Bygglov - steg för steg

Det är roligt och spännande att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Men det du bygger finns kvar under en lång tid och kan påverka både människor och miljö. Därför kan du behöva ett tillstånd från kommunen innan du sätter igång att bygga.

Här hittar du all information om de olika stegen i bygglovsprocessen!

Att få ett bygglov kan ta upp till 10 veckor, i vissa fall kan ta det ta 20 veckor. Om ditt ärende inte är komplett när det kommer in till oss kan det ta längre tid, eftersom handläggningstiden räknas från det att vi bedömer att ärendet är komplett. När ärendet är komplett meddelar vi dig så att du vet. Tänk därför på att vara ute i god tid med din ansökan.

Det är viktigt att du förbereder dig noga innan du börjar processen. Här nedanför kan du se hur en bygglovsprocess ser ut.

Här kan du också läsa en steg-för-steg-genomgång om vad du behöver tänka på i olika delar av bygglovsprocessen, och vad som krävs av dig som sökande i varje steg.

Använd gärna vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att skicka in ditt ärende, i den får du automatiskt information om vilka handlingar du måste skicka med till just ditt ärende.

Du kan även använda vår e-tjänst Mina byggärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se vad som händer i dina ärenden.

En bild som visar de 7 olika stegen i bygglovsprocessen och hur de hänger ihop, från ansökan till beslut om slutbesked

Så gör du - steg för steg

1. Förbered dig

Börja med att ta reda på vilka förutsättningar som finns där du har tänkt bygga eller ändra något.

​Vilka regler gäller för ditt område?

Generellt krävs det oftare bygglov om det du vill bygga eller ändra ligger inom ett så kallat detaljplanelagt område. Alltså ett område som har en detaljplan. I detaljplanen kan det stå vad och hur man får bygga inom området.

Läs mer om detaljplaner

E-tjänst: Bygg - Gällande detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ofta krävs bygglov även när du vill bygga eller ändra inom ett område med så kallad sammanhållen bebyggelse. Alltså ett område som ligger utanför detaljplan, men där det finns bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Om området där du vill göra en nybyggnation ligger utanför detaljplanerat område så kan det därför vara bra att göra en ansökan om förhandsbesked för att undvika att i onödan lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan.

Läs mer om förhandsbesked

2. Bygglov eller anmälan?

Beroende på vad du vill göra så ställs olika krav. Vissa saker kräver att du ansöker om lov och andra kräver bara en anmälan.

Ta reda på vad som gäller i just ditt ärende innan du ansöker eller anmäler!

Information om vad som krävs i olika ärendetyper hittar du under respektive åtgärd i menyn.

I vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du stöd i vad du ska lämna in för uppgifter och ritningar beroende på vad du vill göra. När du lämnat in ditt ärende och vi har registrerat det så kan du följa hur det går i ärendet i e-tjänsten Mina byggärenden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Vi behandlar din ansökan

​Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor från det att vi fått in alla handlingar som behövs i ditt ärende. I vissa fall kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

​Kompletta handlingar

​När din ansökan eller anmälan kommer in till oss bedömer vi först om den är komplett. En ansökan är komplett när alla uppgifter som behövs är ifyllda på blanketten, när du skickat med alla handlingar som behövs för just ditt ärende, och när handlingarna är fackmannamässigt utförda.

Vid ärenden där man kan ta bygglov och startbesked i samma beslut bedöms ärendet komplett när vi fått in alla handlingar, även för startbeskedet. När ärendet är komplett meddelar vi dig så att du vet.

Söker du i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du hjälp med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Läs mer om vad som krävs av handlingar som du ska bifoga

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett kontaktar vi dig och begär att du kompletterar ärendet med ytterligare uppgifter eller handlingar. Vi tar också ut en avgift för begäran om komplettering.

Läs mer om avgifter och taxor

Om vi inte får in en komplett ansökan efter att vi begärt komplettering kommer vi att avvisa ärendet. Vi tar ut en kostnad för att avvisa ärendet.

​Handläggning - när ärendet är komplett

När ditt ärende är komplett med alla handlingar som behövs har vi tio veckor på oss att handlägga ärendet och ta ett beslut. Vi har normalt löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, så tänk på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid!

4. Beslut och faktura

Om du ansökt om bygglov kan du antingen bli beviljad bygglov, bli nekad bygglov eller så avvisar vi din ansökan.

Om du har gjort en anmälan får du ett beslut om startbesked.

​Beviljat lov eller avslag på ansökan

När vi är färdiga med granskningen av din ansökan om bygglov får du ett beslut. Antingen att vi beviljar eller att vi avslår din ansökan. Vid beslut om avslag är det miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun som fattar beslutet. Innan vi lämnar ditt ärende till nämnden kontaktar vi dig för att du ska ha möjlighet att återta ärendet för en lägre kostnad.

