Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du de fördjupade översiktsplaner som kommunen tagit fram för olika områden, såväl geografiska som tematiska.

I en fördjupad översiktsplan tar kommunen fram lite mer detaljerade riktlinjer för ett specifikt område än vad den ordinarie översiktsplanen tar upp. Det är vanligt för till exempel nya eller större stadsområden, eller områden som har stor betydelse för framtidens Östersund.

De fördjupade översiktsplanerna är ett komplement till den kommunövergripande översiktsplanen Östersund 2040. Fördjupade översiktsplaner antas av kommunfullmäktige men är inte juridiskt bindande, utan ska vara vägledande i kommunens arbete med samhällsplaneringen.

Översiktsplaner på gång

För närvarande arbetar Östersunds kommun med att ta fram fördjupade översiktsplaner för både tematiska områden och för geografiska områden.

Ny stadsdel i Sandviken

Sandviken söder om Vallsundsbron är utpekat i översiktsplanen Östersund 2040 som en framtida stadsdel. Planen har varit utställd under 2018.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen för Sandviken.

Centrala Frösön

Den fördjupade översiktsplanen för centrala Frösön antogs av kommunfullmäktige i juni 1998.

Fördjupad översiktsplan för centrala Frösön som PDF Pdf, 8.7 MB.

Fyrvalla och Remonthagen

Den fördjupade översiktsplanen för Fyrvalla och Remonthagen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2006.

Huvudsyftet med översiktsplanen är att göra det möjligt att omvandla planområdet från militärt område till civil stadsdel, och integrera denna i staden.

Fördjupad översiktsplan för Fyrvalla och Remonthagen som PDF Pdf, 5.4 MB.

Hara, Orrviken, Genvalla, Marieby och Sörviken

Den fördjupade översiksplanen för del av Storsjöbygden - Hara, Orrviken, Genvalla, Marieby och Sörviken - antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober 2000.

Fördjupad översiktsplan för del av Storsjöbygden som PDF Pdf, 3.2 MB.

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogrammet är ett tematiskt tillägg till Östersunds översiktsplan och innehåller en fördjupning av översiktsplanens övergripande strategier och ställningstaganden kring kulturmiljön i kommunen. Tillsammans med översiktsplanen Östersund 2040 ska programmet vara vägledande i beslut om bygglov och samhällsplanering.

Kulturmiljöprogrammet är framtaget med ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen i Jämtland och behandlar såväl miljöer som enskilda byggnader. Programmet tas fram i tre etapper, där varje etapp innehåller olika geografiska delar av kommunen.

En värderingsgrupp med sakkunniga (byggnadsantikvarier och arkitekter) från länsstyrelsen, Jamtli och Östersunds kommun har deltagit i urvals- och klassificeringsarbetet.

Programmet ska klargöra de kulturhistoriska värden som en plats eller ett landskap har. Avsikten är inte att kulturmiljöprogrammet ska vara en "död hand" över bebyggelsen, utan snarare att det ska vara ett verktyg för hur vi ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.

Kulturmiljöprogrammet är en kartläggning värdefulla byggnader och områden i kommunen, men innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet och förbud mot förvanskning.

Läs mer om kulturmiljövärden och begrepp

Syftet med programmet är att tillvarata och utveckla de kulturhistoriska värdena i samhällsplaneringen, och lyfta fram den rika resurs som kulturmiljön är, både för oss som bor här och för turism- och besöksnäringen. Syftet är också att främja utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Byggnader och områden som är yngre än från 1980 är inte medtagna i kulturmiljöprogrammet.

Etapp 1 - Östersunds centrum

Etapp 1 av kulturmiljöprogrammet berör Östersunds centrum. Kommunfullmäktige antog programmet den 20 mars 2014.

Här kan du läsa etapp 1 av kulturmiljöprogrammet

Vill du hellre ladda ner en PDF kan du göra det här. Pdf, 20.1 MB.

Etapp 2 - yttre stadsdelar och tätorter, samt etapp 3 - landsbygden

Etapp 2 berör Östersunds yttre stadsdelar samt sex tätorter i kommunen - Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken.

En viktig del inför arbetet med etapp 2 har varit att uppdatera kunskapsunderlaget, som tidigare inte funnits samlat utan varit spritt i en rad olika dokument, utredningar och inventeringar.

Etapp 2 av kulturmiljöprogrammet tar sin utgångspunkt i det kvalitetsförbättrade kunskapsunderlag som nu samlats ihop. Både hela bebyggelseområden och enstaka byggnader har värderats.

Den tredje etappen i kulturmiljöprogrammet handlar om landsbygden i Östersunds kommun.

