Kulturmiljöprogrammet

Detta är Östersunds kulturmiljöprogram som är ett tillägg till översiktsplanen. Här kan du titta på och läsa mer om kulturmiljöerna i kommunen och om den samiska kulturmiljön. Du hittar även allmän information om kulturmiljöer, byggnadstyper, riksintressen och särskilt värdefulla byggnader.

Handritad karta över Östersunds kommun

Välj område

Om kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljö är hela den miljö som vi människor format genom tiderna. Det kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till ett helt landskap. Kulturmiljön är en viktig del av vårt samhälles historia, den ger oss kontinuitet i vardagen och ökar vår förståelse för omvärlden. Kulturmiljöprogrammet vill lyfta fram den rika resurs som kulturmiljön i kommunen är.

Östersunds kommun har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Både i staden, i tätorterna och på landsbygden. Kulturmiljöprogrammet ska peka ut och lyfta fram de värden som finns. Syftet är att tydliggöra för fastighetsägare, kommunens handläggare och allmänheten vilka byggnader och miljöer som har särskilda värden ur kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Programmet ska vara ett verktyg för hur kulturmiljön ska kunna användas, utvecklas och tas tillvara för att ge oss en attraktiv livsmiljö.

Kulturmiljöprogrammet innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt miljöbalken och plan- och bygglagens generella bestämmelser om varsamhet och förvanskning.

På sidorna Kulturhistoriska byggnader och Om kulturmiljöer kan du läsa mer om vad klassificeringar och olika begrepp betyder. Där hittar du även information om vilka varsamhetskrav som gäller för olika typer av kulturmiljöer och vad du som fastighetsägare bör tänka på om du ska renovera eller förändra en byggnad eller en miljö.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-15