För ärenden av enklare karaktär, till exempel inglasning av altan där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig, kan du oftast få beslut om bygglov och startbesked samtidigt.

Faktura på bygglovsavgift

I samband med att du får beslutet får du också en faktura på den beräknade bygglovsavgiften som du ska betala. Även avvisade ansökningar och avslag kostar.

Fakturan skickas i ett separat brev till angiven adress.

Läs mer om avgifter och taxor

Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut om bygglov som vi tagit. Andra kan också överklaga beslutet.

Läs mer om att överklaga beslut om bygglov

Beslutet vinner laga kraft​

Om inte du, eller någon annan sakägare, överklagat beslutet inom fyra veckor så vinner beslutet laga kraft. Det innebär att beslutet inte längre går att överklaga.

Hur länge gäller ett lov?

Ett bygglov/marklov gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte har påbörjat bygget inom två år slutar beslutet att gälla. Detsamma gäller om du inte färdigställt bygget inom fem år från lagakraftdatumet.

Tänk på att du måste fått ett startbesked innan du får börja bygga!

5. Innan bygget kan börja

​Att du fått bygglov innebär inte att du kan börja bygga direkt. Du måste alltid invänta startbeskedet. I vissa fall behövs ett tekniskt samråd innan du kan få startbeskedet.

​Tekniskt samråd

Efter att du fått ett positivt beslut om bygglov kallar vi till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet ska byggherren och den som är kontrollansvarig delta. För enklare byggen behövs inget tekniskt samråd.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, vilka behov som finns av bland annat platsbesök och hur de tekniska kraven ska uppfyllas. Du får också information om vilka andra tillstånd som kan behövas från andra myndigheter.

Vi diskuterar förslaget till kontrollplan och de handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska det bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

Startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att ditt bygge kan uppfylla alla lagkrav, och om alla handlingar som behövs är inlämnade, får du normalt ett startbesked.

Det är först när du får ett startbesked som du får påbörja byggandet. Om du börjar innan du fått startbesked gör du dig skyldig till så kallat svartbygge och kan bli tvungen att betala sanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande

I ditt startbesked fastställs kontrollplanen som vi diskuterat på det tekniska samrådet. I startbeskedet står också vilka eventuella villkor du måste uppfylla innan du får börja bygga.

6. Under byggtiden

Under tiden bygget pågår gör kommunen ofta minst ett arbetsplatsbesök.

Det kan också ske förändringar under tiden, till exempel att du vill bygga på ett annat sätt än det du sökt lov för. Då kan du behöva ansöka om att ändra bygglovet.

​Arbetsplatsbesök

När ditt bygge varit i gång en tid gör vi arbetsplatsbesök på byggplatsen. Vi gör minst ett besök, men ibland fler. Hur många arbetsplatsbesök vi ska göra bestäms på det tekniska samrådet.

Under arbetsplatsbesöket tittar vi bland annat på att ditt bygge följer kontrollplanen.

För enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök. Det bestäms i så fall under det tekniska samrådet. Om ärendet inte kräver ett tekniskt samråd så behövs heller inget arbetsplatsbesök.

Förändringar under byggtiden

Det är vanligt att man under byggtiden kommer på förändringar man vill göra. Tänk på att du måste kontakta din bygglovhandläggare om du vill bygga annorlunda än det som du fått lov för. Du kan behöva ansöka om ändring av lov.

Om du inte följer ditt bygglov gör du dig skyldig till olovligt byggande, så kallat svartbygge.

Läs mer om olovligt byggande

7. Innan inflyttning eller invigning

Innan du kan flytta in eller inviga ditt nya bygge behöver du få ett slutbesked. Slutbeskedet får du oftast efter ett slutsamråd.

Slutsamråd

När ditt bygge börjar bli färdigt är det dags för ett slutsamråd. Vid ett slutsamråd ska byggherren och den som är kontrollansvarig närvara. Även andra som kommunen anser bör vara med ska närvara.

Slutsamrådet hålls vanligtvis på byggarbetsplatsen, och under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den som är kontrollansvarig gjort och tittar på om byggandet skett enligt kontrollplanen. Slutsamrådet ligger till grund för slutbeskedet.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och vi inte har skäl att ingripa så får du ett slutbesked.

Det är först när du fått slutbeskedet som du får ta din byggnad i bruk och börja använda den. Om du börjar använda byggnaden innan du fått slutbeskedet kan vi ta ut en sanktionsavgift av dig.

Läs mer om sanktionsavgifter

Interimistiskt slutbesked

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som du behöver åtgärda, eller om vi bedömer att det behövs en kontroll senare, så kan du få ett så kallat interimistiskt slutbesked.

I ett interimistiskt slutbesked beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden innan det riktiga slutbeskedet kommer. När du har genomfört åtgärderna kan du få ditt riktiga slutbesked och ta byggnaden i anspråk fullt ut.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-04-04