Förhandsbesked

Vill du bygga nytt utanför detaljplanerat område? Då kan du ansöka om förhandsbesked.

Förhandsbeskedet är ett sätt att ta reda på om du kommer att kunna få bygglov för en nybyggnation, det vill säga bygga en ny byggnad på en plats där det inte tidigare finns någon byggnad.

I förhandsbeskedet utreder vi om du överhuvudtaget får bygga på platsen, vilket kallas "lokaliseringsprövning", utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga.

Genom att ansöka om förhandsbesked kan du undvika att lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Vad innebär beslut om förhandsbesked?

Om du får ett positivt förhandsbesked kan du vara säker på att få bygglov senare, så länge din ansökan om bygglov motsvarar det du sökt förhandsbesked för.

I förhandsbeskedet kan kommunen också skriva in eventuella villkor som du måste uppfylla för att du senare ska få bygglov. Övriga krav som plan- och bygglagen ställer måste också uppfyllas.

Förhandsbeskedet gäller i två år från dagen för beslutet. Om du inte ansöker om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla.

Förhandsbesked är inte ett preliminärt bygglov. Du måste alltid vänta tills du fått bygglov och startbesked innan du får påbörja själva byggandet.

Läs mer om Bygglovsprocessen

Så ansöker du om förhandsbesked

För att söka förhandsbesked kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Förhandsbesked. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om förhandsbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

1. Ekonomisk karta eller liknande där du har markerat den tänkta tomtplatsen.

2. Skalenlig tomtskiss som visar:

  • Väderstreck.
  • Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar för intilliggande fastigheter.
  • Intilliggande byggnader och befintlig vegetation.
  • Föreslagna gränser för den nya tomten eller den tänkta avstyckningen.
  • Tänkt placering av ny byggnad.
  • Tänkt utfart.
  • Tänkt placering av vatten- och avloppsanläggning.

3. Karta som visar grannarnas vattentäkter och avloppsanläggningar inom en radie av 200 meter, samt jordbrukscentrum, djurhållning, sågverk och dylikt.

4. Ritning, katalogblad, fotografier eller liknande på den hustyp du vill bygga ska också vara med, om det finns sådana vid ansökningstillfället.

Bygga i närheten av strand

Tänk på att du även kan behöva ansöka om strandskyddsdispens om det du vill bygga ligger inom 100 meter från en strand, i vissa fall inom 300 meter.

Läs mer om strandskyddlänk till annan webbplats

Hur bedöms en ansökan om förhandsbesked?

I plan- och bygglagen står bland annat att markområden ska användas för det som området är mest lämpat för.

Det finns många saker att ta hänsyn till när man bedömer ett förhands­besked, bland annat ska det passa att uppföra en byggnad på platsen med tanke på lands­kapet och den bebyggelse som redan finns i närheten. Till exempel så får man inte ta jordbruks­mark i anspråk.

Det ska också vara lämpligt avstånd till naturområden, fornminnen, jordbrukscentra, anläggningar, vägar, samt till ledningar i marken och luften.

Det måste också gå att göra en väg fram till huset om det inte redan finns, och så måste det gå att ordna vatten och avlopp.

Hur länge tar det innan jag får förhands­beskedet?

Ett förhandsbesked tar ofta tid att behandla, så sök i god tid!

Kommunen har tio veckor på sig att handlägga ett ärende om förhandsbesked. I vissa fall kan tiden förlängas till 20 veckor.

Anledningen till att det tar tid är att vi måste höra grannar och besikta platsen, och ibland måste också Trafikverket, Länsmuséet, LRF och andra besikta ännu en gång.

Strandskydd, utfartstillstånd, skyddsavstånd till allmänna vägar, avloppslösningar, kraftledningar, fornminnen och annat gör också att den här typen av ärenden lätt blir komplicerade.

Det är Miljö- och samhällsnämnden som fattar beslut om förhandsbesked. Nämnden har sammanträde tio gånger per år.

Vad kostar ett förhandsbesked?

Kommunen tar ut en avgift för förhandsbesked.

Du hittar exempel på aktuella avgifter för förhandsbesked i Avgifter inom plan- och byggområdetöppnas i nytt fönster.

Hur länge gäller ett förhandsbesked

Förhandsbeskedet gäller i två år från dagen för beslutet.

Om du inte ansöker om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Förhandsbesked är inte ett preliminärt bygglov. Du måste alltid vänta tills du fått bygglov och startbesked innan du får påbörja själva byggandet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-08