Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar:

  1. Planbesked
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Överklagande
  6. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare har möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samråd och granskning.

Staden

Granskning

Del av Karlslund 2:2. Fastighetsreglering för gatukök (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra för att gatuköket som ligger nära Ica Matmästaren ska kunna avstyckas och bilda en egen fastighet. Gatuköket står idag på kommunens fastighet som utgörs av gatumark i gällande detaljplan.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 16 januari till och med den 7 februari 2023.

Planhandlingar:

Antagande

Kv Skjutbanan 1 m fl. Bostäder och allmän parkering (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Skjutbanan 1 m fl, med syfte att möjliggöra att området omvandlas från en allmän markparkeringsyta till ett stadskvarter med bostäder. En stor del av kvartersmarken inom planområdet används idag för allmän parkering och planförslaget innebär att marken kan bebyggas med ett allmänt garage i markplan/suterräng med bostäder ovanpå, inklusive ett särskilt boende för äldre (gruppbostäder).

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning under perioden 5 juli - 30 augusti 2020. Inkomna yttranden samt kommunens ställningstagande till dem har sammanställts i ett granskningsutlåtande som ni finner här nedan.

Detaljplanen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2022. Mark- och miljödomstolen har därefter upphävt beslutet med motiveringen att att kommunen, till följd av den ändring som gjordes inför antagandet, borde ha hört grannarna genom att skicka ut förslaget på ny granskning.

Detaljplanen har varit utskickad på granskning under perioden 21 december 2022 till och med 22 januari 2023. Detaljplanen förväntas antas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2023.

Planhandlingar:

Utredningar:

3D-Stadsmodell:

Utdrag från kommunens 3D-modell finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Karlslund

Påbörjat planarbete

Del av Karlslund 2:5. Bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för del av Karlslund 2:5 i syfte att möjliggöra för bostäder. Avsikten är att omvandla del av nuvarande grusplan till flerbostadshus för studentbostäder. Detaljplanen syftar även till att binda samman Lövbergaparken och Remonthagen genom att befintligt grönstråk förstärks.

Del av Karlslund 3:4. Bostäder, odling och handel. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra för bostäder med tillhörande odling och verksamheter vid Remonthagen.

Granskning

Karlslund 1:32, Blomstergården. Bostäder, skola, förskola och kommersiella lokaler (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av en ny hållbar stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och skidstadion. Syftet är vidare att skapa en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och en variation i bebyggelsen.

Då planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan har en strategisk miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 6 mars 2023 till och med den 7 april 2023.

Planhandlingar:

Utredningar:

Körfältet

Samråd

Väghyveln 5. Nya bostäder (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra förtätning av Körfältet med nya flerbostadshus, att omstrukturera parkeringsytor samt att bevara större delen av naturområdet längs Inspektörsvägen.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 3 november till och med den 1 december 2022.

Öppet hus: Den 14 november kl 17:00-18:30 är det öppet hus i Körfältsskolans matsal. Syftet med öppet hus är att ge information om förslaget och att ge möjlighet att ställa frågor och att lämna synpunkter. Personal från Samhällsbyggnad kommer finnas på plats vid Körfältsskolans huvudentré mot Tegelbruksvägen och släppa in besökare. Välkommen!

Planhandlingar:

Utredningar:

Utredningar tillhörande detaljplan Betongen 1 som det hänvisas till i planbeskrivningen:

Frösön

Påbörjat planarbete

Guckuskon 2 m.fl. Skola och förskola i Lövsta (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att en ny skola kan byggas intill Lövsta IP, där det så kallade kommunförrådet finns idag. Planarbetet omfattar också att möjliggöra för att den förskola som bedrivs med stöd av tillfälligt bygglov i befintliga lokaler på fastigheten Guckuskon 1 ska kunna finnas kvar. Avgränsningen mellan den nya skolan och idrottsplatsen samt eventuella åtgärder på idrottsplatsen till följd av planförslaget ska också ses över.

Stocke 4:1. Bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Stocke 4:1. Området är beläget mellan Östersund-Frösö golfbana och Frösö park.

Valla 4:2. Nya bostadstomter (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att skapa bostadstomter norr om befintlig bebyggelse vid Sommarslingan på västra Frösön. Avsikten är att skapa fem byggrätter för enbostadshus.

Planprogram godkännande

Frösö-Berge 21:195 mfl. (fd Frösö zoo). Bostäder och offentlig service (fas: Planprogram godkännande)

Programområdet innefattar fd Frösö Zoo, dess parkering, Frösö Hästgård samt ytterligare omkringliggande mark. Syftet med programmet är att pröva förutsättningarna för att omvandla området till ett hållbart bostadsområde med höga boendevärden som bygger på platsens stadsnära läge, närhet till unik kulturmiljö och möjligheten till rekreation och naturupplevelser. 

