Kulturmiljöer Tandsbyn

Liksom många andra orter i länet är Tandsbyn att beteckna som ett järnvägssamhälle.

Flygfoto över Tandsbyn

Karta över området

Historia och karaktärsdrag

Den gamla byn Tand ligger strax norr om järnvägssamhället. Ett stationshus upp­fördes när Inlandsbanan drogs fram och i samband med etablerandet av stationen avstyckades tomter intill stationen. Det gick dock trögt med etableringen av stations­samhället Tandsbyn. Några få affärshus uppfördes, inte i direkt anslutning till järn­vägen utan en bit norr om, efter vägen mot byn Tand.

Så småningom började olika verksamheter samlas ner mot järnvägen såsom handels­bod, kafé, bageri och pensionat. Ett litet samhälle höll på att bildas i utkanten av byn Tand.

Skola och bygdegård kom till under 1930-talet. I slutet av 1940-talet hade Tandsbyns stationssamhälle ca 200 invånare. Där fanns bilstation, tre affärer och ett flertal industrier. Där fanns också en fabrik för tillverkning av butiksinredningar, tre snickeri­fabriker, en kaggfabrik, ett metallgjuteri, en mekanisk verkstad med till­verk­ning av båtmotorer, bilverkstad och smidesverkstad samt ett finbageri och tre tunn­brödsbagerier. Här fanns även ett tryckeri från 1944, som avvecklades under 2020-2021. Tryckeriet hade som mest över 80 anställda.

På 1950-talet byggdes ett hyreshus i byn för att råda bot på bostadsbristen i samhället.

I hyreshusets källare inrymdes en småkyrka. Under 1960- 1980-talet tillkom villa­bebygg­else i och kring det lilla järnvägssamhället. Ett stort antal villor och radhus byggdes efter svängen/Kalkbruksvägen och anslutande gator. Villabebyggelse tillkom också efter Nygårdsvägen/Visthusvägen. Förutom skolan som byggts på södra sidan av spåren är bebyggelsen i Tandsbyn koncentrerad till området norr om järnvägen.

Alla kvarter i tätorten

Finns inga aktuella kvarter i tätorten.

Sidan uppdaterad 2022-03-02