Översiktskarta - större byggprojekt

På den här kartan kan du se större bygg- och anläggningsprojekt som är på gång i Östersunds kommun. Klicka dig vidare på kartan - eller under rubrikerna på sidan - så får du mer information om varje enskilt projekt.

Våra projekt - en sammanställning

Här nedanför hittar du en sammanställning över de projekt som presenteras på kartan.

Annersia

Annersia - utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Östersunds kommun har påbörjat planering av en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia. På den här sidan kan du läsa mer om projektet och få svar på de vanligaste frågorna.

Projektet omfattar:

 • sjöledning mellan Frösön och Sunne för ökad kapacitet för dricksvatten
 • utökade områden för kommunalt vatten och avlopp mellan Orrviken och Vålbacken
  • Hegled är redan påbörjat
 • nytt reningsverk i Orrviken

Vi kompletterar sidan med mer information allt eftersom projektet tar fart under 2023 med mätningar i fält och planering av detaljer.

Marieby skola

Marieby skola har fått nya större lokaler och blir F-6-skola.

Marieby skola har fått nya större lokaler med hjälp av en paviljongbyggnad och en mindre omdisponering av befintliga skolytor. Samtidigt genomfördes en del ljud- och ljusåtgärder och vissa ytskikt fräschades upp. Vi också har också sett över trafiksituationen för både varumottagning och hämta-lämna.

Den nygamla skolan blev klar för inflyttning i samband med skolstarten i augusti 2022.

Elever och lärare på Marieby skola hade länge varit trångbodda. Det saknades bland annat personalutrymmen och grupprum och det var även trångt i kapprum och entréer.

Skolan var också den enda i kommunen som ännu inte gått över till att bli en F-6-skola, det vill säga en skola från förskoleklass upp till årskurs 6. Från och med läsåret 2022/2023 kan eleverna alltså gå kvar till och med årskurs 6. Detta tack vare de nya, utökade lokalerna.

Förslag om permanent tillbyggnad utreds

Paviljongbyggnaden är en del av en kortsiktig lösning. Kommunen har också utrett möjligheterna att göra en permanent om- och tillbyggnad av skolan. Planen är att bygga ihop förskolan med skolfastigheten och därigenom skapa gemensamma utrymmen för bland annat kök, matsal, bibliotek och personalutrymmen.

Utredningen var klar hösten 2022 och därefter ska beslut fattas om och när ett nybygge ska startas.

Åtta kilometer vattenledning Frösön - Fannbyn

Under 2023 bygger vi en sjöledning från gamla färjelägret vid Frösön till Sunne Prästgård.

Det här ska vi göra

Eftersom vattenkapaciteten i Fannbyn och Orrviken är låg behöver kommunen bygga en vattenledning från Frösön till ”Annersia”. Det innebär att vi drar en ny åtta kilometer lång sjöledning från Frösön (vid gamla färjelägret) till Sunne Prästgård.

När

Projektet startade i december 2022 och ska vara klart i september 2023.

Varför

Under torrperioder klarar kommunen i dagsläget inte av att leverera dricksvatten i tillräcklig utsträckning till verksamhetsområdet kring Fannbyn och Orrviken. För att lösa det på bästa sätt kommer kommunen bygga en vattenledning från Frösön till Sunne Prästgård.

Så påverkas förbipasserande

Projektet håller på att avslutas. Inga hinder finns längre kvar i vattnet. Allt finns nu på plats under marken och på sjöbotten. Om allt går enligt plan är arbetet klart i september.

 

Brunflo

Nya bostäder i Brunflo

I Brunflo håller Östersunds kommun på att ta fram två detaljplaner för att möjliggöra framtida bostadsbyggande. En vid Mariebyvägen och en vid Karossvägen.

Mariebyvägen

Översiktskarta planområde Karossvägen i Brunflo

Planområde Mariebyvägen, Brunflo (Brunflo-Viken 2:25)

Det här ska vi göra

En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra två flerfamiljshus i 4-5 våningar med centralt läge. Totalt handlar det om cirka 30 lägenheter med tillgång till hiss.

Varför?

Östersunds ökade bostadsbehov gör att kommunen vill möjliggöra fler
bostäder i strategiska lägen som kan nyttja befintlig service.

När?

Planprocessen pågår och planförslaget var ute på samråd under november-december 2022. Innan den nya detaljplanen vunnit så kallad laga kraft är det svårt att säga när bygget drar igång.

Här kan du läsa mer om hur långt planen har kommit i detaljplaneprocessen och se alla handlingar:

Brunflo-Viken 2:25 - Detaljplaner på gång

Karossvägen

Översiktskarta planområde Karossvägen i Brunflo

Planområde Karossvägen, Brunflo (Brunflo-Viken 1:80 m)

Det här ska vi göra

En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra radhus, kedjehus eller parhus. Totalt handlar det om 4-8 bostäder i sjönära, vackert läge.

Varför?

För att möta Östersunds ökade bostadsbehov. Kommunen vill möjliggöra fler
bostäder i strategiska lägen som kan nyttja befintlig service.

När?

Detaljplanen antogs vid miljö- och samhällsnämndens sammanträde i december 2022.

Innan den nya detaljplanen vunnit så kallad laga kraft är det svårt att säga när bygget drar igång.

Här kan du läsa mer om hur långt planen har kommit i detaljplaneprocessen och se alla handlingar:

Brunflo-Viken 1:80 - Detaljplaner på gång

Brunflo industrimark

I Brunflo skapar Östersunds kommun en ny industrimark för framtida etableringar. Marken är cirka 12 hektar stor.

Det här ska vi göra

Marken förbereds med infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp och el. Det innebär att framtida köpare lätt kan ansluta sig. De tomter som senare kommer säljas sätts utifrån behov. Det sker alltså ingen avstyckning i dagsläget.

Varför?

Industrimarken i kommunen och framförallt i Brunfloområdet är slut och vi ser att det finns en efterfrågan på industrimark. Därför förbereder Östersunds kommun ny industrimark för framtida behov.

När?

