Servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt

Servitut är en rättighet för en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet. Man kan också få ledningsrätt eller nyttjanderätt till någon annans fastighet. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Att på ett överenskommet sätt ha rätt att använda någon annans fastighet kallas antingen servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt.

Om du vill ansöka om officialservitut eller om ledningsrätt så är det den kommunala lantmäterimyndigheten som du ska vända dig till. Du ansöker då om en lantmäteriförrättning.

Avtalsservitut och nyttjanderätt är överenskommelser är avtal mellan fastighetsägare eller mellan en person och en fastighetsägare. Det behöver man inte ansöka om, men det kan vara bra att skriva in dessa avtal i fastighetsregistret. För att göra det ska du vända dig till fastighetsregistret hos det statliga lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansöka om officialservitut eller ledningsrätt

Om du vill ansöka om officialservitut eller om ledningsrätt så ska du skicka in en ansökan om lantmäteriförrättning. För officialservitut kryssar du i rutan "fastighetsreglering", och för ledningsrätt rutan "ledningsrättsförrättning".

Blankett för ansökan om lantmäteriförrättning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kostar det?

Hur mycket ditt ärende kostar beror på hur mycket tid förrättningslantmätaren behöver lägga ner på ditt ärende. Du betalar per timme, men för vissa standardförrättningar kan du få ett fast pris på förhand. Kontakta oss om du vill veta mer om fast pris för förättningar.

Prislista för lantmäteritjänster.PDF

Vad är servitut?

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Den kommunala lantmäterimyndigheten hanterar officialservitut, medan det statliga lantmäteriet ansvarar för att skriva in avtalsservitut i fastighetsinskrivningen.

Officialservitut​

Att skapa ett officialservitut är ett myndighetsbeslut, till skillnad från avtalservitut. Officialservitut grundar sig normalt på en överenskommelse mellan fastighetsägare, men kan också upplåtas även om parterna inte är överens. I så fall ställs dock krav på att vissa villkor är uppfyllda.

Ett officialservitut skapas genom att kommunens förrättningslantmätare utför en lantmäteriförrättning, närmare bestämt en fastighetsreglering.

Läs mer på vår sida om lantmäteriförrättningar.

Avtalsservitut​

Ett avtalsservitut upprättas mellan fastigheternas ägare. För att vara giltigt som servitut måste avtalet innehålla vissa moment. Dessa moment finns specificerade i fjortonde kapitlet i jordabalken.

För att säkerställa att ett servitut kommer att gälla även om fastigheterna byter ägare kan man skriva in servitutet i fastighetsregistret. För att skriva in servitut i fastighetsregistret ska du vända dig till fastighetsinskrivningen på det statliga lantmäteriet.

Vad är ledningsrätt?

Rättighet att utnyttja någon annans fastighet för till exempel el- eller vattenledningar kallas ledningsrätt. Man kan bara få ledningsrätt för vissa typer av ledningar.

Ledningsrätt innebär vanligtvis rätt för en så kallad ledningshavare att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningar av något slag på annans fastighet.

Ledningsrättsärenden i Östersunds kommun beslutas av den kommunala lantmäterimyndigheten.

För att ansöka om ledningsrätt använder du blanketten Ansökan om lantmäteriförrättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssar i rutan "ledningsrättsförrättning".

Vad är nyttjanderätt?

Rätt för en person att använda någon annans fastighet, så kallad nyttjanderätt, kan avse hela eller delar av fastigheten. Nyttjanderätt kan vara begränsad till vissa ändamål, till exempel jakt, och är begränsad i tiden.

Nyttjanderätt är ett avtal mellan en person och en fastighetsägare, som dock kan skrivas in i fastighetsregistret om rättighetshavaren vill säkerställa att nyttjanderätten finns kvar även vid ägarbyte.

För att skriva in nyttjanderätt i fastighetsregistret ska du vända dig till fastighetsinskrivningen på det statliga lantmäteriet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-01-10