Strandskydd

Om du vill bygga eller uppföra något i direkt anslutning till en strand så måste du ansöka om tillstånd, ett så kallat strandskyddsdispens.

Stränder är viktiga rekreationsområden för människor och har också stort värde för växt- och djurlivet. Därför ställer lagen krav på tillstånd om man vill bygga eller uppföra något vid en strand.

Strandskyddsbestämmelserna gäller i hela landet. Det spelar ingen roll hur tät- eller glesbebyggt området är. Inte heller spelar det någon roll hur mycket eller hur stora sjöar och vattendrag som finns, eller vilken naturtyp det är.

Strandskyddszon och förbud

En strandskyddszon sträcker sig 100 meter upp på land från strandkanten, och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under vattenytan.

Länsstyrelsen kan utvidga zonen upp till 300 meter, om de anser att det behövs för att tillgodose strandskyddets syfte. Strandskyddet gäller inte bara sjöar utan även bäckar, åar och i vissa fall diken.

Förbud inom strandskyddszon

För att stränderna ska vara skyddade för framtiden, gäller vissa förbud inom strandskyddszonen.

Inom strandskyddszon är det förbjudet att:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader.
 • Ändra byggnader som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål.
 • Utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten, eller försämrar livsvillkoren för växter och djur (till exempel båthamnar, bryggor, parkeringsplatser, vägar och golfbanor).
 • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv (till exempel fälla träd, gräva, muddra eller gödsla).

Strandskyddet gäller även för byggnader och anläggningar som i övrigt kan vara bygglovsbefriade (till exempel en friggebod).

Om du är osäker så kontakta kundcenter på 063-14 30 00.

Ansök om strandskyddsdispens

För att ansöka om strandskyddsdispens kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Strandskydd. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-yjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Skalenlig tomtskiss. (Tomtplatsavgränsning och fri passage längs med strandkanten ska redovisas.)
 • Ritningar på tänkt åtgärd.
 • Foton på eventuell befintlig byggnad.
 • Eventuella tidigare beslut, dokument gällande befintliga byggnader och tomtplats.

Vad krävs för att få strandskyddsdispens?

För att få bygga eller uppföra något inom en strandskyddszon ska två förutsättningar vara uppfyllda.

Dels ska syftet med strandskyddet inte påverkas, och dels ska det finnas så kallade särskilda skäl.

Om ansökan uppfyller dessa två förutsättningar kan man få strandskyddsdispens.

Vad innebär det att syftet med strandskyddet inte påverkas?

​Att syftet med strandskyddet inte påverkas innebär att man bara kan få dispens från strandskyddet om:

 • Djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.
 • Allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras.

Vad innebär särskilda skäl?

Vad som är särskilda skäl i frågan om strandskydd regleras i miljöbalken. Där står det att det bara är skälen nedan som kan utgöra särskilda skäl när kommunen prövar om man kan bevilja strandskyddsdispens.

Det räcker med att ett av de särskilda skälen är uppfyllda för att man ska kunna bli beviljad dispens.

Det betraktas som särskilda skäl endast om det område som man söker dispens för:

 • Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 • Är väl avskilt från område närmast strandlinjen genom en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
 • Behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet för att fungera, och det behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och verksamheten inte kan utvidgas utanför området.
 • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Hur länge gäller en strandskyddsdispens?​

Strandskyddsdispensen gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte påbörjat bygget inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Detsamma gäller om du inte avslutat bygget inom fem år från beslutet vunnit laga kraft.

Vad kostar det att ansöka om strandskyddsdispens?​

Kommunen tar ut en avgift när du ansöker om strandskyddsdispens. Detta gäller även om du får avslag på din ansökan och om du återtar din ansökan.

Du hittar aktuella avgifter för strandskyddsdispens i dokumentet avgifter inom plan- och byggområdet

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-09-19