Projekteringen startade i mars 2022. Planen är att själva markarbetet ska upphandlas under 2024.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Ingen påverkar för kommunens invånare.

Frösön

Bergsgatan Frösön: Gång- och cykelbana längs Storsjöns strand, Norra Strandvägen och Bergsgatan

Karta över östra Frösön med den nya gång- och cykelbanan markeradFörstora bilden

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

I takt med utbyggandet av området "bakom berget" behövde vi bygga ut gång- och cykelstråket och samtidigt förstärka vägen för att den ska klara ökad trafik.
Bygget av den nya gång- och cykelvägen startade våren 2021 och blev klart 30 juni 2023.

Det här har vi gjort:

 • Breddat befintlig gång- och cykelväg
 • Även bilvägen har breddats något
 • Satt upp ny belysning
 • Delat upp cyklister och gångare längs med Norra Strandvägen
 • Bundit ihop Norra Strandvägen med Bergsgatan med en väg genom det lummiga skogspartiet. Uppe på Bergsgatan breddar vi den befintliga gång- och cykelvägen mot berget.
 • Förnyat vatten- och avloppsledningar (Jämtkraft passar också på att förnya sina ledningar samtidigt)
 • Tillgänglighetsanpassat busshållplatsen vid Per Magners väg.

Frej till Frösön

Den nya skulpturen Frej till Frösön pryder området vid ”serpentinen”. Förhoppningen är att konstverket ska få förbipasserade att le, sätta cykelstråket på kartan och bli ett utflyktsmål i sig. Konstverket föreställer guden Frej som ung pojke, ridande på galten Gyllenborst och invigdes den 30 juni.

Bild på Bergsgatan med bred gång- och cykelväg efter den branta bergväggen

Bergsgatan med ny, breddad gång- och cykelväg.

Nytt bostadsområde på gamla Frösö Zoo

Illustration över hur bostadsområdet kan komma att se ut.

Illustrationsplan. Bild ÅWL arkitekter.

Det här ska vi göra:

Den 4 april 2023 godkände Kommunstyrelsen detaljplaneprogrammet för före detta Frösö Zoo och parkeringen. Ett detaljplaneprogram tar kommunen fram innan den ordinarie detaljplaneprocessen för att vi ska se de stora dragen och ta fram övergripande planeringsförutsättningar, utgångspunkter och mål för kommande detaljplanearbete.

I det detaljplaneprogram som vi tagit fram föreslås nya bostäder, offentlig service i form av exempelvis förskola och särskilt boende samt gröna utemiljöer. Förslaget är att det ska bli blandad bebyggelse med radhus, kedjehus och parhus samt flerbostadshus. På sikt uppskattas 500-600 nya bostäder kunna byggas inom området. Förslaget är att skog och ängsmark ska bevaras i sammanhängande områden och bidra till rekreation, en grön karaktär i området samt till att bevara naturvärden.

När?

Planläggningen av området kommer sannolikt genomföras i etapper eftersom det finns en begränsad kapacitet i vatten- och avloppsledningsnätet i området. Just nu utreds när och i vilken omfattning det är möjligt att gå vidare med att ta fram detaljplaner för området. Samhällsbyggnad kommer gå ut med förnyad information när tidplanen för det kommande detaljplanearbetet är bestämd.

Varför?

Före detta Frösö Zoo har ett bra läge som gör att det är lämpligt att göra en relativt stor utbyggnad av bostäder och offentlig service. Området ligger nära Östersunds stad, samtidigt som det ligger nära stora naturområden som Östberget, norra Frösön och Ändsjön. Möjligheterna att ta sig till området har förbättrats genom den nya cykelbanan längs Bergsgatan och det kommer förbättras ännu mer genom ökad busstrafik.

Hur påverkas medborgarna/omkringboende?

En utbyggnad av före detta Frösö Zoo innebär ett stort tillskott av nya boende i området. Det kommer innebära att området får mer service och iordninggjorda grönområden än vad som finns idag. En utbyggnad får även konsekvenser i form av ökad belastning på gatunätet, naturområden och grönstråk, och ändrar karaktären i delar av området. Planeringen för området är i ett tidigt skede och programförslagets utformning och hur det påverkar omgivningen kommer utvecklas och utredas vidare i kommande planarbete.

Här hittar du alla handlingar till detaljplanearbetet om Frösö Zoo

Trafiklek på Frösön

Hösten 2022 påbörjades bygget av en lekplats med trafiktema på Frösön på Hornsberg vid småbåtshamnen.

Här kommer barn att kunna cykla på asfalterade slingor med vägmarkeringar och vägskyltar och till och med en rondell. På den yttre slingan blir det till att ta i, för att cykla backe upp och backe ner.

Runt cykelleken kommer det att finnas sittplatser och en grillplats; allting omgärdat av planteringar.

Arbetet beräknas klart sommaren 2023.

Karta med en markering vid Storsjöns strand i höjd med Hornsberg
En skiss över hur den färdiga trafikleken kommer att se ut.

Gräfsåsen

Biogasanläggning Jämtland Härjedalen

Matavfallspåsar i en hög på golvet. I bakgrunden en hjullastare.

Östersunds kommun planerar att tillsammans med länets kommuner bygga en biogasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning. Här kan du läsa mer om hur ditt matavfall blir fordonsbränsle och biogödsel – alltså cirkulär ekonomi.

Matavfall är rikt på både energi och näring. I stället för att elda upp matavfallet kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser.

Lit

Häggenås skola och Skogsgläntans förskola

Bild på Häggensåsskolan - en stor tegelbyggnad på två våningar

Vi bygger ut och bygger om Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Det här ska vi göra

Skolbyggnaden byggs om i mindre omfattning. Här återställer/behåller vi ursprunglig rumsindelning i stor utsträckning.

I angränsade byggnader gör vi en total ombyggnad. Här ska bli fyra förskoleavdelningar, slöjdsalar och tillagningskök. Vi bygger ihop befintliga byggnader med en länk, som kommer att innehålla matsal, bibliotek och personaladministration.

Mindre tillbyggnader med nya entréer planeras för både skol- och förskolebyggnad. Vi kommer också att se över hela fastigheten med ny hämt/lämnazon, parkeringsutredning och ny lekmiljö.