Programmet ger inriktning och huvuddrag för utvecklingen i området. Det slår fast utgångspunkter och mål för det efterföljande detaljplanearbetet och ska när det är godkänt användas som underlag när detaljplaner tas fram.

Programmet hölls tillgängligt för samråd under perioden 2 september till och med den 30 september 2022 och förväntas godkännas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2023.

Programhandlingar:

Utredningar:

Samråd

Frösö-Berge 20:18 mfl. Bostäder vid Mosebacken (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör villor, radhus och parhus vid Mosebacken på Frösön.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 4 juli till och med den 26 augusti 2022.

Öppet hus: Den 18 augusti kl 17-18 är det öppet hus vid parkeringen i anslutning till planområdet, Mosebacken. Karta över samlingsplats återfinns i samrådsbrevet nedan. Syftet med mötet är att ge information om förslaget och att ge möjlighet att ställa frågor och att lämna synpunkter.

Välkommen!

Planhandlingar:

Utredningar:

Granskning

Häggbäret 1. Bostäder (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan vars syfte är förtätning av befintligt bostadsområde. Planområdet omfattar hela fastigheten Häggbäret 1 och avser tillföra två nya flerbostadshus på området.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 1 februari till och med den 22 februari 2023.

 

Planhandlingar:

Utredningar:

Kungsgården 5:2. Bostäder vid Frösö Golfklubb (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör fyra enbostadshus på golfklubbens mark på sydvästra Frösön, sydost om klubbhuset.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 18 november till och med den 9 december 2022.

Planhandlingar:

Utredningar:

Antagande

Framnäs 3. Nya flerbostadshus (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Framnäs 3, syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra uppförande av två flerbostadshus inom fastigheten Framnäs 3, intill Frösövägen. Avsikten är att ersätta befintligt bostadshus med nytt, större flerbostadshus, samt att förtäta fastigheten med ytterligare ett flerbostadshus på trädgårdssidan.

Förslaget innebär att två flerbostadshus i tre våningar plus suterräng kan uppföras inom fastigheten. Stor hänsyn ska tas till markens lutning.

Detaljplanen antogs vid miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 14 december 2022.

Detaljplanen har överklagats efter antagandet.

Planhandlingar:

Utredningar:

Frösö-Berge 21-121 mfl. Nya bostäder (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör byggande av bostäder med en blandning av lägenheter och villor i två plan samt till att säkerställa
rekreationsstråken som passerar genom området vid Frösö sportstuga.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning under perioden 12 januari till och med 4 februari 2021.

Efter granskningen har nu synpunkterna sammanställts i ett granskningsutlåtande tillsammans med ställningstagande och förslag på ändringar med anledning av synpunkterna.

Detaljplanen antogs på Miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 23 juni 2021.

Detaljplanen har överklagats efter antagandet.

Planhandlingar:

Utredningar:

Lugnvik

Påbörjat planarbete

Lugnviksverket 1. Värmekraftverk och industri. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att pröva markens lämplighet för industriändamål, fjärrvärmeändamål samt för ställverk. En samlokalisering på platsen möjliggör för industriverksamheten och fjärrvärmeverksamheten att dra nytta av varandras verksamheter genom till exempel nyttjande av spillvärme eller andra överskott från verksamheterna.

Del av Östersem 3:159 mfl. Utökning och anpassning av detaljplan för verksamheter. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra för verksamheter inom området samt att anpassa gällande detaljplan efter nya förutsättningar.

Samråd

Östersem 3:79 - Brittsbo. Kommunalt huvudmannaskap för gata (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör en ändring från enskilt huvudmannaskap för kvartersgator till kommunalt huvudmannaskap inom bostadsområdet Brittsbo. Detta medför att skötsel och driften av gatorna ska ligga på kommunen och inte delägare i gemensamhetsanläggningar. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring.

Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under perioden 16 september till och med den 7 oktober 2020.

Planhandlingar

Odensala

För närvarande är ingen detaljplan påbörjad inom Odensala.

Odenskog

Granskning

Betongen 1 m.fl. Sällanköpshandel och trafiklösning (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som medger att en ny cirkulationsplats kan anordnas för att förbättra infarten till Hagvägen samt avlasta cirkulationsplats Odenskog. I samband med detta planläggs också Betongen 1 samt del av Odensala 14:1 för sällanköpshandel med tillhörande service. Inom fastigheten Betongen 1 finns idag en betongstation som avses rivas och ersättas på annan plats.

Planen skickas nu ut på granskning under perioden mellan 2 februari och 3 mars 2023.

Klicka här för att komma till planförslaget i kommunens 3D-modell.