Etapp 2 och 3 av kulturmiljöprogrammet är ute på samråd mellan den 20 mars och den 12 juni 2021. Här hittar du kulturmiljöprogrammet etapp 2 och 3.

Byggnadsinventering och klassificering Pdf, 109.5 kB.

Konsekvensbeskrivning Pdf, 27.2 kB.

Stadsdel Norr

Den fördjupade översiktsplanen för Stadsdel Norr antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2006 samt den 28 juni 2007.

Huvudsyftet med den fördjupade översiktsplanen för Stadsdel Norr är att göra det möjligt att omvandla området från militärt område till civil stadsdel och att integrera denna i staden. Stadsdel Norr ska bland annat innehålla bostäder, arbetsplatser, service, idrottsanläggningar och grönområden.

Fördjupad översiktsplan för Stadsdel Norr som PDF Pdf, 4.4 MB.

Bilagor till fördjupad översiktsplan för Stadsdel Norr

Kulturhistoriskt planeringsunderlag Pdf, 5.1 MB.

Landskapsanalys Pdf, 1.1 MB.

Trafikanalys Pdf, 3.9 MB.

Inventering av floran Pdf, 1.3 MB.

Storsjö strand

Den fördjupade översiktsplanen för Storsjö strand antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2009.

Huvudsyftet med översiktsplanen är att göra det möjligt att omvandla strandområdet mellan Östersunds hamn och Minnesgärde, med bostadsbebyggelse, nya verksamheter och ett allmänt grönområde eller en strandpromenad närmast vattnet.

Fördjupad översiktsplan för Storsjö strand som PDF Pdf, 15.8 MB.

Bilagor till fördjupad översiktsplan för Storsjö strand

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 1.5 MB.

Komplettering till miljöteknisk markundersökning Pdf, 3.2 MB.

Utredning av bullerpåverkan Pdf, 859.4 kB.

Riskanalys av närhet till järnvägen Pdf, 1.4 MB.

Riskanalys vibrationer Pdf, 390.8 kB.

Bedömning av vågförhållanden Pdf, 1.8 MB.

Planförslag från Mondo arkitekter och Tyréns Pdf, 9.5 MB.

Planförslag från Sweco arkitekter Pdf, 4.3 MB.

Checklista för konsekvensbedömning Pdf, 139.3 kB.

Vindkraft

Planen för vindkraft är ett tillägg till (den dåvarande) översiktsplanen och antogs av kommunfullmäktige den 17 mars 2011.

Planen syftar till att ange lämpliga områden för storskalig vindkraftsutbyggnad och områden där vindkraft inte tillåts på grund av andra intressen. Förslaget innehåller även riktlinjer för övriga områden.

Plan för vindkraft Pdf, 4.1 MB.

Bilagor till planen för vindkraft

Landskapsstudie Pdf, 6.7 MB.

Vindkraft och fågelliv Pdf, 193.9 kB.

Vindkraft och turism i Jämtland Pdf, 737.1 kB.

Västra Frösön (F4 med omnejd)

Den fördjupade översiktsplanen för västra Frösön, F4 med omnejd, antogs av kommunfullmäktige den 18 mars 2010.

Huvudsyftet med den fördjupade översiktsplanen är att göra det möjligt att omvandla planområdet från militärt till civilt område.

Fördjupad översiktsplan för västra Frösön som PDF Pdf, 9.3 MB.

Bilagor till planen för Västra Frösön (F4 med omnejd)

Konsekvenser Pdf, 1.8 MB.

Checklista för konsekvensbedömning Pdf, 145.2 kB.

Östberget, Frösön

Den fördjupade översiktsplanen för Östberget på Frösön antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2009.

Några punkter ur planen:

  • Större delen av berget bevaras som skogsområde för friluftsliv och rekreation.
  • Sammanhängande skidsystem med Gustavsbergsbacken och nya nedfarter i Ladängen-Kvarnsved.
  • Markreserv för framtida hotell på bergets topp.
  • Toppvägen förlängs upp på berget i justerad sträckning.

Fördjupad översiktsplan för Östberget, Frösön som PDF Pdf, 6.2 MB.

Bilagor till fördjupad översiktsplan för Östberget, Frösön

Checklista för konsekvensbedömning Pdf, 139.3 kB.

Östbergets geologi Pdf, 2.2 MB.

Rekreation på Östberget Pdf, 1.5 MB.

Skötselprogram för stadsnära skog Pdf, 4 MB.

Geohydrologisk utredning Pdf, 482 kB.

Växtinventering Pdf, 650.6 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-06