Kulturmiljöprogrammet

Det här är Östersunds kulturmiljöprogram! Här kan du titta på och läsa om kulturmiljöer i Östersunds kommun och om den samiska kulturmiljön. Du hittar även allmän information om kulturmiljöer, byggnadstyper, riksintressen och särskilt värdefulla byggnader.

Handritad karta över Östersunds kommun

Välj område

Om kulturmiljö

Kulturmiljö är den miljö som vi människor format genom tiderna. Det kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till ett helt landskap. Kulturmiljön är en viktig del av vårt samhälles historia, den ger oss kontinuitet i vardagen och ökar vår förståelse för omvärlden. Kulturmiljöprogrammet vill lyfta fram den rika resurs som kulturmiljön är.

Läs mer på sidan Om kulturmiljö

Varför ett kulturmiljöprogram?

Östersunds kommun har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Både i staden, i tätorterna och på landsbygden. Kulturmiljöprogrammet ska peka ut och lyfta fram de värden som finns för att gör det tydligt vilka byggnader och miljöer som har särskilda värden ur kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Programmet ska vara ett verktyg för hur kulturmiljön ska kunna användas, utvecklas och tas tillvara för att ge oss en attraktiv livsmiljö.

Kulturmiljöprogrammet är ett komplement till översiktsplanen och innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt miljöbalken och plan- och bygglagens generella bestämmelser om varsamhet och förvanskning.

Läs mer på sidan Om kulturmiljöprogrammet.

Sidan uppdaterad 2022-09-29