Härke

Härkeområdet är en miljö med känslig och vacker landskapsbild. Större delen av bebyggelsen är väl anpassad i landskapet och här finns vida utblickar över markområden med sjö och fjäll som bakgrund.

Flygfoto över Härke

Karta över området

Historia och karaktärsdrag

I odlingslandskapet markerar skogsbevuxna områden och skogsbryn gränser som skapar rum som är viktiga för landskapsbilden. Bebyggelsen är av varierande ålder och utformning och består av både äldre jordbruksbebyggelse och senare tillkomna bostadshus och fritidshus.

Enligt den äldsta kartan från 1711 över Härke finns åkermark ända ned mot Storsjön. På en karta från 1804 har åker- och ängsmark utökats något, men senare tiders byggnationer och nyodling tycks ha raderat de flesta spåren efter den äldre odlingen. En del av områdets jordbrukslandskap finns fortfarande kvar i sluttningen ned mot Storsjön. I området finns inslag av bebyggelse från 1900-talet till exempel i form av en stor vitputsad byggnad som uppfördes 1948 för att inrymma Härke ålderdomshem. Byggnaden används numera av Härke konstcentrum.
Det första fritidshuset i området uppfördes redan under slutet av 1920-talet och under 1940-talet byggdes flera fritidsbyggnader med karaktär av sportstugor. Under senare år har ett antal villor uppförts, bland annat gjordes en ny detaljplan för området vid Härkevägen vilket gjort att områdets karaktär genomgått en betydande förändring.

I Härke har det sedan 1600-talet funnits ett färjeläger. Här fanns en färjkarl och tidvis, som vid höbärgning och marknader, var trafiken intensiv. 1905 kantrade färjan, tre personer drunknade och en linfärja införskaffades istället. Färjetrafiken upphörde 1998 när Vallsundsbron invigdes. Mellan 1721 och 1800 låg här även Frösö fånghus.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12