När

Ombyggnationen startar 2025. Vi beräknar vara klara till höstterminen 2026.

Varför

Ombyggnaden behövs för att uppfylla kraven på god lär- och arbetsmiljö på Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Så påverkas elever och personal

Verksamheten kommer att bedrivas i andra lokaler under byggtiden. I dagsläget är det oklart var. Viss påverkan i form av buller och transporter under byggtiden kan förekomma.

Nytt vattenverk i Häggenås

För vi ska att kunna fortsätta leverera rent och gott vatten till Häggenåsborna i många år till - får Häggenås nu ett nytt vattenverk och ny grundvattenkälla.

Det här ska vi göra

Östersunds kommun bygger ett nytt vattenverk i Häggenås, för att kunna fortsätta leverera rent och gott vatten till Häggenåsborna i många år till.

Vattenverket kommer att ta vatten från en ny vattentäkt, fortfarande grundvattenkälla, och kommer att renas ungefär som tidigare. Med hjälp av membranfilter minskar risken för driftproblem och kalkavlagringar i hushållsapparater. Och UV-ljus ser till så att vattnet är fritt från eventuella parasiter och bakterier.

När

Det nya vattenverket började byggas i november 2022 och beräknas vara klart till sommaren 2023.

Varför

Det gamla vattenverket byggdes på 50-talet, i en källarlokal vilket inte är bästa platsen för ett vattenverk. I samband med att fastigheten nu ska renoveras passar kommunen på att bygga ett nytt vattenverk.

Så påverkas trafik och boende

Avhärdningen i vattenverket var avstängt ett par månader för att kunna fortsätta byggnationen av det nya vattenverket. Från och med 22:a maj är avhärdningen igång igen.

Byggandet kommer att innebära viss byggtrafik.

Under kortare perioder kan vissa områden bli utan vatten eller uppmanade att koka vattnet. Berörda får i så fall meddelande om detta från kommunen.

Lugnvik

Lugnviksskolan - Sjöängen

Efter två års renovering är nu är bygget av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola klart.

Skiss över exteriör på Lugnviksskolan

Skiss över hur nya Lugnviksskolan ser ut efter ombyggnationen.

Lugnviksskolan har nu plats för cirka 600 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har skapat en ny skola med inspirerande miljöer, både inomhus och utomhus.

Inomhus

Inomhusmiljön är ljus och inbjudande. Arbetet har inneburit en total omvandling av skolan. De gamla byggnaderna, med undantag av idrottshallen, har genomgått ombyggnation, dessutom har skolan utökats med ett nytt våningsplan. Våningsplanen kan nås från flera ställen, främst via en imponerande gradäng med en bred trappa.

Här finns:

 • Klassrum för årskurs F-9.
 • Praktiska salar.
 • Klassrum för årskurs 7-9 finns på plan 2.
 • Elevhälsa och NO-salar finns på plan 2.
 • Ny konst som skapar en inspirerande miljö installeras under hösten.
 • Stol hörsal.
 • Bibliotek.
 • Idrottshall och omklädningsrum för både skol- och fritidsverksamhet.
 • Matsal med tillhörande kök där maten tillagas.

Skolgård med uppdaterade ytor för lek

Skolgården har fått nya inspirerande lekområden som inbjuder till fysisk aktivitet, men det finns också utrymme för lugnare rastaktiviteter.

Gång- och cykelvägar

För att göra skolan mer tillgänglig har vi prioriterat och byggt cykel- och gångvägar. Cykelställ finns placerade runt om hela skolan, både med och utan tak.

Odensala

Luktärtans förskola

Vi bygger nya lokaler för Luktärtan och Lillgårdens förskola. När den nya förskolan står klar får den namnet förskolan Lillsjön.

Konceptbild över Luktärtans förskola

Konceptbild för den nya förskolan: färger och detaljer kan skilja sig från den färdiga byggnaden

Det här ska vi göra

Skolbygget skapar nya lokaler för Luktärtan och Lillgårdens förskolor i Odensala. Den nya fastigheten uppförs som en så kallad SKR-förskola. Bakom utformningen står Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som låtit upphandla ett koncept och ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader.

För Östersund innebär det en kortare byggtid och att vi kan hålla priset på en rimlig nivå, samtidigt som vi får en högkvalitativ förskolemiljö som är noga genomtänkt både ur barnperspektiv och ur pedagogernas synvinkel.

Två förskolor blir en

De nya lokalerna byggs i två plan som rymmer sex avdelningar och 108 barn. Ytorna blir dubbelt så stora som den befintliga byggnaden, så här finns plats både för Luktärtans nuvarande verksamhet och barngrupperna från Lillgårdens förskola.

Entréerna är centralt placerade, tillsammans med gemensamhets­utrymmen och kök. På övervåningen finns lekytor med en ljusgård där ljuset följer trappan till nedervåningen. Rumsplaneringen är anpassad för att ge en mångsidig pedagogisk miljö som stimulerar både till aktivitet och lek i vissa delar, och till lugnare tempo i andra.

Ytskikt och material är noga utvalda för att ge en giftfri inomhusmiljö och hela byggnaden är utformad i nivå med byggstandarden Miljöbyggnad Silver för att leva upp till samtida energikrav.

Den nya fastigheten placeras intill nuvarande förskolebyggnad, som sedan monteras ner när den nya förskolan är färdigställd. Den nya förskolan byter då namn till förskolan Lillsjön.

Storsjöskolan - Odensalaskolan

Nu är bygget av Odensalaskolan klart. Här finns plats för cirka 750 elever från förskoleklass till årskurs 9, både för grundskola och anpassad grundskola. Vi har skapat en enhetlig skola med lugn färgsättning och en stor och inspirerande skolgård.

Flygbild över Odensalaskolan. Man ser fotbollsplan, lekplats, asfaltsytor och parkeringar. Runt omkring syns skog och gröna fält.

Välkommen till Odensalaskolan!

