Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar:

  1. Planbesked
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Överklagande
  6. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare har möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samråd och granskning.

Staden

Granskning

Kv Skjutbanan 1 m fl. Bostäder och allmän parkering (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Skjutbanan 1 m fl, med syfte att möjliggöra att området omvandlas från en allmän markparkeringsyta till ett stadskvarter med bostäder. En stor del av kvartersmarken inom planområdet används idag för allmän parkering och planförslaget innebär att marken kan bebyggas med ett allmänt garage i markplan/suterräng med bostäder ovanpå, inklusive ett särskilt boende för äldre (SÄBO).

Planförslaget hölls tillgänglig för samråd under perioden 1 mars till 22 mars 2021. Därefter har förslaget reviderats och finns nu tillgängligt för granskning. Planförslaget är utsänt på granskning under perioden 5 juli till 30 augusti 2021.

Planhandlingar:

Utredningar:

3D-Stadsmodell:

På grund av tekniska problem är det tyvärr inte möjligt att titta på planförslaget i kommunens 3D-modell. För att kompensera för avsaknaden av denna funktion har ett utdrag gjorts utifrån modellens förinställda bildvyer. Bilderna finns sammanställda i dokumentet ”Utdrag från 3D-modellen”.

Antagande

Gustav III:s torg, Centrum 2 mfl. Hotell, kontor, bostäder och service (fas: Antagande)

Detaljplanen gör det möjligt att bebygga Gustav III:s torg samt del av fastigheten Magistern 5 med bostäder, kontor och centrumfunktioner som exempelvis hotell, restauranger och andra kommersiella lokaler. Detaljplanen reglerar en variation av bebyggelsetyper, skala och utformning. Byggnaderna är två till sex våningar höga och trappas upp med sluttningen från väst till öst. Planförslaget innebär också att området tillgängliggörs och att nya offentliga stråk och platser skapas.

Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under perioden 20 april till 15 juni 2020 och hölls tillgängligt för granskning under perioden 23 mars till 21 april 2021.

Efter granskningen har nu synpunkterna sammanställts i ett granskningsutlåtande tillsammans med ställningstagande och förslag på ändringar med anledning av synpunkterna.
Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021.

Detaljplanen har överklagats efter antagandet.

Planhandlingar:

Utredningar:

3D-stadsmodell:

Du kan se hur förslaget för Gustav III:s torg ser ut i den nya 3D-modellen över Östersund. Där kan du se hur utsikten blir, hur byggnadernas skugga kommer bli och mycket mer.

Karlslund

Påbörjat planarbete

Del av Karlslund 3:4. Bostäder, odling och handel. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra för bostäder med tillhörande odling och verksamheter vid Remonthagen.

Samråd

Karlslund 1:32, Blomstergården. Bostäder, skola, förskola och kommersiella lokaler (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av en ny hållbar stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och skidstadion. Syftet är vidare att skapa en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och en variation i bebyggelsen.

Då planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan har en strategisk miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 12 januari till och med den 14 februari 2021.

Planhandlingar:

Utredningar:

Klicka här för att komma till planförslaget i kommunens 3D-modell

Körfältet

Påbörjat planarbete

Väghyveln 5. Nya bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra ny bostadsbebyggelse på nuvarande markparkeringsytor på södra delen av Körfältet. Föreslaget planområde omfattar del av fastigheterna Väghyveln 5, 6, Batteriet 1-4 och Trossen 1 i Östersund och ska inrymma både ny bebyggelse, parkering och grönytor.

Frösön

Påbörjat planprogram

Frösö-Berge 21:195 mfl. (fd Frösö zoo). Bostäder och offentlig service (fas: Påbörjat planprogram)

Planområdet innefattar fastigheterna Frösö-Berge 21:195, 21:112, 19:24 och 21:216 som idag upptas av området för fd Frösö Zoo och nuvarande Frösö hästgård. I arbetet med att ta fram detaljplaneprogrammet kommer möjligheten att omvandla området till tomtmark för bostäder och någon form av offentlig service t ex förskola undersökas.

Påbörjat planarbete

Frösö-Berge 20:18 mfl. Nya villatomter (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör 25 nya villatomter vid Lövtorpsvägen på Frösön.

