Överklaga beslut om bygglov

Här hittar du information om hur man överklagar beslut om bygglov, och vilka beslut som går att överklaga och vem som har rätt att överklaga.

Det är Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun som fattar beslut om till exempel bygglov och byggsanktionsavgifter.

Om du vill läsa mer om vad som händer efter att du fått bygglov och hur bygglovet vinner laga kraft kan du gå in på vår sida om bygglovsprocessen.

Vem kan överklaga?​

Man kan klaga både som sökande (till exempel om man fått avslag på en ansökan om bygglov) och om man på annat sätt är berörd av det beslut som tagits, till exempel om man är granne.

Den som äger mark som angränsar till den fastighet där man planerar att bygga har också rätt att överklaga, oavsett avståndet till fastigheten.

Andra myndigheter som är berörda kan också överklaga beslut.

När kan jag överklaga och vart ska jag skicka överklagandet?​

Överklagandet måste ske inom den så kallade besvärstiden, oftast tre veckor från det datum då man tagit del av beslutet.

Du skickar ditt överklagande till kommunen, men det är länsstyrelsen som prövar överklagandet som första instans. Överklagar du vidare är det Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet, därefter kan du försöka få prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen som sista instans.

Hur överklagar jag ett beslut?

När du får ett beslut från oss finns det alltid information i beslutet om hur du ska göra för att överklaga. När du ska överklaga ett beslut ska du ange:

  • Tydlig rubrik som säger att din skrivelse är en överklagan.
  • Ärendebeteckning.
  • Den aktuella fastighetens beteckning samt adress.
  • Datum då beslutet togs och vilken paragraf som tillämpades.
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Hur du tycker att beslutet ska ändras.
  • Ditt namn, din postadress och ditt telefonnummer.

Överklaganden ska vara skriftliga. Du kan skriva på ett vanligt papper så länge ovanstående uppgifter finns med. Kom också ihåg att underteckna ditt överklagande.

Det går också att överklaga genom ombud, skicka i så fall med en fullmakt.

Vilka beslut går inte att överklaga?

Du har rätt att överklaga beslut om till exempel bygglov eller byggsanktionsavgifter. Följande beslut går däremot inte att överklaga:

  • Beslut om att det behövs tekniskt samråd.
  • Frågor som redan är avgjorda genom detaljplan, områdesbestämmelser eller förhandsbesked.
  • Beslut som vunnit laga kraft.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-09