Från och med skolstarten höstterminen 2022 står Odensalaskolan redo att ta emot elever och personal. Grundsärskolans fritids öppnade vecka 33 och från skolstarten i slutet vecka 34 stod de nya byggnaderna klara att ta emot elever i grundsärskolan och grundskolans årskurser 7–9.

Inomhus

Den gamla Storsjöskolan, inklusive idrottshallen, har byggts om och utökats med en ny, större skolbyggnad samt en extra idrottshall.

Den nya skoldelen smälter fint ihop med den äldre byggnaden. Inomhusmiljön i hela skolan är ljus och inbjudande med en dämpad ljudnivå.

I Odensalaskolan finns:

 • Klassrum för årskurs F-9 för grundskola och anpassad grundskola.
 • Lokaler för fritidsverksamhet.
 • Hörsal och samlingslokaler.
 • Nav och bibliotek.
 • Arbetsrum och omklädningsrum för personal.
 • Idrottshallar och omklädningsrum för både skol- och fritidsverksamhet.

Skolan har uppdaterats till en enhetlig helhet med samma färgsättning och materialval.

Utvändigt på de befintliga byggnaderna har vi bytt fönster, lagt nytt tätskikt på taket och bytt fasadpanel.

Större skolgård med nya ytor för lek

Skolgården har fått nya lekomården med bland annat klätterställningar, gungor, sandlådor, skateramper, cykelbana, bollplaner, bordtennisbord, karusell och en aktivitetsslinga. Det finns även en multiarena för olika typer av bollspel. Pergolor och vindskydd med bänkar och bord finns för en lugnare rast eller utomhusundervisning. Nya kullar och befintliga uppvuxna träd och buskar skapar en trevlig omgivning på skolgården.

Förbättrad trafiksituation runt skolan

Cykel- och gångvägar har prioriterats och byggts för att göra skolan mer tillgänglig. Cykelställ är placerade runt om hela skolan, både med och utan tak.

Två hämta/lämnazoner finns för att säkerställa att eleverna kan lämnas och hämtas vid Odensalaskolan på ett tryggt sätt.

Hela området kring Odensalaskolan har genomgått en omfattande förbättring.

Odenskog

Gamla Betongstationen

Flygbild med illustration över nya handelsområdet och de nya trafiklösningarna.

Det här ska vi göra:

Östersunds kommun har tagit fram en detaljplan som ska göra det möjligt för sällanköpshandel på tomten som heter Betongen 1 (gamla betongstationen) och som även ska förbättra trafiksituationen och ge trafiken bättre flyt i, och omkring, Odenskogsområdet.

Läs mer om satsningen på trafiken på sidan Trafiklyft norra Odenskog.

Etableringen av Bauhaus

Den nya detaljplanen gör det möjligt för byggvaruhuset Bauhaus att etablera sig i Östersund. Detaljplanen gör att det kommer att gå att bygga 12 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 2,25 fotbollsplaner. Det kommer även finnas 700 kvadratmeter att bygga centrumverksamhet (restaurang, bilservice med mera) på

Ett fint välkomnande

Tomten betongstationen är bland det första man ser på väg in i Östersund och det här innebär även en möjlighet att utforma ett mer attraktivt välkomnande till staden. Både byggnaderna och den yttre miljön ska utformas med stor omsorg. Byggnader ska ha en variation i fasadmaterial, färgsättning och byggnadshöjd. Miljön och landskapet ska utformas på ett trevligare och mer tilltalande sätt.

När:

Detaljplanen för Betongen 1 med flera antogs av kommunfullmäktige den 24 maj 2023.

Här finns alla handlingar till detaljplaneförslaget för betongstationen.

Varför:

Den nya detaljplanen ersätter en äldre plan som anger att området ska användas för industri. Att istället göra det möjligt att använda gamla Betongstationen för handel ligger i linje med kommunens översiktsplan och handelspolicy.

Detaljplanen föreslår även en ny trafiklösning med Körfältsvägen som infart till Lillänge, det är en del av ett större arbete med att förbättra trafiksituationen i hela Odenskogs handelsområde. Genom att avlasta stora rondellen (trafikplats Odenskog) avlastas även Hagvägen.

Hur påverkas medborgarna:

Boenden längs Körfältsvägen påverkas genom ökad trafik förbi deras bostäder. Inga bostäder riskerar dock att överskrida riktvärden för trafikbuller.

Mosippans förskola påverkas genom den nya gatan mellan Körfältsvägen och Hagvägen. Gatan kommer behöva förses med bullerskydd mot förskolans gård.

Trafiklyft norra Odenskog

Med Trafiklyft norra Odenskog tar vi ett helhetsgrepp för att få bättre flyt i trafiken. Vi genomför förbättringar för alla trafikslag; bilister, cyklister och gående.

Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den. Exploatören ansvarar för bygge av gång- och cykelväg inom lilamarkerat område. Därför kan vi inte ange exakt sträckning av vägarna inom området.

Det stora byggarbetet drar i gång sommaren 2024, men redan i augusti 2023 startar vi genom förbättringar på och runt Körfältsvägen. Här hittar du aktuellt information om allt som händer inom "Trafiklyft norra Odenskog".

Staden

Blomstergården

Karta över området

Det här ska vi göra:

På Blomstergården, Karlslund 1:32, vill Östersunds kommun göra det möjligt att utveckla en ny stadsdel. Förslaget innebär att cirka 500 bostäder och skola, förskola och verksamheter kan byggas. Den nya stadeselen ska utformas för att minimera bilanvändandet. Vi vill skapa en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och en variation i bebyggelsen.

När:

Ett planprogram för Blomstergården antogs av kommunfullmäktige under hösten 2020. Därefter har vi arbetat vidare med en detaljplan som förväntas antas av kommunfullmäktige i mitten av 2023

Varför:

Syftet är att utveckla området vid gamla slakteriet för att möjliggöra för fler bostäder i ett centralt läge.

Här hittar du alla handlingar till detaljplaneförslaget för Blomstergården


Gång- och cykelbro över järnvägen

En ny gång- och cykelbro har byggts från Österängsparken vid Östersunds centralstation till Storsjö strand. På så sätt knyts det nya bostadsområdet på nersidan av järnvägen ihop med stationsområdet och resten av staden. Bron invigdes den 4 april.

