Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar:

 1. Planbesked
 2. Samråd
 3. Granskning
 4. Antagande
 5. Överklagande
 6. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare har möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samråd och granskning.

Böle-Orrviken

Antagande

Fannbyn 3:3 m fl. Bostäder övre Hegled  (fas: Överklagad)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.

Detaljplanen har antagits på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2018. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Centrala Östersund

Påbörjat planarbete

Karlslund 1:32 m fl. Bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Programsamråd

Lagboken 3. Nya kommunhuset (fas: Programsamråd)

Kvarteret Lagboken innefattar stadens rådhus från 1912 med tillbyggda kontorsbyggnader från 1970-talet. Byggnaderna från 1970-talet evakuerades 2015 på grund av mögel och ska nu rivas. Uppdragsbeslutet att påbörja detaljplanearbete beviljades av kommunfullmäktige den 5 september 2017, med syfte att pröva möjligheten till nybyggnation inom kvarteret.

Planprogrammet syftar till att uppmärksamma allmänheten och sakägare om vad som är på gång i området samt att informera om hur kommunen hanterar byggnation av kontorsmiljö i ett kulturhistoriskt känsligt läge, samt samla in synpunkter. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programsamrådet pågår under perioden 20 april till 15 maj 2018.

Samråd

Djurläkaren 13. Ändrad användning (fas: Samråd)

Syftet med att ta fram en detaljplan är att möjliggöra ytterligare bostäder i delar av de befintliga lokalerna i kvarteret Djurläkaren 13. Planen möjliggör en mer flexibel användning av bostäder, centrumverksamhet och kontor inom kvarteret.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 28 juni och den 9 augusti 2019.

Samråd

  Granskning

  Tallåsen 2. Flerbostadshus (fas: Granskning)

  Planförslaget syftar till att möjliggöra flerbostadshus inom ett område med naturmark. Fastigheten är idag planlagd för centrumverksamhet då intentionen tidigare var att inrymma en moské på platsen. Planen föreslår två byggnadskroppar i fem våningar med totalt cirka 48 lägenheter.

  Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 10 maj 2019 till och med den 31 maj 2019.

  Utredningar

  Antagande

  Byalaget 27. Tillbyggnad av enbostadshus i Karlslund (fas: Överklagad)

  Planområdet omfattar fastigheten Byalaget 27, som ligger i Karlslund på Stenstigen. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt enbostadshus på fastigheten Byalaget 27. Tillbyggnad ska ske med stor hänsyn till den kulturhistoriska miljön och den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde.

  Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 
  25 april 2018. Planen har sedan överklagats.

  Karlslund 1:4 m fl. Bostäder intill skidstadion (fas: Överklagad)

  Syftet med planförslaget är att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

  Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2018. Planen har sedan överklagats.

  Karlslund 2:1. Parhus i Eriksberg (fas: Överklagad)

  Syftet med planförslaget är att möjliggöra nya bostäder. Föreslagen bebyggelse består av 6 parhus (12 bostäder) i ett skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

  Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2018. Planen har sedan överklagats.

  Läkaren 13 m fl.  Tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad (fas: Antagen)

  Planens syfte är att skapa möjlighet till förtätning i Östersunds centrum i form av en tillbyggnad i sex våningar och en påbyggnad i tre våningar inom kvarteret Läkaren. Kvarteret Läkaren omges av gatorna Prästgatan, Biblioteksgatan, Storgatan samt Postgränd.

  Detaljplanen antogs på kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2019.

  Pantbanken 2, 3 och 4. Handel (fas: Överklagad)

  Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för butiken ”Hamngatan 12” att utöka sin verksamhet till att omfatta hela bottenvåningen i det intilliggande gårdshuset. Restaurang ”Jazzköket” önskar också utöka sin verksamhet i två av gårdshusen på Pantbanken 4. Pantbanken 3 ingår i planområdet av administrativa skäl.

  Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 14 juni 2017. Länsstyrelsen upphävde planen efter överprövning, vilket miljö- och samhällsnämnden sedan har överklagat.

  1. PlankartaPDF
  2. PlanbeskrivningPDF
  3. GranskningsutlåtandePDF

  Frösön

  Påbörjat planarbete

  Hammarskiftet 8. Bostadshus (fas: Påbörjat planarbete)

  Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bildande av en ny fastighet mellan befintligt bostadshus och Storsjön, samt byggnation av ett nytt bostadshus på fastigheten.

  Del av Valla 4:2. Nya bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

  Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostads­bebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

  Programsamråd

  Guckuskon 1 m fl. Nya bostäder vid Lövsta IP (fas: Programsamråd)

  Syftet med planprogrammet är att utreda planeringsförutsättningarna för nya bostäder, idrottsplatsen och förskolan, samt ta fram ett övergripande utvecklingsförslag för området. Syftet är också att skapa förutsättningar för diskussioner om detaljplanearbetets inriktning.

  Samråd

  Häggbäret 1. Flerbostadshus i Valla (fas: Samråd)

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ytterligare ett flerbostadshus inom fastigheten Häggbäret 1. Fastigheten ligger i närheten av Valla centrum och är sedan tidigare bebyggd med ett antal flerbostadshus i två våningar. Intentionen är att förtäta området med samma typ av punkthus som uppförts i Remonthagen och Tallåsen. Syftet är också att skapa ändåmålsenlig och grön innergård mellan punkthuset och den befintliga bebyggelsen.

  Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 12 juli och den 30 augusti 2018.

