Marklov

Om du ska till exempel schakta eller fylla mark så kan du behöva ansöka om marklov. Det kan även krävas marklov för att få fälla skyddade träd, eller för att få plantera träd inom vissa skyddade områden.

Marklov krävs om det område där du ska utföra åtgärden ligger inom ett detaljplanerat område, och om den förändring du ska göra innebär att marknivån förändras med mer än 50 centimeter uppåt eller neråt.

För trädfällning och plantering krävs marklov om det i detaljplanen eller områdesbestämmelserna för platsen finns ett skydd för till exempel grupper av träd.

Du kan läsa mer om detaljplaner och områdesbestämmelser på våra sidor om detaljplaner.

Läs mer om detaljplaner

Markförändringar, schakta eller fylla

Om du vill göra en schaktning eller en fyllning som innebär att markens höjdnivå förändras med mer än 50 centimeter måste du alltid ansöka om marklov om området omfattas av detaljplan.

Du kan också behöva ansöka om marklov för dessa åtgärder även om området inte omfattas av en detaljplan, till exempel när det finns områdesbestämmelser där du tänkt göra åtgärden.

Med schaktning och fyllning menas både jord- och bergschaktning samt sprängning. Tänk på att du även behöver tillstånd från polisen om du ska spränga inom detaljplanerat område.

Om du redan fått bygglov så ingår marklovet

Om du ska schakta eller fylla i samband med ett byggnadsarbete behöver du inte ansöka om marklov, eftersom markarbetena ingår i det som prövas när du ansöker om bygglov.

Kom ihåg att ange den färdiga markhöjden du tänkt dig när du skickar in ansökan om bygglov.

Så ansöker du om marklov

För att söka marklov kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Rivning och marklov. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lov länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch kryssa i rutan Marklov. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Situationsplan baserad på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Ett sådant kartutdrag kan du beställa direkt via vår e-tjänst för kartbeställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Markplanering. Sektionsnitt på marken.
  • Uppmätningsritningar som redovisar den befintliga marknivån

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar som du ska skicka med ditt ärenden så kan du läsa mer på sidan Exempelritningar och handlingar.

Gå till sidan exempelritningar och handlingar

Fälla eller plantera träd

Ibland kan det stå angivet i detaljplaner eller områdesbestämmelser att enskilda träd eller grupper av träd är skyddade. Det kan till exempel handla om träd som utgör ett värdefullt inslag i den bebyggda miljön. I sådana fall behövs marklov för att få fälla träd eller plantera skog inom området.

Du behöver däremot inte ansöka om marklov för att plantera enstaka träd på din egen tomt.

Tänk på att trädalléer kan vara biotopskyddade även om de inte är skyddade i gällande detaljplan. En allé ska bestå av minst fem lövträd som är planerade i en enkel eller dubbel rad för att omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Träden ska till övervägande del bestå av vuxna träd, det innebär att mer än hälften av träden ska vara vuxna.

Fällning av kommunala träd

Om du vill veta mer om vad som krävs för att kommunen ska fälla ett av sina egna träd som exempelvis skymmer utsikt eller på annat sätt stör kan du läsa mer på sidan nedan.

Läs mer om att ansöka om trädfällning

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte har påbörjat byggnationen inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälningsärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdet.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan utför en åtgärd som du egentligen behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du gjort åtgärden på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-09-19