Brons landfästen byggs i Österängsparken och vid Storsjö Strand. På stationsområdet vid det södra landfästet finns både trapphus och hiss. Cykel får plats i hissen och kan även ledas i trappan. Bron är cirka 200 meter lång och 3,5 meter bred. Den består av flera brodelar, varav den del som placerats ovanför järnvägsspåren är tillverkad i rostfritt stål.

Trappans mitt har en sittplats där det går att njuta av utsikten mot Oviksfjällen.

Här kan du ta del av bilder från invigningen

Tillfällig yta för lek, umgänge och utflykt

I anslutning till brostarten på Storsjö strand byggs vindskydd och grillplatser. Runt grillarna blir det bänkbord med fin överblick mot vattnet. I övre delen av området placeras lekfulla, informella, sittmöbler. Sommartid smyckas ytan med färgglada pallkragar fyllda med blommor.

Området blir kvar tills byggentreprenaden för Storsjö strand etapp 2 börjar.

Finansiering

Bron är initierad och finansieras av Östersunds kommun, som också kommer att äga den. Eftersom bron går över järnvägen har kommunen anlitat Trafikverket för själva byggandet.

Framtidens kommunhus

Flygbild över rådhus-området.

Mitt i centrala delarna av Östersund ligger vårt Rådhus och kommunhuset - som just nu håller på att byggas om till Framtidens kommunhus.

Från sjuka hus till inspirerande kontor

Kommunhuset har en historia med dålig inomhusmiljö och flera medarbetare har blivit sjuka av ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Därför har byggnaderna rivits och sanerats så att bara betongstommen blev kvar, det innebär att allt organiskt material och alla installationer revs innan ombyggnaden satte igång.

Målet med det nya kommunhuset är att skapa lokaler som är anpassade efter vad kommunens verksamheter och medarbetare behöver för att göra sitt jobb på bästa sätt. Kommunhuset ska vara tillgängligt och inkluderande och vara en arbetsplats och en mötesplats för alla.

Som medborgare ska det bli lättare att hitta rätt. Det kommer finnas ett Medborgartorg med samtalsrum och en informationsdisk, på Medborgartorget kommer möten med kommunens olika tjänstemän ske.

I slutet av 2023 ska Framtidens kommunhus vara klart för inflytt: en modern och digitalmiljö som stödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt, med 623 arbetsplatser.

Gustav III:s torg

Gustav III:s torg i centrala Östersund har en lång historia som offentlig plats. Idag fungerar den dock inte optimalt och därför inleddes en process för att utveckla busstorget, inklusive omgivande gator och del av angränsande kvarter.

Sanering av Gasverkstomten inför bygge av bostäder

Den tidigare Gasverkstomten i korsningen Bangårdsgatan/Furutorpsgatan på söder ska ställas i ordning för bostäder. Eftersom det finns föroreningar på tomten behöver den först saneras.

Karta som anger tomtens läge i korsningen Bangårdsgatan-Furutorpsgatan.Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den.

Det här ska vi göra

Östersunds kommun är huvudman för tomten medan Diös äger fastigheten. Tillsammans med Diös kommer kommunen att sanera området under 2023, med finansiellt stöd från Naturvårdsverket.

Under slutet av 2022 kommer kommunen att genomföra provtagningar på tomten för att få kunskap om hur mycket föroreningar som finns där. Planen är att att sanera tomten hösten 2023.

När saneringen är avslutad tar Diös vid och fortsätter med bostadsplanering för tomten.

När

Kommunen utför kompletterande provtagningar i Furutorpsgatan under november/december 2022. Det följs av ett mer omfattande saneringsarbete hösten 2023. Entreprenaden för saneringen upphandlas under våren 2023.

Varför

Bangårdsgatan, där tomten ligger, är en del av omvandlingen av Söder i Östersund. Området har fått ett nytt syfte. Tomten som tidigare huserat ett Gasverk står nu oanvänd. Här ser kommunen en möjlighet kunna erbjuda fler boendemöjligheter i det nya området.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Vid provtagningarna kommer vägen att stängas av måndag 5 december - torsdag 8 december. Även närliggande parkeringar till tomten kan komma att begränsas.

Du kan se avstängningen på trafikstörningskartan

Saneringsarbetet som planeras till hösten 2023 kommer att innebära att vägen stängs av på nytt. Mer information kommer närmare inpå.

Husbilsuppställning Storsjö Strand

Nu ordnar vi plats för åtta husbilar längs med Storsjöstrand nedanför Inlandsbanans lokstallar.

Det här ska vi göra

De husbilsplatser vi ställer i ordning kommer att vara avgiftsbelagda. På platserna kommer det att finnas möjlighet till latrintömning och tömning av gråvatten (slaskvatten). Här kommer också finnas tillgång till dricksvatten och el.

I direkt anslutning till husbilsplatserna kommer vi ställa upp en servicebyggnad. Den innehåller två toaletter, som blir tillgängliga både för husbilsägarna och övriga besökare på platsen.

Allmänheten kommer också att ha tillgång till källsortering och grillplats.

När?

För närvarande har vi tekniska problem som gör att vi ännu inte kan öppna anläggningen officiellt. Latrintömningen fungerar inte. Vi kommer erbjuda detta först i samband med invigningen. Datum för invigningen är ännu inte fastställt. fram till invigningen är det okej att nyttja uppställningsplatserna gratis.

Det innebär bommen till ställplatserna är öppen och kan användas av besökande husbilar med följande restriktioner:

 • Det går att använda maximalt åtta ställplatser
 • Det saknas tillgång till el, sophantering och toaletter
 • Det finns möjlighet att hämta vatten och använda grillplatsen med bänkar
 • Det är tillåtet att stå på ställplatsen i max tre dygn
 • Alla som använder ställplatserna är skyldiga att hålla ordning och reda och visa hänsyn till andra

Varför?