  Samråd

  Utredningar

  Program godkännande

  Stocke 4:1 m fl. Ny stadsdel vid Frösö Park (fas: Planprogram godkännande)

  Syftet med planprogrammet är att presentera ett första förslag för hur Frösö Park kan utvecklas till en ny stadsdel genom att redan etablerade verksamheter kompletteras med 1000 - 1600 nya bostäder fram till år 2040. I förslaget ingår också kommunal service, parker och infrastruktur. Intentionen är att skapa en stadsdel med höga boendevärden, med en blandning av boendeformer, som bygger på platsens unika läge, kulturmiljö och möjligheter till rekreation och natur­upplevelser. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

  Programmet godkändes av kommunfullmäktige den 18 juni 2018.

  Samråd

  Godkännande

  Utredningar

  Knytta-Solberg

  Inga pågående planer i dagsläget.

  Lugnvik

  Inga pågående planer i dagsläget.

  Odensala, Odenskog

  Påbörjat planarbete

  Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Påbörjat planarbete)

  Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

  Städet 8. Utökad användning (fas: Påbörjat planarbete)

  Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Oden­skog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

  Samråd

  Örtagården 1 m fl. Ny skolbyggnad vid Storsjöskolan (fas: Samråd)

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ökning av antalet elever på Storsjö­skolan. Skolan behöver förändras och utökas från dagens Åk 6-9 skola med plats för 360 elever, till en Åk 7-9 skola med ett upptagningsområde som innefattar även Torvalla, som skall erbjuda plats för 630 elever.

  Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 20 oktober och 13 november 2017.

  Planhandlingar

  Utredningar


  Granskning

  Hejaren 6 och 7. Utökad byggrätt för industri och handel (fas: Granskning)

  Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Hejaren 6, för att möjliggöra byggnation av en ytterligare byggnad för industri, kontor och handel med skrymmande varor på fastigheten. En byggrätt på cirka 2000 kvadratmeter tillskapas på en plats som idag är planlagd för parkering.

  Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 10 maj 2019 till och med den 31 maj 2019.

  Planhandlingar

  Omnibussen 2. Ökad andel mark som får bebyggas (fas: Granskning)

  Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Omnibussen 2, samt att säkerställa att tillräckliga ytor för parkering och varumottagning kan ordnas.

  Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 1 juli 2019 till och med den 9 augusti 2019.

  Planhandlingar

  Torvalla, Ope

  Påbörjat planarbete

  Torvalla 2:21 m fl.  Småhustomter i Torvalla By (fas: Påbörjat planarbete)

  Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med småhusbebyggelse. Avsikten är att 10–15 tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. Planområdet, som delvis är bebyggt, ligger utanför detaljplanelagt område, men är omgivet av områden planerade för bostäder. 

  Samråd

  Messmöret 1 m fl. Småhustomter i Ängsmon (fas: Samråd)

  Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus och radhus som är anpassade till den naturliga terrängen i området.

  Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 25 mars till och med 16 april 2019.

  Planhandlingar

  Söder, Odenslund

  Påbörjat planarbete

  Krabban 3. Utökad användning (fas: Påbörjat planarbete)

  Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ger en ökad använding för befintliga byggnader, möjliggör nybyggnation av flerbostadshus och kontor m m.

  Rödstjärten 2. Utöka och glasa in befintliga balkonger (fas: Påbörjat planarbete)

  Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att utöka samt
  eventuellt glasa in balkongerna på flerbostadshusen på fastigheten Rödstjärten 2.

  Väghyveln 9. Grundskola (fas: Påbörjat planarbete)

  Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att anordna en ändamåls­enlig skolgård samt trafiklösning för hämtning och lämning av grund­skolebarn. Fastigheten ligger mellan Tegelbruksvägen och Hyggesvägen och rymde under flera år Palmcrantz gymnasieskola.


  Granskning

  Törnrosen 12 m fl. Gårdshus och smålägenheter (fas: Granskning)

  Syftet med planen är att möjliggöra gårdshus för att kunna inrymma bostad/bostäder. Detaljplanen säkerställer placering och utformning av gårdshusen som anpassas till kvarterets struktur och karaktär. Gårdshusen placeras på trädgårdssidan bakom befintliga flerbostadshus och håller en gårdshuskaraktär vilket betyder att de ska underordna sig huvudbyggnaden med en något mindre skala och enklare utformning.

  Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 24 juni till och med 15 augusti 2019.

  Planhandlingar

  Utredningar

  Magasinet 1. Storsjöstrand, etapp 2 (fas: Granskning)

  Storsjö strand är under omvandling till en ny sjönära stadsdel. Ett planförslag har tagits fram för en fortsättning av etapp 1 söderut. Syftet är att pröva sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor inom området. Särskilt viktigt är anläggandet av en sjöpark och ett offentligt parkstråk längs vattnet. Aktuell detaljplan blir en fortsättning av den första etappen söderut.

  Planen är utskickad på en andra granskning under perioden den 29 maj 2019 till och med den 1 juli 2019.

  Planhandlingar

  Utredningar


  Antagande

  Brunflo

  Påbörjat planarbete

  Lockne Prästbord 2:1 och 1:3. Nya bostäder i Ångsta (fas: Påbörjat planarbete)

  Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör nya bostäder i anslutning till Lockne kyrka och Ångsta skola.

  Landsbygd

  Påbörjat planarbete

  Lillsjöhögen 2:10 m fl. Industriområde Midskog (fas: Påbörjat planarbete)

  Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.

  Hjälpte informationen på sidan dig?
  Sidan uppdaterad 2019-07-01