Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju faser:

  1. Planbesked
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Överklagande
  6. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare har möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samrådsfasen och granskningsfasen.

Här kan du lämna synpunkter eller anmärkningar om detaljplaneröppnas i nytt fönster

Böle-Orrviken

Antagande

Fannbyn 3:3 m fl. Bostäder övre Hegled  (fas: Överklagad)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.

Detaljplanen har antagits på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2018. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Centrala Östersund

Uppdrag

Karlslund 1:32 m fl. Bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Programsamråd

Lagboken 3. Nya kommunhuset (fas: Programsamråd)

Kvarteret Lagboken innefattar stadens rådhus från 1912 med tillbyggda kontorsbyggnader från 1970-talet. Byggnaderna från 1970-talet evakuerades 2015 på grund av mögel och ska nu rivas. Uppdragsbeslutet att påbörja detaljplanearbete beviljades av kommunfullmäktige den 5 september 2017, med syfte att pröva möjligheten till nybyggnation inom kvarteret.

Planprogrammet syftar till att uppmärksamma allmänheten och sakägare om vad som är på gång i området samt att informera om hur kommunen hanterar byggnation av kontorsmiljö i ett kulturhistoriskt känsligt läge, samt samla in synpunkter. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programsamrådet pågår under perioden 20 april till 15 maj 2018.

Samråd

Läkaren 13 m fl.  Tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad (fas: Samråd)

Planens syfte är att skapa möjlighet till förtätning i Östersunds centrum i form av en tillbyggnad i sex våningar och en påbyggnad i tre våningar inom kvarteret Läkaren. Kvarteret Läkaren omges av gatorna Prästgatan, Biblioteksgatan, Storgatan samt Postgränd.

Tallåsen 2. Flerbostadshus (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra flerbostadshus. Fastigheten är idag planlagd för centrumverksamhet.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 12 februari till 5 mars 2019.

Granskning

Åkeriet 8. Tillbyggnad av hotell Östersund och restaurang Plaza (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tillbyggnation på innergården samt förlängning av den påbyggnad som finns på taket till hotellbyggnaden längs Kyrkgatan.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 20 december 2018 och 28 januari 2019.

Utredningar

Antagande

Karlslund 1:4 m fl. Bostäder intill skidstadion (fas: Överklagad)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2018. Planen har sedan överklagats.

Karlslund 2:1. Parhus i Eriksberg (fas: Överklagad)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra nya bostäder. Föreslagen bebyggelse består av 6 parhus (12 bostäder) i ett skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2018. Planen har sedan överklagats.

Byalaget 27. Tillbyggnad av enbostadshus i Karlslund (fas: Överklagad)

Planområdet omfattar fastigheten Byalaget 27, som ligger i Karlslund på Stenstigen. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt enbostadshus på fastigheten Byalaget 27. Tillbyggnad ska ske med stor hänsyn till den kulturhistoriska miljön och den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 
25 april 2018. Planen har sedan överklagats.

Pantbanken 2, 3 och 4. Handel (fas: Överklagad)

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för butiken ”Hamngatan 12” att utöka sin verksamhet till att omfatta hela bottenvåningen i det intilliggande gårdshuset. Restaurang ”Jazzköket” önskar också utöka sin verksamhet i två av gårdshusen på Pantbanken 4. Pantbanken 3 ingår i planområdet av administrativa skäl.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 14 juni 2017. Länsstyrelsen upphävde planen efter överprövning, vilket miljö- och samhällsnämnden sedan har överklagat.

  1. PlankartaPDF
  2. PlanbeskrivningPDF
  3. GranskningsutlåtandePDF

Frösön

Uppdrag

Hammarskiftet 8. Bostädshus (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bildande av en ny fastighet mellan befintligt bostadshus och Storsjön, samt byggnation av ett nytt bostadshus på fastigheten.

Guckuskon 1 m fl. Förskola och bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör förskole­verksamhet i de befintliga lokalerna. Fastigheten ligger mellan Lövstavägen och Fröjavägen, strax norr om Lövsta idrottsplats på Frösön.

Verksamheterna på de angränsande fastigheterna Guckuskon 2 och Frösö 2:26 ska på sikt om-lokaliseras till andra platser inom kommunen. Detaljplanen möjliggör därmed en ändring från industri- till bostadsändamål på dessa fastigheter.

Del av Valla 4:2. Nya bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostads­bebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

Samråd

Valla Centrum 11 m fl. Utbyggnad av ICA Supermarket i Valla (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnader av handelsbyggnaden i Valla centrum. Utbyggnader föreslås åt öst och väst. I och med utbyggnaderna kommer delar av parkeringen och torgytan att ianspråktas. Syftet är också att skapa en ny gång- och cykelväg genom planområdet som kan ersätta den väg som idag går över torgytan. Torgytan ingår i Vallaskolans friyta, när den minskar ska standarden höjas och utvecklas för att bli en uppskattad och naturlig del av skolgården. Ett exploateringsavtal tas fram parallellt med detaljplanen. Avtalet ska vara påskrivet innan detaljplanen antas.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 24 september och den 15 oktober 2018.

Häggbäret 1. Flerbostadshus i Valla (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ytterligare ett flerbostadshus inom fastigheten Häggbäret 1. Fastigheten ligger i närheten av Valla centrum och är sedan tidigare bebyggd med ett antal flerbostadshus i två våningar. Intentionen är att förtäta området med samma typ av punkthus som uppförts i Remonthagen och Tallåsen. Syftet är också att skapa ändåmålsenlig och grön innergård mellan punkthuset och den befintliga bebyggelsen.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 12 juli och den 30 augusti 2018.