Utvecklingen av Storsjö Strand och Bangårdsgatan innebär fler boende och därmed fler människor som rör sig i området. Genom att utnyttja den oanvända ytan nedanför Inlandsbanan såg kommunen en möjlighet att skapa en ny mötesplats i området. Samtidigt kan vi tillmötesgå den ökande efterfrågan på ställplatser för husbilar.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Arbetet innebär viss byggtrafik under perioder.

Kretsloppspark

Återvinningscentralen i Odenskog är för liten. Vi har problem med trafik och arbetsmiljö och vi kan inte utveckla återvinningen på den yta vi har idag. Därför vill vi bygga en ny återvinningscentral, gärna med en Kretsloppspark.

Framsidor på rapporten

Ny belysning längs Prästgatan

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Det här ska vi göra

Prästgatan, vår gågata i stan, behöver ny belysning. Gågatan är en kulturhistoriskt viktig miljö och vår stads "finrum". När vi nu ska byta belysning passar vi på att fundera över, inte bara hur vi ska belysa gågatan, utan även hur vi ska ljussätta den; det vill säga hur vi med belysningen kan skapa trivsel.

Program för Prästgatans belysning

Vi har låtit ta fram ett belysningsprogram som

Armaturer i linor och på fasader istället för på lyktstolpar

Den nya belysningen, med bara en typ av armatur, kommer att binda samman hela gatan, från Färjemansleden, och längs förlängningen via gång- och cykelbanan, till Centralstationen. Armaturerna ska vara fästa på fasaderna och upphängda i linor över gatan. De kommer att uppfattas som ett pärlband mot den mörka himlen och det förbättrar också gågatans framkomlighet och tillgänglighet. Linorna kan även användas för att hänga upp annan utsmyckning vid speciella evenemang.

I korsningarna hänger armaturerna i ett kryss

I korsningarna bryts mönstret med armaturer upphängda i linor i ett kryss över korsningen. Denna belysning riktar uppmärksamheten mot tvärgatorna och från tvärgatorna kommer gågatan att synas tydligt.

Lyktstolpar längs gång- och cykelbanan

Längs gång- och cykelbanan mot Centralstationen monteras lyktstolpar med samma typ av armatur, så att hela stråket blir en helhet.

Stämning och kulturhistoria

Belysningen ska ge ett varmt ljus med hög färgåtergivning. Det gör upplevelsen mjuk och stämningsfull och framhäver fasadernas färger.

Byggnader med särskilt arkitektoniskt värde får också fasadbelysning för att understryka gatans kulturhistoria.

Vi testade den nya belysningen 2022

Mellan Törnstens gränd och Biblioteksgatan samt i korsningen Prästgatan - Biblioteksgatan hänger provbelysningen som vi satte upp 2022. Så blir det längs hela Prästgatan!

Tre första kvarteren har fått sin nya belysning

De tre kvarteren mellan Stortorget till Postgränd har nu sin nya linhängda belysning. Några fasadarmaturer är också på plats längs sträckan. Resterande fasadarmaturer monteras sommaren 2024.

Samtidigt passar vi på

När det ändå ska grävas i gatan för den nya belysningen passar vi på att se över

 • sittplatser
 • ledstråk för tillgänglighet
 • planteringar
 • fordonshinder
 • vatten- och avloppsledningar under gatan

Till exempel gör vi gångfartsgatan mellan Färjemansleden och Residensgränd mer tydlig (en gångfartsgata är en gata på gångtrafikanternas villkor).

Läs mer om Prästgatans gångfartsgata

När blir det klart?

Vi räknar med att vara klara med hela Prästgatan 2027.

Varför?

Prästgatan är den gata som har flest gående och flest affärer och restauranger i Östersunds centrum. Mellan Residensgränd och Thomeegränd är gatan en gågata - det är vårt finrum! Gestaltningen ska göra att gaturummet känns tryggt, den kommer att skapa karaktär och stadskänsla samt göra att gaturummet får en mänsklig skala; allt enligt programmet för Prästgatans belysning.

Ny gång- och cykelbana i Österängsparken

Vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken skapar vi nu en tydligare entré till Prästgatan.

Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den.

Ombyggnaden i Österängsparken är klar förutom byte av belysning efter nedre gång- och cykelvägen.

Det här har vi gjort

Vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken har vi skapat en tydligare entré till Prästgatan.

Den väg som använts av gångare och cyklister har tagits bort och ersatts med en ny. Halva vägen består av asfalt för att passa cyklister och andra halvan av betongmarksten för att tydliggöra gränsen för gångtrafikanter. Eftersom vägen har en förhållandevis brant lutning finns två viloplatser längs vägen inklusive sittbänkar. Dessa blir uppvärmda för bättre komfort. Längs med gångvägen finns en ledstång för synsvaga att hålla sig i.

Belysningen ska hänga samman på hela Prästgatan

Belysningen längs gång- och cykelvägen kommer hänga samman med den som är planerad längs hela Prästgatan och för att få en känsla av helhet har övergångsstället över Gränsgatan flyttats några meter för att övergången ska leda direkt in på Prästgatan. Även gång- och cykelvägen som svänger upp från Gränsgatan har byggts i samma manér som den nedre.

Bilvägen Gränsgatan har fått en ny refug vid infarten mot Prästgatan. Bilar kan inte längre svänga vänster från Gränsgatan in mot Prästgatan om man kör från strand-hållet. Ett varv i rondellen krävs för bilar som kommer nerifrån.

Varför

Som ett led i att gestalta Prästgatan behöver starten av gatan en tydligare entré. Det har vi nu skapat vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken.

Prästgatan kommer också att vara prioriterad för gångare och cyklister och vi önskar minimera biltrafiken längs gatan.

Läs mer om planerna för belysning och utveckling av Prästgatan

När

Arbetet skedde under hösten - vintern 2022 - 2023. Asfaltering skedde i slutet av maj. Byte av belysning planerar vi göra i hösten 2023.

Nytt vattenverk i Östersund

Vi bygger ett nytt vattenverk och råvattenintag i Östersund och satsar på modern teknik.

Det ska bli ett nytt modernt vattenverk, en pumpstation, ett råvattenintag, en park och en gång och cykelbana längs en del av Storsjöstråket.

