Elda ute eller inne

Vad ska du tänka på när du eldar? Och vad gör du om du upplever störningar som har med eldning att göra?

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Eldning skall därför alltid ske med försiktighet. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att eldningen inte orsakar olägenheter, samt sker på ett säkert.

Utomhuseldning

Vid utomhuseldning gäller följande inom Östersunds kommun:

  • Under förutsättning att det inte råder eldningsförbud på grund av brandrisk, får du göra upp lägereld eller majbrasa, samt elda för att bränna av mark.
  • Eldning av komposteringsbart trädgårdsavfall är förbjudet inom områden med detaljplan, med undantag för sista april och första maj. Torra grenar och kvistar får dock eldas såvida det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön eller råder eldningsförbud på grund av brandrisk.
  • All annan eldning med avfall, såsom plast, gummi, textilier, papp, avfall från bygg-, rivning, eller renoveringsarbeten eller liknande material är förbjuden. Sådant avfall skall lämnas till återvinning om inte undantag har meddelats av miljö- och samhällsnämnden efter ansökan av fastighetsägaren. Undantag kan endast medges i synnerliga skäl eller för ensligt belägna fastigheter.

Brandrisk och eldningsförbud

Du kan ta reda på om det är eldningsförbud genom att kontakta Räddningstjänsten på 063-14 80 00 eller besöka deras webb.

Räddningstjänsten Jämtland

Prognoser för brandrisk i skog och mark finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webb.

Brandriskprognoser och brandriskkartor - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturvårdsverket har tagit fram en broschyr med tips som kan hjälpa dig att elda brandsäkert, uppnå god förbränning och elda med så små utsläpp av luftföroreningar som möjligt.

Elda rätt - Naturvårdsverket

Inomhuseldning

För småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna gäller särskilda regler inom detaljplanelagda områden, enligt kommunens föreskrifter. Lokala föreskrifter - Östersund.se (ostersund.se). Detta för att skydda människors hälsa och miljö.

Med fastbränsle menas till exempel ved, flis, pellets, briketter.

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning av fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckt impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Elda med ved i kamin, spis och ugn - Naturvårdsverket

Letar du efter information om vad som gäller om du vill installera en kamin eller en eldstad? Läs mer i vår bygglovsguide om eldstäder.

Bygglovsguide: Eldstad

Naturvårdsverket har tagit fram en broschyr med tips som kan hjälpa dig att elda brandsäkert, uppnå god förbränning och elda med så små utsläpp av luftföroreningar som möjligt.

Elda rätt - Naturvårdsverket

Eldning som stör

Om du upplever problem med rök från en granne som eldar ska du i första hand prata med den som eldar och påtala problemet. Den som eldar ska visa hänsyn och se till så eldningen inte stör andra.

Olika åtgärder för att avhjälpa problemet kan vara att flytta luftintaget, höja skorstenen, byta typ av eldningsanläggning, begränsa eldningen i tid alternativt till vissa väder- och vindförhållanden eller i värsta fall helt upphöra med eldningen.

Om det inte hjälper att tala med din granne och komma fram till en gemensam lösning så kan du kontakta kommunen kundcenter på 063-14 30 00 eller använda vår e-tjänst Bostadsklagomål.

Observera att du ska ha påtalat problemet för den som stör innan du kontaktar kommunen.

Sidan uppdaterad 2022-10-13