Centrum

Vi har en stad med ett stort antal äldre välbevarade byggnader som berättar om tidigare livsbetingelser för Östersundsborna.

Vy över Östersunds centrum sett från Frösön, med Storsjön i förgrund och rådhuset i mitten.

Östersunds centrum

Karta över Östersunds centrum

Historia och karaktärsdrag

Staden präglas också i hög grad av en intressant blandning av bebyggelse från olika tids­perioder. Blandat och varierat är typiskt. Olika husformer, olika åldrar, i relativt låg skala från två till fem våningar. Här finns inga större samlade områden som man skulle kunna kalla trästaden eller stenstaden. Ungt och gammalt samsas i samma kvarter eller i kvarteren bredvid varandra. Påfallande när man ser staden från Frösösidan är det varierade taklandskapet som annonserar denna blandning. De äldsta bevarade byggnaderna är från 1840-talet, även om rester av äldre stommar kan finnas.

Östersunds centrum är utpekat som riksintresse för kulturmiljön, Östersunds stad Z 27. Det innebär att stadens centrala delar bedöms ha så stora kulturhistoriska värden att det är ett nationellt intresse att de bevaras. Viktiga uttryck är rutnätsplanen, den låga trä­bebygg­gelsen, de större stenhusen, parkerna, stadens anblick och siluett samt utblickarna mot Storsjön och det omgivande landskapet. Se även sid 12

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12