Planhandlingar

Utredningar

Torvalla, Ope

Påbörjat planarbete

Ope 7:1. Fastighetsindelning (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Ope 7:1 till mindre fastigheter för varje lägenhet i par- och radhusen som ska byggas på fastigheten. En avstyckning till mindre fastigheter är inte möjlig enligt gällande plan som då måste ändras.

Antagande

Torvalla 2:21 m fl.  Småhustomter i Torvalla By (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med ny småhusbebyggelse. Avsikten är att cirka ett 20-tal tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. För att möjliggöra variation och flexibilitet medger planförslaget även att kvartersmark för bostadsändamål i vissa delar kan bebyggas med radhus, parhus eller kedjehus. Då det idag pågår viss verksamhet med begränsad omgivningspåverkan på en av de bebyggda fastigheterna är avsikten att även framöver tillåta detta.

Planförslaget antogs av miljö- och samhällsnämnden den 1 september 2021.

Detaljplanen har överklagats efter antagandet.

Planhandlingar

Utredningar

Del av Odensala 8:1 m fl. Utökning av industriområde i Verksmon (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad jobbar nu med en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning mellan den 18 december 2020 till och med den 22 januari 2021.

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsnämnden den 23 juni 2021.

Detaljplanen har upphävts efter antagandet.

Planhandlingar

Utredningar

Odenslund

Påbörjat planarbete

Konvaljen 3. Fastighetsindelning (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ändring av detaljplan vars syfte är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Konvaljen 3. Fastigheten omfattas av en tomtindelning som innebär att en avstyckning inte är möjlig. Tomtindelningen behöver därför upphävas.

Söder

Samråd

Hummern 6, Kontor, handel, mm (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel och hantverk/småindustri.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 9 februari till och med den 6 mars 2023.

Öppet hus: Den 22 februari är det öppet hus mellan kl. 18.30 och 19.30, utomhus vid entrén till Sweco (Bangårdsgatan 4).
Syftet med mötet är att ge information om förslaget och att ge möjlighet att ställa frågor och att lämna synpunkter.


Välkommen!

Planhandlingar

Undersökningar

Brunflo

Samråd

Brunflo-Viken 2:25. Bostäder i Brunflo (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostäder längs Mariebyvägen invid infarten till Sjövägen, ca 600 meter söder om centrala Brunflo.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 30 november till och med den 22 december 2022.

Öppet hus: Den 14 december kl 17:00-18:00 finns vi ute på plats på fastigheten. Syftet med mötet är att ge information om förslaget och att ge möjlighet att ställa frågor och att lämna synpunkter.

Välkommen!

Planhandlingar

Undersökningar

Antagande

Brunflo-Änge 1:144 m fl. Bostäder i sydöstra Brunflo, vid Centrumvägen (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som gör att bostäder, vård och kontor blir möjligt i det aktuella området.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning under perioden 11 januari till och med den 3 februari 2023. Detaljplanen förväntas antas vid miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 29 mars 2023.

Planhandlingar

Undersökningar


Landsbygd

Påbörjat planarbete

Del av Karlslund 2:2. Regemente Torråsen (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för del av Karlslund 2:2 för att möjliggöra nytt regementsområde i Torråsen. Området ska inrymma de funktioner en grundläggande soldatutbildning har behov av.

Inom ramen för planarbetet kommer ett flertal frågor att behöva utredas, däribland tillfartsvägar för bil, cykel och gående, naturvärden, buller, rekreation, vatten och avlopp med mera.

Fannbyn 6:9. Nya bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för del av Fannbyn 6:9 i syfte att möjliggöra för nya bostäder. Avsikten är att omvandla skogsmark till två nya tomter för småhus i anslutning till befintlig bebyggelse.

Häggesta 1:59 m.fl. Skola och förskola i Häggenås (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tillbyggnad av Häggenås skola och intilliggande förskola. Utemiljön, parkeringsplatser och hämta/lämnazon ska också ses över.

Karlslund 2:2. Verksamheter i Furulund (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan vars syfte är att möjliggöra för verksamheter i övre Furulund. Det finns en efterfrågan på mark för att bedriva verksamheter inom Östersund. Östersunds kommun prövar därför ett nytt område för verksamheter med närhet till E14 och staden. Föreslaget planområde består i huvudsak av skogsmark idag och avses inrymma nya verksamheter med tillhörande parkering samt ytor för dagvattenhantering.

Marieby-Bye 3:11. Villatomter i närheten av Marieby (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för nya villatomter på skogsmark i närheten av Marieby. Planområdet är beläget inom fastigheten Marieby-Bye 3:11 och avser tillföra bostäder och gata.

Imnäs 1:8. Bostäder vid Gullhögarna (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tio nya tomter för småhus.

Lillsjöhögen 2:10 m fl. Industriområde Midskog (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.

Samråd

Sidan uppdaterad 2023-03-29