Brevbäraren 1-3. Särskilt boende (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra nytt särskilt boende för äldre inom fastigheterna Brevbäraren 1-3, intill Rådmansgatan på Frösön.

Skräddaren 5 mfl. Bostäder i Hornsberg (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra en förtätning inom planområdet med ytterliggare bostadslägenheter i form av påbyggnad på befintlig byggnad samt nytt/nya flerbostadshus.

Valla 4:2. Nya bostadstomter (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att skapa bostadstomter norr om befintlig bebyggelse vid Sommarslingan på västra Frösön. Avsikten är att skapa fem byggrätter för enbostadshus.

Kungsgården 5:2. Bostäder vid Frösö Golfklubb (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör fyra enbostadshus på golfklubbens mark på sydvästra Frösön, sydost om klubbhuset.

Samråd

Frösö 7:16 m.fl. Gång- och cykelväg Bergsgatan (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra byggnation av en gång- och cykelväg längs Bergsgatan. Den planerade gång- och cykelvägen kommer bindas samman med befintlig gång- och cykelväg mot före detta Frösö Zoo samt den påbörjade byggnationen av gång- och cykelvägen från bron i Dalhemsparken och vidare efter Norra strandvägen.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 29 november till och med den 20 december 2021.

Planhandlingar:

Utredningar:

Framnäs 3. Nya flerbostadshus (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Framnäs 3, syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra uppförande av två flerbostadshus inom fastigheten Framnäs 3, intill Frösövägen. Avsikten är att ersätta befintligt bostadshus med nytt, större flerbostadshus, samt att förtäta fastigheten med ytterligare ett flerbostadshus på trädgårdssidan.

Förslaget innebär att två flerbostadshus i tre våningar plus suterräng kan uppföras inom fastigheten. Stor hänsyn ska tas till markens lutning.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 17 november till och med den 8 december 2021.

Öppet hus: Den 24 november kl. 17:00-18:00 finns tjänstemän på kommunen på plats inom planområdet för att ge information, svara på frågor och ta emot synpunkter. Se kartan i dokumentet Samrådsbrev för information om var öppet hus hålls.

Välkommen!

Planhandlingar:

Utredningar:

Duvhöken 4. Ny bostadstomt (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör avstyckning för ny bostadstomt. Fastigheten Duvhöken 4 är belägen på Frösöns sydöstra sida, vid Hjelmtorpsvägen, ca 3,5 kilometer från Östersund centrum.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 8 oktober till och med den 29 oktober 2021.

Planhandlingar:

Utredningar:

Antagande

Frösö-Berge 21-121 mfl. Nya bostäder (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör byggande av bostäder med en blandning av lägenheter och villor i två plan samt till att säkerställa
rekreationsstråken som passerar genom området vid Frösö sportstuga.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning under perioden 12 januari till och med 4 februari 2021.

Efter granskningen har nu synpunkterna sammanställts i ett granskningsutlåtande tillsammans med ställningstagande och förslag på ändringar med anledning av synpunkterna.

Detaljplanen antogs på Miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 23 juni 2021.

Detaljplanen har överklagats efter antagandet.

Planhandlingar:

Utredningar:

Programsamråd

Guckuskon 1 m fl. Nya bostäder vid Lövsta IP (fas: Programsamråd)

Syftet med planprogrammet är att utreda planeringsförutsättningarna för nya bostäder, idrottsplatsen och förskolan, samt ta fram ett övergripande utvecklingsförslag för området. Syftet är också att skapa förutsättningar för diskussioner om detaljplanearbetets inriktning.

Lugnvik

Påbörjat planarbete

Lugnviksverket 1. Värmekraftverk och industri. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att pröva markens lämplighet för industriändamål, fjärrvärmeändamål samt för ställverk. En samlokalisering på platsen möjliggör för industriverksamheten och fjärrvärmeverksamheten att dra nytta av varandras verksamheter genom till exempel nyttjande av spillvärme eller andra överskott från verksamheterna.

Del av Östersem 3:159 mfl. Utökning och anpassning av detaljplan för verksamheter. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra för verksamheter inom området samt att anpassa gällande detaljplan efter nya förutsättningar.

