Kulturmiljöprogrammet

Detta är Östersunds kulturmiljöprogram som är ett tillägg till översiktsplanen. Här kan du titta på och läsa mer om kulturmiljöerna i kommunen och om den samiska kulturmiljön. Du hittar även allmän information om kulturmiljöer, byggnadstyper, riksintressen och särskilt värdefulla byggnader.

Handritad karta över Östersunds kommun

Kulturmiljöprogrammet - etapp 2 och 3

Kulturmiljöprogrammet etapp 2 och 3 är inte längre ute på granskning. Just nu sammanställs synpunkterna och förslaget omarbetas inför antagande.

Handlingarna till förslaget är de sidor som finns länkade i de blå rutorna nedan. Alla områden och dokument ingår, förutom Östersunds stad - centrum.

Etapp 2 Östersunds yttre stadsdelar och sex tätorter: Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken.

Etapp 3 Landsbygden i Östersunds kommun och om de samiska kulturmiljöerna.

Etapp 1 Östersunds stad - centrum antogs 2014 och ingår inte i granskningen.

Välj område

Östersunds kommun har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Både i staden, i tätorterna och på landsbygden. Kulturmiljöprogrammet ska peka ut och lyfta fram de värden som finns. Syftet är att tydliggöra för fastighetsägare, kommunens handläggare och allmänheten vilka byggnader och miljöer som har särskilda värden ur kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Programmet ska vara ett verktyg för hur kulturmiljön ska kunna användas, utvecklas och tas tillvara för att ge oss en attraktiv livsmiljö.

Kulturmiljöprogrammet innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt miljöbalken och plan- och bygglagens generella bestämmelser om varsamhet och förvanskning.

Om kulturmiljö

Kulturmiljö är hela den miljö som vi människor format genom tiderna. Det kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till ett helt landskap. Kulturmiljön är en viktig del av vårt samhälles historia, den ger oss kontinuitet i vardagen och ökar vår förståelse för omvärlden. Kulturmiljöprogrammet vill lyfta fram den rika resurs som kulturmiljön i kommunen är.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-20