områden och enstaka bygg­nader har värderats.

En värderingsgrupp med sakkunniga (byggnadsantikvarier och arkitekter) från länsstyrelsen, Jamtli och Östersunds kommun har deltagit i klassificeringsarbetet.

Hopslagning av etapp 2 och 3 av kultur­miljö­programmet

Etapp 3 av kulturmiljöprogrammet tar sin utgångspunkt i rapporten "Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Östersunds kommun, kulturhistoriskt underlag för planeringsarbete", gjord 2003 av Jämtlands läns museum. Etapp 3 innebär en uppdatering och komplettering av inventeringen.

Samråd för etapp 2 genomfördes sommaren/hösten 2016. Samråd för etapp 3 beräknas genomföras under hösten 2020. Granskning för etapp 2 och 3 beräknas genomföras under hösten 2020.

Inventering, klassificering och konsekvens­beskrivningar

Både för särskilt värdefulla bygg­nader och bebyggelseområden kan vår värdering och klassificering ändras, om vi vid närmare besikt­ning hittar ytterligare värden som vi inte uppmärksammat under arbetet med kultur­miljö­programmet.

Det kan innebära att vårt för­hållnings­­sätt för den enskilda byggnaden eller det enskilda bebyggelseområdet kan förändras över tid. Det kan också finnas kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och miljöer som av någon anledning inte upp­märk­sammats vid inventering och därför inte finns med i kultur­miljö­programmet. Dessa byggnader och miljöer kan i efterhand klassas som särskilt värdefulla.

Byggnads­inventering, klassificering och konsekvens­beskrivning

Dessa dokument hör till förslaget om kulturmiljöprogram för de yttre stadsdelarna samt de sex tätorterna.

Byggnadsinventering och klassificering Pdf, 109.5 kB.

Konsekvensbeskrivning Pdf, 27.2 kB.

Ställningstaganden, beskrivna värden och förhållningssätt

Våra ställningstaganden för enskilda byggnader och områden

Gruppen särskilt värdefulla bygg­nader har delats in i klass A och B. Särskilt värdefull byggnad klass A innebär att förvanskningförbud enligt plan- och bygglagen gäller. Byggnaden har ett så högt värde att rivningsförbud/skyddsbestämmelser bör övervägas vid upprättande av detaljplan.

Särskilt värdefull byggnad klass B innebär att förvanskningförbud enligt plan- och bygglagen gäller. Värdena bedöms dock inte vara av sådan art att de kan innebära hinder för andra allmänna intressen. I första hand bör varsamhets­bestämmelser övervägas vid upp­rättande av detaljplan.

Läs mer om vilka konsekvenser klassificeringarna av byggnader och områden får vid till exempel prövning av beslut om bygglov och detaljplaner i PDF-filen nedan.

Konsekvenser för klassificering av kulturmiljövärden Pdf, 158.9 kB.

Beskrivna värden och förhållningssätt för respektive kulturmiljö

För varje bebyggelseområde beskrivs dess historia och karaktärs­drag samt vilka värden och för­hållnings­sätt som är viktiga att ta hänsyn till vid ändring, planering och handläggning av lov och andra tillstånd.

Det är positivt att områdena används och utvecklas, så länge förändringen anpassas till kultur­värdena och att kulturvärdena skyddas och bevaras.

I samband med plan- och bygg­lov­beslut som berör de utpekade områdena ska de kulturhistoriska värdena beaktas så att de inte förvanskas eller omintetgörs.

Varje bebyggelseområde har en text med rekommendationer om hur värdena i området ska hanteras. Rekommendationerna ger ett under­lag för tillämpningen av plan- och bygglagen och är tänkta att fungera som en vägledning för kommunens handläggare och fastighetsägare.

Rekommendationerna är med avsikt allmänt hållna och det kan finnas värden som inte redovisas i texten och som synliggörs först vid hand­läggning av bygglov eller detaljplan eller vid ändring av byggnader eller i miljöer.

Vid frågeställningar om ändring av de utpekade områdena och även byggnaderna bör därför någon med byggnadsantikvarisk eller arkitektonisk kunskap delta.

I plan- och bygglagen (PBL) finns ett grundläggande varsamhetskrav som gäller ändring av alla byggnader (8 kap 17 §).

I PBL finns också ett generellt förbud om förvanskning och en byggnad som inte tidigare är ut­pekad/klassi­ficerad som särskilt värdefull skyddas ändå av 8 kap. 13, 14 §§.

Konsekvenser för strandskydd och landsbygds­utveck­ling i strandnära lägen, LIS

Kulturmiljöprogrammet behandlar befintliga miljöer och byggnader och bedöms inte ha stor inverkan på strandskyddet och LIS. Ett fåtal utpekade miljöer och byggnader ligger inom områden där LIS kan vara aktuellt och här får en bedöm­ning göras från fall till fall när frågan kommer upp.

Läs mer om strandskydd och LIS i denna bilaga till översiktsplanen Östersund 2040 Pdf, 330.8 kB.

Kulturmiljöer i centrala Östersund

Östersunds kommun har sedan tidigare antagit ett kultur­miljö­program för de centrala delarna av Östersund, etapp 1 av kultur­miljö­programmet.

Denna information finns för när­varande endast i PDF-format men arbetet med att digitalisera informationen och samla den på kulturmiljöwebben pågår.

Läs mer om kulturmiljöprogrammet för etapp 1 - Östersunds centrum

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-09