Samråd

Östersem 3:79 - Brittsbo. Kommunalt huvudmannaskap för gata (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör en ändring från enskilt huvudmannaskap för kvartersgator till kommunalt huvudmannaskap inom bostadsområdet Brittsbo. Detta medför att skötsel och driften av gatorna ska ligga på kommunen och inte delägare i gemensamhetsanläggningar. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 16 september till och med den 7 oktober 2020.

Planhandlingar

Odensala

Antagande

Odensala 12:2 m. fl. Pumpstation (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör för en pumpstation som behövs med anledning av det nya vattenverket. Planen syftar även till att kompensera för de grönytor som försvinner.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning under perioden 15 september till och med den 10 oktober 2021.

Detaljplanen antogs på Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november 2021.

Planhandlingar

Utredningar

Odenskog

Påbörjat planarbete

Städet 8. Utökad användning (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Oden­skog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

Torvalla, Ope

Påbörjat planarbete

Torvalla 9:9. Ny förskola (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att en ny förskola kan byggas inom området. Planområdet består idag av skogsmark och ligger Öster om Storfjällvägen och söder om Gåsenvägen.

Granskning

Torvalla 4:18 m.fl. Industriområde i förlängningen av Brosslarvägen (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör industri men även lättare verksamheter i norra Torvalla, mellan Basvägen och E14. Området blir en förlängning av verksamhetsområdet som sträcker sig från avfarten från E14 till Skotarvägen.

Planförslaget är utskickat på granskning under perioden den 20 december 2021 till och med den 28 januari 2022. Det betyder att förslaget är tillgängligt för synpunkter.

Planhandlingar

Utredningar

Antagande

Torvalla 2:21 m fl.  Småhustomter i Torvalla By (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med ny småhusbebyggelse. Avsikten är att cirka ett 20-tal tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. För att möjliggöra variation och flexibilitet medger planförslaget även att kvartersmark för bostadsändamål i vissa delar kan bebyggas med radhus, parhus eller kedjehus. Då det idag pågår viss verksamhet med begränsad omgivningspåverkan på en av de bebyggda fastigheterna är avsikten att även framöver tillåta detta.

Planförslaget antogs av miljö- och samhällsnämnden den 1 september 2021.

Planhandlingar

Utredningar

Del av Odensala 8:1 m fl. Utökning av industriområde i Verksmon (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad jobbar nu med en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning mellan den 18 december 2020 till och med den 22 januari 2021.

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsnämnden den 23 juni 2021.

Detaljplanen har överklagats efter antagandet.

Planhandlingar

Utredningar

Odenslund

Påbörjat planarbete

Hasseln 3. Nytt bostadshus (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör avstyckning av fastigheten Hasseln 3, söder om Övre Hantverksgatan, till två mindre fastigheter. Avsikten är att den nya fastigheten ska bebyggas med ett nytt, mindre bostadshus. 

Söder

Påbörjat planarbete

Hummern 6, Kontor, handel, mm (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel och hantverk/småindustri.

Räkan 1 m fl, Bostäder, centrumändamål, mm (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheterna Räkan 1 och Iden 5, vid korsningen Ringvägen/Bangårdsgatan, kan bebyggas med bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål.

Brunflo

Påbörjat planarbete

Brunflo-Viken 2:25. Bostäder i Brunflo (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostäder längs Mariebyvägen invid infarten till Sjövägen, ca 600 meter söder om centrala Brunflo.

Brunflo-Viken 1:80. Bostäder i Brunflo, vid Mariebyvägen (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostäder invid Mariebyvägen i södra delen av Brunflo.

Brunflo-Änge 1:144 m fl. Bostäder i sydöstra Brunflo, vid Centrumvägen (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som gör att bostäder och kontor blir möjligt i det aktuella området.

Landsbygd

Påbörjat planarbete

Fugelsta 5:30. Bostäder i Fugelsta (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra en eller två småhusbostäder i befintligt mindre bostadsområde vid skogsbrynet i Fugelsta.

Lillsjöhögen 2:10 m fl. Industriområde Midskog (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.

Imnäs 1:8. Bostäder vid Gullhögarna (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tio nya tomter för småhus.

Samråd

Vagle 1:3. Tomter för bostäder vid Vallsundsbron (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra 10-14 nya bostadstomter.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 15 november till och med 6 december 2021.

Planhandlingar:

Undersökningar:

Antagande

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-01-17