Lantmäteriförrättning

Här får du information om olika typer av lantmäteriförrättningar, som till exempel avstyckning, klyvning och sammanläggning. Här finns också information om att bilda gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar, samt om andra ändringar i fastighetsindelningen.

Östersund har en kommunal lantmäterimyndighet, vilket innebär att det är kommunen som utför lantmäteriförrättningar.

Ansök om lantmäteriförrättning

Om du vill få en lantmäteriförrättning utförd, till exempel stycka av, klyva eller lägga samman en tomt, eller om du vill bilda en gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening så ska du ansöka om lantmäteriförrättning hos Östersunds kommun.

För att ansöka använder du blanketten Ansökan om lantmäteriförrättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du anger i blanketten vilken typ av förrättning du vill få utförd. Här nedanför kan du läsa mer om olika typer av förrättningar.

Du kan också ansöka genom Statliga Lantmäteriets e-tjänst.länk till annan webbplats

Vad kostar lantmäteriförrättningar?

Kostnaden för varje förrättning debiteras efter hur mycket arbete som förrättningslantmätaren lägger ner på ditt ärende. Du betalar per timme nedlagd tid, men för vissa standardförrättningar kan du också få ett fast pris på förhand.

Om du har frågor om priser för förrättningar så kan du kontakta oss direkt, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Läs mer i vår prislista för lantmäteritjänster.PDF

Stycka av, klyva eller lägga samman fastighet

Den kommunala lantmäterimyndigheten i Östersund handlägger alla ärenden som innebär avstyckning, klyvning eller sammanläggning av fastigheter. Dessa åtgärder sker genom lantmäteriförrättning och du ansöker genom blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning.

Avstyckning​

En avstyckning är en åtgärd då en del av en befintlig fastighet skiljs av och blir en ny fastighet med egen fastighetsbeteckning. Detta kan till exempel ske då någon köpt mark för att bygga ett bostadshus.

​Klyvning

Om en och samma fastighet har flera ägare kan fastigheten delas upp så alla ägare får varsin bit. Den ursprungliga fastigheten upphör då och nya fastigheter bildas i dess ställe.

Sammanläggning​

Om två eller flera fastigheter har samma ägare kan dessa fastigheter läggas ihop till en ny fastighet. Den nya fastigheten får då också en ny fastighetsbeteckning.

Fastighetsreglering

Vid en fastighetsreglering överför man mark från en fastighet till en annan.

Fastighetsreglering kan också innebära att man bildar, ändrar eller upphäver servitut eller samfälligheter, eller att man rättsligt överför ett fastighetstillbehör, till exempel en byggnad eller en brygga, från en fastighet till en annan.

Läs mer om servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt.

Gemensamhetsanläggning

Ibland uppstår situationer då flera fastigheter har behov av samma sak. Det kan vara att flera fastigheter har behov av en gemensam väg, parkeringsplats, lekplats eller ett gemensamt garage.

Genom att bilda en gemensamhetsanläggning kan man tillgodose det behovet och fastställa hur den gemensamma anläggningen ska förvaltas i framtiden.

Ett vanligt sätt att förvalta en gemensamhetsanläggning är att bilda en så kallad samfällighetsförening. Du kan läsa mer om det längre ner på sidan.

Hur bildar man en gemensamhetsanläggning?

En gemensamhetsanläggning i Östersunds kommun kan bara bildas genom att den kommunala lantmäterimyndigheten utför en så kallad anläggningsförrättning. En anläggningsförrättning är en typ av lantmäteriförrättning.

För att bilda en gemensamhetsanläggning måste minst en av de deltagande fastigheterna skicka in en ansökan om anläggningsförrättning. Vid en anläggningsförrättning fastställer förrättningslantmätaren regler för hur de deltagande fastigheterna ska bygga, sköta och fördela kostnader för gemensamhetsanläggningen.

I anläggningsbeslutet står också vilka som har rätt att nyttja gemensamhetsanläggningen.

Du ansöker om anläggningsförrättningen genom att fylla i blanketten Ansökan om lantmäteriförrättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kryssa i rutan "anläggningsförrättning".

Vad kostar det att bilda gemensamhetsanläggning?​

Kostnaden för förrättningen debiteras per timme nedlagd tid.

I vår prislista för kartor och lantmäteritjänsterPDF finns information om aktuella timtaxor för lantmäteriförrättningar.

Ändra andelstal i gemensamhetsanläggning

Om andelstalen i gemensamhetsanläggningen ska förändras behöver du anmäla detta till kommunens lantmäterimyndighet.

  • Blanketten Ändring av andelstallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster används av en styrelse som fått behörighet att besluta om ändrade andelstal för delägarfastighet i samfälligheten. Styrelsens beslut gäller först då lantmäterimyndigheten registrerat nya andelstal.
  • Överenskommelse om ändrat andelstallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster används för överenskommelse mellan styrelse och fastighetsägare:
    - när en fastighet ska gå med i en samfällighet
    - när en fastighet ska lämna en samfällighet
    - när ett andelstal ändras för en fastighet i samfälligheten
    Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registreras av Lantmäteriet.

Samfällighetsförening

Att bilda en samfällighetsförening är ett vanligt sätt att förvalta till exempel en enskild väg, en parkeringsplats eller en annan så kallad gemensamhetsanläggning.

En samfällighetsförening kan också kallas vägsamfällighet eller enskild förening. Vad de kallas beror på vilket regelverk som gällde då de bildades.

En samfällighetsförening är en juridisk person med ett organisationsnummer.

Hur bildar man samfällighetsförening?

För att bilda en samfällighetsförening måste det först finnas en gemensamhetsanläggning eller samfällighet att förvalta.

Samfällighetsföreningar i Östersunds kommun kan bara bildas genom att den kommunala lantmäterimyndigheten håller ett sammanträde med berörda parter.

Det kan vara bra att förbereda sig för sammanträdet genom att till exempel prata om vilka som ska väljas till olika poster i styrelsen, som ordförande, ledamöter, revisor och suppleanter. På sammanträdet antar ni också samhällighetsföreningens stadgar.

​Ändra i samfällighetsföreningar

Ibland kan man behöva ändra något i samfällighetsförening. Man kan till exempel behöva uppdatera taxeringslängden eller delägarförteckningen, göra ändringar i styrelsen eller stadgarna eller ändra andelstal. Ofta ska du då meddela oss om detta, eller anmäla det till det statliga Lantmäteriets register.

Östersunds kommun kan också behöva godkänna vissa ändringar.

Ändra andelstal

Om styrelsen kommer överens med en av fastighetsägarna i er samfällighetsförening om att ändra andelstal måste Östersunds kommun godkänna detta.

Om er samfällighetsförening fått befogenhet av Östersunds kommun att själv ändra andelstal måste ni ändå anmäla detta till oss så att vi kan registrera ändringen.

Ändringar i styrelse eller stadgar

Om er förening vill göra ändringar i styrelse eller stadgar ska ni anmäla det direkt till samfällighetsföreningsregistret, SFR.

Mer information om registret finns på Lantmäteriets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdatera taxeringslängd eller delägarförteckning

Vi kan hjälpa till med att uppdatera taxeringslängd eller delägarförteckning i din samfällighetsförening. Kontakta oss för mer information. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-01-10