Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar:

  1. Planbesked
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Överklagande
  6. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare har möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samråd och granskning.

Staden

Påbörjat planarbete

Borgens 6. Utbyggnad av Clarion Hotel Grand (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan som möjliggör att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.


Granskning

Djurläkaren 13. Ändrad användning (fas: Granskning)

Syftet med att ta fram en detaljplan är att möjliggöra ytterligare bostäder i delar av de befintliga lokalerna i kvarteret Djurläkaren 13. Planen möjliggör en mer flexibel användning av bostäder, centrumverksamhet och kontor inom kvarteret.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan den 4 september och den 25 september 2019.

Antagande

Pantbanken 2, 3 och 4. Handel (fas: Överklagad)

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för butiken ”Hamngatan 12” att utöka sin verksamhet till att omfatta hela bottenvåningen i det intilliggande gårdshuset. Restaurang ”Jazzköket” önskar också utöka sin verksamhet i två av gårdshusen på Pantbanken 4. Pantbanken 3 ingår i planområdet av administrativa skäl.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 14 juni 2017. Länsstyrelsen upphävde planen efter överprövning, vilket miljö- och samhällsnämnden sedan har överklagat.

  1. PlankartaPDF
  2. PlanbeskrivningPDF
  3. GranskningsutlåtandePDF

Karlslund

Påbörjat planarbete

Karlslund 1:32 m fl. Bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Antagande

Byalaget 27. Tillbyggnad av enbostadshus i Karlslund (fas: Överklagad)

Planområdet omfattar fastigheten Byalaget 27, som ligger i Karlslund på Stenstigen. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt enbostadshus på fastigheten Byalaget 27. Tillbyggnad ska ske med stor hänsyn till den kulturhistoriska miljön och den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 
25 april 2018. Planen har sedan överklagats.

Karlslund 1:4 m fl. Bostäder intill skidstadion (fas: Överklagad)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2018. Planen har sedan överklagats.

Karlslund 2:1. Parhus i Eriksberg (fas: Överklagad)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra nya bostäder. Föreslagen bebyggelse består av 6 parhus (12 bostäder) i ett skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2018. Planen har sedan överklagats.

Frösön

Påbörjat planarbete

Del av Valla 4:2. Nya bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostads­bebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

Programsamråd

Guckuskon 1 m fl. Nya bostäder vid Lövsta IP (fas: Programsamråd)

Syftet med planprogrammet är att utreda planeringsförutsättningarna för nya bostäder, idrottsplatsen och förskolan, samt ta fram ett övergripande utvecklingsförslag för området. Syftet är också att skapa förutsättningar för diskussioner om detaljplanearbetets inriktning.

Samråd

Hammarskiftet 8. Bostadshus (fas: Samråd)

 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadshus på fastigheten Hammarskiftet 8. Det nya bostadshuset kommer att uppföras på en egen fastighet. Till följd av detta kommer fastigheten Hammarskiftet 8 att styckas av i ytterligare en bostadsfastighet.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 4 september och den 25 september 2019.

Planhandlingar


Program godkännande

Stocke 4:1 m fl. Ny stadsdel vid Frösö Park (fas: Planprogram godkännande)

Syftet med planprogrammet är att presentera ett första förslag för hur Frösö Park kan utvecklas till en ny stadsdel genom att redan etablerade verksamheter kompletteras med 1000 - 1600 nya bostäder fram till år 2040. I förslaget ingår också kommunal service, parker och infrastruktur. Intentionen är att skapa en stadsdel med höga boendevärden, med en blandning av boendeformer, som bygger på platsens unika läge, kulturmiljö och möjligheter till rekreation och natur­upplevelser. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programmet godkändes av kommunfullmäktige den 18 juni 2018.

Samråd

Godkännande

Utredningar

Lugnvik

Inga pågående planer i dagsläget.

Odensala

Påbörjat planarbete

Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

Samråd

Örtagården 1 m fl. Ny skolbyggnad vid Storsjöskolan (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ökning av antalet elever på Storsjö­skolan. Skolan behöver förändras och utökas från dagens Åk 6-9 skola med plats för 360 elever, till en Åk 7-9 skola med ett upptagningsområde som innefattar även Torvalla, som skall erbjuda plats för 630 elever.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 20 oktober och 13 november 2017.

Planhandlingar

Utredningar


Odenskog

Påbörjat planarbete

Städet 8. Utökad användning (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Oden­skog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.


Torvalla, Ope

Påbörjat planarbete

Torvalla 2:21 m fl.  Småhustomter i Torvalla By (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med småhusbebyggelse. Avsikten är att 10–15 tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. Planområdet, som delvis är bebyggt, ligger utanför detaljplanelagt område, men är omgivet av områden planerade för bostäder. 

Samråd

Messmöret 1 m fl. Småhustomter i Ängsmon (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus och radhus som är anpassade till den naturliga terrängen i området.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 25 mars till och med 16 april 2019.

Planhandlingar

Odenslund

Påbörjat planarbete

Rödstjärten 2. Utöka och glasa in befintliga balkonger (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att utöka samt
eventuellt glasa in balkongerna på flerbostadshusen på fastigheten Rödstjärten 2.

Granskning

Törnrosen 12 m fl. Gårdshus och smålägenheter (fas: Granskning)

Syftet med planen är att möjliggöra gårdshus för att kunna inrymma bostad/bostäder. Detaljplanen säkerställer placering och utformning av gårdshusen som anpassas till kvarterets struktur och karaktär. Gårdshusen placeras på trädgårdssidan bakom befintliga flerbostadshus och håller en gårdshuskaraktär vilket betyder att de ska underordna sig huvudbyggnaden med en något mindre skala och enklare utformning.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 24 juni till och med 15 augusti 2019.

Planhandlingar

Utredningar

Söder

Granskning

Magasinet 1. Storsjöstrand, etapp 2 (fas: Granskning)

Storsjö strand är under omvandling till en ny sjönära stadsdel. Ett planförslag har tagits fram för en fortsättning av etapp 1 söderut. Syftet är att pröva sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor inom området. Särskilt viktigt är anläggandet av en sjöpark och ett offentligt parkstråk längs vattnet. Aktuell detaljplan blir en fortsättning av den första etappen söderut.

Planen är utskickad på en andra granskning under perioden den 29 maj 2019 till och med den 1 juli 2019.

Planhandlingar

Utredningar


Brunflo

Påbörjat planarbete

Brunflo Prästbord 1:12. Småhusbebyggelse i Brunflo/Grytan (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att området kan bebyggas med småhus. Avsikten är att skapa attraktiva tomter som kan läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön, samt att befintlig byggnad (före detta Löfbergets skola) kan omvandlas till bostadshus. Området omfattas inte av någon detaljplan idag.

Landsbygd

Påbörjat planarbete

Lillsjöhögen 2:10 m fl. Industriområde Midskog (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.

Antagande

Fannbyn 3:3 m fl. Bostäder övre Hegled  (fas: Överklagad)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.

Detaljplanen har antagits på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2018. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-20