Tillsammans med NCC och Sweco planerar Östersunds kommun just nu bygget av det nya vattenverket. Det blir ett vattenverk med ny teknik för rening av vatten. Den nya tekniken är ett nanomembran som renar på mekanisk väg men behandling med UV-ljus kommer också att finnas.

När det nya vattenverket är klart i februari 2026 ska det nuvarande vattenverket rivas, istället anlägger vi en park på platsen. När parken är klar öppnar vi området mellan Tjalmargatan och Nedre Vattugatan för allmänheten, där Storsjöstråket då har byggts om till en gång- och cykelväg.

Minnesgärdet har öppnat igen

Från och med sportlovet 2023 har vi åter öppnat upp Minnesgärdets naturområde. Du kan ströva genom parken, längs stranden och längs stigarna i skogen. Cykelvägen mellan Minnesgärdet och Odensala och området däromkring är fortfarande avstängt. Vissa intensiva bygg-dagar behöver också hela området stängas av tillfälligt, men då kommer det att vara skyltat

Det finns tre sätt att ta sig till det öppna strandområdet vid Minnesgärdet - se kartan här nedanför.

 1. Kommer du med bil från Tjalmargatan kan du parkera på parkeringsplatsen vid piren. Härifrån kan du vandra på stigen längs stranden. När du kommer ut ur skogen kan du fortsätta vidare längs stranden ungefär 300 meter. Följ stängslet tills det tar slut och ta vänster upp på gång och cykelvägen. Där kan du vandra tillbaka cirka 300 meter till gångtunneln mot Odensala. Den är öppen.
 2. Du kan vandra genom gångtunneln från Odensala. När du kommer genom tunneln viker du vänster och går längs staketet cirka 300 meter fram till där den asfalterade vägen tar vid. Därefter är det öppet att vika höger ner mot stigen längs sjön.
 3. Du kan också gå eller åka bil via viadukten under järnvägen nedanför Växtvaruhuset. Där följer du Sjövändan cirka en halv kilometer norrut innan du kommer till stigen som viker vänster ner mot sjön.
Förstora bilden

Här ser du hur du kan ta dig till Minnesgärdets strandområde. Se den förklarande texten i rutan ovanför. Klicka på bilden så förstoras den.

Sametingets parlamentsbyggnad

Sametingets parlamentsbyggnad kommer att byggas i Staare/Östersund. Den utvalda platsen är nedanför Jamtli, nere vid Storsjön. Planarbete och planering pågår för att förverkliga det nya landmärket.

Sametingets parlamentsbyggnad modell

Det här ska vi göra

Vi skapar förutsättningar för Sametingets parlamentsbyggnad i Östersund.

Sametinget har utifrån några olika förslag på placering valt att gå vidare med alternativet nedanför Jamtli, nere vid Storsjön. Byggnaden väntas bli cirka 3900 kvadratmeter stor och ska förutom plenumssal även rymma kontor för Sametingets administration. 

Parlamentsbyggnaden har ritats av arkitekten Hans Murman på uppdrag av Sametinget.

Etablering av Ecosystem Östersund i Verksmon

Ecosystem Östersund

Den 9 maj 2023 fattade kommunstyrelsen beslut om ett positivt plan­besked för en ny detaljplan i Verksmon. Detaljplanen avser området där den stora etableringen av den cirkulära industrisymbiosen Ecosystem Östersund är planerad att ske. Bakom satsningen står företagen EcoDataCenter och WA3RM.

Storsjö strand

Storsjö strand är Östersunds nya sjönära bostadsområde. Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du endast ett stenkast från stadskärnan.

Senaste nyheterna om Storsjö strand

Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö strand är en naturlig förlängning av stadskärnan och en unik plats för boende och besökare. Här möter staden vattnet.

Det centrala läget av Storsjö strand ger dig tillgång till stadens utbud av kultur, handel och service samtidigt som den storslagna fjällvärlden finns inpå knuten.

Ekologisk och social hållbarhet är våra ledord för utvecklingen av Storsjö strand. Det här är ambitioner som får fysisk form i kvartersstruktur - och i utformning och funktion av byggnader och de offentliga platser. Läget ger möjligheter till ett enklare vardagsliv utan bil.

Tjalmargatans dagvattenpark

På grönytan i korsningen Tjalmargatan - Bangårdsgatan jobbar vi på att skapa en dagvattenanläggning - ett grönområde med en sänka. I sänkan ska regn- och smältvatten renas, innan det släpps ut i Storsjön. Och runt sänkan anlägger vi en liten park.

Regn- och smältvatten, så kallat dagvatten, från stadens tak och gator leds ner i gallerbrunnar och vidare i ledningar som mynnar i Storsjön. Detta vatten är allt annat än rent. Det innehåller skräp som fimpar, snusbussar, plast och papper samt partiklar från asfalt, bildäck och rengöringsmedel men också metaller.

Rening av dagvatten

Vid Minnesgärde finns två sådana utlopp för dagvatten i Storsjön. I det ena utloppet kommer vatten från ett 130 hektar stort område som börjar ända uppe vid Körfältet. I Tjalmargatans dagvattenpark kommer det vattnet att renas innan det fortsätter ut i Storsjön!

Sänkan i dagvattenparken kommer normalt inte att vara fylld med vatten. Istället kommer olika växter och grus att synas på bottnen. I ena kanten leds dagvattnet in i sänkan via ett utlopp, för att strax sjunka igenom bottnen. Då fastnar föroreningarna på växterna och gruset och vattnet renas. Därifrån fortsätter vattnet och kommer att passera ytterligare ett liknande filter som ligger under jord, för att sedan rinna ut i Storsjön via utloppet vid Minnesgärde.

Park också

När vi bygger reningsanläggningen passar vi också på att anlägga en liten park; en liten lugn oas och samtidigt en inbjudande entré till Minnesgärde.

Vi bygger vidare under 2023

Just nu är parken instängslad eftersom brunnarna saknar lock och det finns lite mer arbete kvar för oss att göra.