Samråd

Utredningar

Program godkännande

Stocke 4:1 m fl. Ny stadsdel vid Frösö Park (fas: Planprogram godkännande)

Syftet med planprogrammet är att presentera ett första förslag för hur Frösö Park kan utvecklas till en ny stadsdel genom att redan etablerade verksamheter kompletteras med 1000 - 1600 nya bostäder fram till år 2040. I förslaget ingår också kommunal service, parker och infrastruktur. Intentionen är att skapa en stadsdel med höga boendevärden, med en blandning av boendeformer, som bygger på platsens unika läge, kulturmiljö och möjligheter till rekreation och natur­upplevelser. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programmet godkändes av kommunfullmäktige den 18 juni 2018.

Samråd

Godkännande

Utredningar

Granskning

Kungsgården 5:3. Påbyggnad av Frösö Park Hotell (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga på befintlig fem våningar höga hotelldelen vid Frösö Park med ytterligare två våningar för att möjliggöra fler hotellrum. För att påbyggnaden ska kunna genomföras behöver byggnadshöjden i gällande detaljplan utökas från 15 meter till 22,5 meter.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan den 17 februari och 7 mars 2019.

Knytta-Solberg

Inga pågående planer i dagsläget.

Lugnvik

Antagande

Östersem 1:229 m fl. Lugnviksskolan - utökad byggrätt  (fas: Överklagad)

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare lokalyta för att inrymma ett ökat antal elever i Lugnviksskolan och Sjöängs­skolan. Skolorna utökas genom att bygga ut skolorna och även genom att en del av skolorna byggs på med en våning. Syftet är också att säkerställa att det finns tillräckligt med yta för skolgård och att trafik­situationen fungerar kring skolområdet. Syftet är också att bredda användningen för Lugnviks kyrka från allmänt ändamål till centrumändamål samt att påföra kyrkan rivningsförbud och skydds­bestämmelser.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 28 maj 2018. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Odensala, Odenskog

Uppdrag

Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

Städet 8. Utökad användning (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Oden­skog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

Samråd

Hejaren 6 och 7. Utökad byggrätt för industri och handel (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram ett planförslag som syftar till att utöka byggrätten för fastigheten Hejaren 6 för att möjliggöra byggnation av en ytterligare byggnad för industri, kontor och handel med skrymmande varor på fastigheten.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 12 februari till 5 mars 2019.

Örtagården 1 m fl. Ny skolbyggnad vid Storsjöskolan (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ökning av antalet elever på Storsjö­skolan. Skolan behöver förändras och utökas från dagens Åk 6-9 skola med plats för 360 elever, till en Åk 7-9 skola med ett upptagningsområde som innefattar även Torvalla, som skall erbjuda plats för 630 elever.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 20 oktober och 13 november 2017.

Planhandlingar

Utredningar

 

Torvalla, Ope

Uppdrag

Torvalla 2:21 m fl.  Småhustomter i Torvalla By (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med småhusbebyggelse. Avsikten är att 10–15 tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. Planområdet, som delvis är bebyggt, ligger utanför detaljplanelagt område, men är omgivet av områden planerade för bostäder. 

Samråd

Messmöret 1 m fl. Småhustomter i Ängsmon (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus och radhus som är anpassade till den naturliga terrängen i området.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 25 mars till och med 16 april 2019.

Söder, Odenslund

Uppdrag

Väghyveln 9. Grundskola (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att anordna en ändamåls­enlig skolgård samt trafiklösning för hämtning och lämning av grund­skolebarn. Fastigheten ligger mellan Tegelbruksvägen och Hyggesvägen och rymde under flera år Palmcrantz gymnasieskola.

Törnrosen 12. Gårdshus och smålägenheter (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör ett gårdshus med smålägenheter vid korsningen Krondikesvägen och Mariavägen.

Krabban 3. Utökad användning (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ger en ökad använding för befintliga byggnader, möjliggör nybyggnation av flerbostadshus och kontor m m.

Granskning

Ångbryggeriet 1 m fl. Utökad användning samt nya bostäder (fas: Granskning)

Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt bostadshus och en ny kontorsbyggnad på området mellan det gamla bryggeriet och lokstallarna. Planen syftar vidare till att skapa möjlighet till en ny industribyggnad mellan lokstallarna och järnvägen.

Vidare syftar planen till att möjliggöra en utökad användning av det gamla bryggeriet samt befintlig byggnad på fastigheten Söder 1:17. I dessa byggnader får det förutom småindustri finnas centrumverksamhet och kontor.

Planen är ute på granskning under perioden 6 februari 2019 till och med den 1 mars 2019.

Planhandlingar

Utredningar

Magasinet 1. Storsjöstrand, etapp 2 (fas: Granskning)

Storsjö strand, ett område i direkt anslutning till stadens centrum, är under
omvandling från ett tidigare lager- och hamnområde till en ny sjönära stadsdel.
En första etapp (1A) om tre bostadskvarter är under uppförande. Aktuell
detaljplan blir en fortsättning av den första etappen söderut.

Planens syfte är att pröva sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor
inom området. Särskilt viktigt är anläggandet av en sjöpark och en gång- och
cykelbro över järnvägen som sammanbinder området med övriga staden.

Planen är ute på granskning under perioden 11 december 2018 till och med 11 januari 2019.

Planhandlingar

Utredningar

 

Brunflo

Uppdrag

Lockne Prästbord 2:1 och 1:3. Nya bostäder i Ångsta (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör nya bostäder i anslutning till Lockne kyrka och Ångsta skola.

Landsbygd

Uppdrag

Lillsjöhögen 2:10 m fl. Industriområde Midskog (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-22