Centrala Hornsberg

Miljön omfattar kvarteren Svarvaren, Åkaren, Byggmästaren, Handlanden, Bagaren, Brevbäraren, Frösö, Fanjunkaren och Rörläggaren. Bebyggelsen är från folkhemsperioden men följer rutnätsplanen som togs fram 1885.

I kvarteret Handlanden återstår fortfarande uppdelningen mellan fyra likstora, kvadratiska tomter inom kvarteret, som det sett ut i alla kvarteren tidigare.

Byggboomen på centrala Hornsberg är kopplad till förhållandena under andra världskriget och resulterade i att man byggde flerbostadshus i Villastaden Hornsberg.

Så här står det i den plan som upprättades 1944 över centrala Hornsberg: ”Emellertid har på grund av krigsårens starka utveckling och svåra byggnadsekonomiska förhållanden uppstått önskemål av större bebyggelse å delar av samhället. Med anledning därav har föreslagits bebyggelse med hyreshus av tre våningars höjd… [i] gamla centrum vid Runda torget och Hornsgatan…”

Hornsgatan – områdets självklara centrum

Områdets självklara centrum är Hornsgatan som under 1940- och 50-talen utvecklades till en utpräglad handelsgata.

Många nya bostadshus byggdes kombinerade med affärslokaler i bottenvåningen och gatan blev ett kluster av butiker och caféer. Dessutom var lägenhetsstandarden hög i det nya Hornsberg, som kom att bli en allt mer exklusiv stadsdel.

Miljön kännetecknas av en tämligen likåldrig bebyggelse med ursprung i 1940- och 50-talen med tidstypiska enkla fasader, vanligen i ljus puts utförd som slät-, kvastad- eller spritputs, men också tegel. Ett flertal byggnader uppförda efter 1959 förekommer också. Vanligast är friliggande bostadshus i 2-3 våningar, ofta i souterränglägen.

Variationsrika, fältputsade fasader förekommer men har marginaliserats av sentida förnyelser. Enstaka tilläggsisolerade panelfasader i plåt eller trä förekommer också. Sadeltaken är vanligen täckta med rött tegel. Balkonger är vanliga, ofta med sinus­korru­gerade plåtfronter. Karaktäristiskt är även butiksfönster av ädelträ.

Karta

Värdeomdöme

Miljön har hitintills varit tämligen mot­stånds­kraftig mot förändringar men butikslokaler som görs om till lägenheter och utbyte av karaktärsbärande detaljer är en oroande utveckling. Det välbevar­ade uttrycket i området ger dock höga upplevelsevärden.

Utmed Hornsgatan och delar av centrala Hornsberg finns idag en av våra mest framträdande 1940-50-tals miljöer. Bebyggelsen vittnar om platsens centrala roll i Frösö köping under efter­krigstiden och ger den en lokal­historiskt viktig betydelse. Butikslokaler och -fönster spelar här en avgörande visuell roll för förståelsen av platsen.

Var varsam med

  • husens tidstypiska enkla arkitektur, originaluttryck och detaljutförande
  • tak- och fasadmaterial (putsfasader, rött tegeltak)
  • takfoten
  • fönsterindelning, tunna fönsterbågar och fönstrens placering i liv med fasaden
  • originaldetaljer ( till exempel entré­dörrar och butiksfönster i ädelträ, omfattningar av tegel eller puts vid entréer)
  • sinuskorrigerade balkongfronter och räcken i smide
  • skrämtak vid entréer ska vara enkla, ej sadeltak

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besikt­ning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2021-12-08