Utsättning, utstakning och lägeskontroll

När du blir beviljad bygglov står det i ditt bygglovsbeslut om du måste göra en husutsättning (även kallad utstakning) eller en lägeskontroll.

Husutsättning och lägeskontroll sker i så fall efter att du fått startbesked och går ut på att kontrollera så huset verkligen placeras på det ställe på tomten som du angett i den situationsplan du skickat med i din ansökan om bygglov.

För nya byggnader krävs alltid utsättning, medan det för tillbyggnader kan räcka med lägeskontroll. Du som byggherre väljer själv vem du vill anlita för att utföra husutsättning eller lägeskontroll.

Om du vill beställa tjänsten av oss så ska du kontakta vårt kundcenter. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Du hittar aktuella priser för husutsättning och lägeskontroll i vår prislista för kartor och lantmäteritjänster.

Prislista för kartor och lantmäteritjänsterPDF

Husutsättning

En husutsättning, eller utstakning, sker normalt i två steg, en grovutsättning och en finutsättning. Om du beställer husutsättning av Östersunds kommun är det någon av våra mätningsingenjörer som gör husutsättningen.

Grovutsättningen gör vi innan du börjat schakta marken, för att säkerställa att schaktningen blir på rätt plats och i rätt höjd. Vid en grovutsättning markerar vi den blivande byggnadens fasadhörn med träläkt och eventuellt markeras också sockelhöjden.

När schaktningen är klar gör vi en finutsättning. Då markerar vi fasadlivet med spik på profil. Vi markerar alltså det som ska bli den färdiga byggnadens yttre fasadmått.

Det är byggherren som väljer vem som ska utföra husutsättningen. Husutsättning kan utföras av kommunens egna mätningsingenjörer eller av annan sakkunnig (mätningskompetent person) som är godkänd av Östersunds kommun.

Lägeskontroll

Lägeskontroll sker så tidigt som möjligt efter att man byggt formen för husgrunden, men innan grunden gjuts. Detta för att undvika kostnader för att flytta grunden om man inte placerat den i enlighet med bygglovet.

Vid en lägeskontroll kontrolleras att husgrunden placerats på det ställe som anges i bygglovet. När lägeskontrollen är utförd skickar vi ett intyg till fastighetsägaren.

Det är byggherren som väljer vem som ska utföra lägeskontrollen. Lägeskontroll kan utföras av kommunens egna mätningsingenjörer, eller av annan sakkunnig (mätningskompetent person) som är godkänd av Östersunds kommun.

Utstakningsbevis

Efter att en husutsättning eller lägeskontroll är utförd får fastighetsägaren ett intyg om att utsättningen eller lägeskontrollen är gjord. Detta kallas utstakningsbevis.

Du kan bara få ett utstakningsbevis av Östersunds kommun om det är vi som gjort husutsättningen eller lägeskontrollen. I annat fall ska du kontakta den sakkunnige som utfört utstakningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-14