Frösö Park - en ny stadsdel

Upp till 1 600 nya bostäder med närservice och en inspirerande livsmiljö - Frösö Park är tänkt att bli en av Östersunds nya stadsdelar.

Här hittar du information om vad kommunen har för avsikt för hur Frösö Park ska utformas, och vad som händer i processen.

Östersund växer! Kommunen har ett befolkningsmål om att bli 65 000 invånare till 2040 och en övergripande vision att vara ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Det innebär att stadsplaneringen måste möta behovet av bostäder och balansera det med till exempel de sociala och kulturella värden som behöver tillvaratas.

Om Frösö Park

Frösö Park har under senaste decenniet omdanats från militärt område till en företagspark med konferens, hotell, sport och kultur.

På Frösö Park finns idag ungefär 500 arbetsplatser och området har en stor potential att bidra till att Östersund stärker sin roll som tillväxtmotor i regionen. För att ta till vara på den potential som finns på Frösö Park vill vi bygga ut området etappvis med 1 000 – 1 600 bostäder med huvuddelen av utbyggnaden fram till 2040.

Flygbild över Frösö Park med tänkta bostäder, parker, skola, förskola och gator inritade

Klicka på bilden för att förstora den

Förslaget i korthet

  • Storlek: 323 hektar, varav 140 naturmark eller vattenområde, 82 blandad stadsdel med bostäder och 10 turistisk verksamhet.

  • Antal bostäder: 1 000-
    1 600 totalt i form av blandad bebyggelse bestående av villor, radhus och mindre flerfamiljshus. fram till 2040.

  • Service: det befintliga företagsområdet med arbetsplatser, konferens, sport och konst utvecklas med livsmedel, förskola, skola, vård och omsorg.

  • Kommunikationer: buss, utvecklat gång- och cykelnät.

  • Karaktär: en varierad, tät och blandad stadsdel nära natur och rekreation. Den kulturhistoriskt värdefulla miljön ska vara tydligt avläsbar i den samtida stadsdelen.

En vägledning för hur stadsdelen ska utformas

Kommunen har tagit fram ett planprogram för Frösö Park med inriktning för hur området kan utvecklas. Ett planprogram är ett förstadium till detaljplanering, och syftar till att skaffa ett bra underlag tidigt och vara vägledande när kommunen senare börjar detaljplanera.

Hela planprogrammet, med tillhörande bilagor, kan du läsa på vår sida om pågående detaljplaner.

Läs förslaget till planprogram för Frösö Park

Tack för att ni lämnat synpunkter!

Planprogrammet till Frösö Park var ute på samråd mellan den 28 augusti och 25 september 2017. Under samrådet kom det in 29 yttranden. Den 7 september hölls ett samrådsmöte i form av Öppet hus på Rådhuset, ett femtiotal personer deltog och framförde synpunkter. Tack så mycket!

Yttranden som kom in rörde bland annat konsekvenser på trafiken, frågor kring hantering av föroreningar (PFAS- perfluorerade alkylsyror) samt påverkan på natur- och rekreationsvärden samt landskapsbild.

Efter samrådstiden sammanställdes alla synpunkter i en samrådsredogörelse och förslaget till planprogrammet reviderades i mindre delar, bl.a. byggnadsskala kring Kungsgårdsvägen, mindre utökning av brynzon samt kompletteringar

och förtydliganden kring föroreningar, buller, trafik, dagvatten. Revideringarna framgår i samrådsredogörelsen.

Kommunfullmäktige godkände samrådsredogörelsen och reviderat program den 18 juni 2018.

Vad händer nu?

Planprogrammet och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Innan detaljplanearbetet kan påbörjas inom ett område där det har konstaterats föroreningar i form av PFAS ska en godkänd metod för sanering finnas framtagen. För områden som konstaterats vara opåverkade av PFAS ska en riskbedömning tas fram.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-06-27