Östersundslänken

Tandsbyn

Nytt reningsverk i Tandsbyn

Bredvid det gamla reningsverket i Tandsbyn bygger Östersunds kommun nu ett helt nytt, som ska klara av att rena en större mängd avloppsvatten.

Karta som visar var reningsverket byggsFörstora bilden

Den röda pricken med svart ring visar var det nya reningsverket byggs.

Det här ska vi göra

För att klara av att rena en större mängd avloppsvatten, från till exempel industrier, bygger Östersunds kommun ett nytt reningsverk i Tandsbyn. Likt det gamla verket kommer det nya att rena vattnet med hjälp av mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Den stora skillnaden blir att det nya verket har bättre möjlighet att hantera avloppsvatten från industrier i trakten, har bättre arbetsmiljö och gör det möjligt för kommunen att fortsätta leva upp till de höga krav som ställs på renat avloppsvatten.

När det nya reningsverket är på plats river kommunen det gamla.

När

Arbetet började i december 2022 och beräknas vara klart till början av sommaren 2023.

Varför

Kraven från myndigheter på kvaliteten på det renade avloppsvattnet blir allt hårdare. För att fortsätta kunna leva upp till kraven behövde reningsverket i Tandsbyn moderniseras, vilket nu görs i form av ett nybyggt Satsvis Biologisk Reningsverk. Det innebär att kemisk och biologisk rening sker i en sluten tank, i olika omgångar - även kallat reaktor.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Ingen påverkan för trafik och förbipasserande. Med största sannolikhet kommer inte heller boende i Tandsbyn med kommunalt avlopp att märka av byggarbetet, utan kommer att kunna använda vatten och avlopp som vanligt.

Torvalla

Ottfjällets förskola

Det här ska vi göra

Förskolan är en så kallad SKR-förskola typ D2. Det innebär att förskolan byggs utifrån ett av de fyra typkoncept som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram, och som nu byggs runt om i hela landet. De fyra typkoncepten kallas Alfa, Beta, Cesar och David. Tidigare har Luktärtans förskola byggts enligt konceptet, som en C-typ, och var då tredje förskolan i landet utifrån SKRs koncept.

Att förskolan byggs enligt ett färdigt koncept innebär för kommunen att det är få möjligheter att göra tillval och ändringar men däremot har vi bra koll på vad kostnaderna kommer att landa på. Det är ett effektivt och prisvärt byggande och från grundkonceptet kan vi göra mindre anpassningar utifrån kommunens behov. Till exempel vill vi ha en fjälliknande miljö och vi har valt fasader som passar den miljö vi bor i.

Söderut väljs ofta sten eller tegel, vi tittar mer på trä. Ottfjällets förskola kommer att inrymma en samisk avdelning. Det är nuvarande avdelning på Lövsta som flyttas till Ottfjället för att möta upp en mer passande miljö. För övrig utsmyckning kommer pedagogerna och barnen att få bidra med idéer och tillsammans skapa den miljö förskolan behöver.

Upphandlad byggherre är Skanska som nu arbetat med projekteringen i fas 1 och kommer få fortsatt förtroende att genomföra bygget i fas 2.

Detaljplan är antagen och utredningar i form av markstudier, dagvatten och biotopinventeringar är gjorda och godkända

När

Bygget beräknas starta våren 2023 och vara slutfört och klart för inflytt under tredje kvartalet 2025.

Varför?

Behovet av förskola har ökat i takt med att fler flyttar till Torvalla. När nya Ottfjällets förskola står klar kommer nuvarande Ottfjällets förskola att stängas och personal och barn flyttas då till den nybyggda förskolan.

Så påverkas trafik och förbipasserande

När bygget startar kommer det att bli en viss ökning av byggtrafik i närområdet. Det kan också förekomma vissa störningar i form av ljud - men enbart under normala arbetstider.

Vi kommer att hålla till inom planerat byggområde så närliggande områden/gator påverkas inte. Vi ser också över trafikfråga och återkommer med uppdaterad information om det blir aktuellt med omdragningar eller störningar.

Skissen visar att förskolan har parkering och transportzon på framsidan. På baksidan finns ett stort grönområde med många träd. Närmast förskolan finns en trygg zon. Längre bort finns kreativa zoner och vilda zoner. Det är här som träden växer. Förskolegårdens area är 7324 kvadratmeter.Förstora bilden

Här är en skiss över förskolan med omkringliggande ytor. Klicka på bilden så förstoras den.

Så läser du skissen

Skissen här ovanför är en illustrationskartan för detaljplanen över Ottfjällets förskola med utemiljö.

Ringarna med plustecken är befintliga träd. Zonerna är indelningar som visar vilken typ av lekar som kan ske på förskolegården:

 • Tryggzon= enklare att röra sig, mer iordninggjort, jämnare mark, anpassat för små barn.
 • Kreativ zon = en del träd är borttagna och viss mark anpassad,
 • Vild zon = befintlig skogsmark, passar för vildare lekar för stora barn.

Torvalla industrimark

Karta över industriområdetFörstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den

Som en förlängning av Brosslarvägen i Torvalla tar Östersunds kommun fram ny industrimark för framtida etableringar. Marken är ungefär 8 hektar stor och kommer att förberedas med infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp och el, samt fiber, gatubelysning och fjärrvärme, så att framtida köpare lätt kan ansluta sig.

Det här ska vi göra

Just nu planerar vi infrastruktur med förhoppning om byggstart under första kvartalet 2023. Efter att marken har förberetts kommer tomtindelning ske.

Varför?

Det är ont om Industrimark i kommunen och vi ser att det finns en efterfrågan på mark för industriändamål. Detta gör att Östersunds kommun nu förbereder ny industrimark för framtida behov.

Tidsplan för projektet

Beräknad byggstart under första kvartalet 2023.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Kan bli påverkan på närliggande allmänna vägar under kort begränsad period i samband med anslutning till befintliga ledningar under första halvan av mars.

Vägarbetesskylt beskuren

Trafikstörningar och vägarbeten

Läs om pågående och planerade vägarbeten som påverkar trafiken inom kommunen

Sidan uppdaterad 2023-09-04