­Renhållningsordning - styrdokument för avfall

Teckning av en gubbe - en nöjd jämtlandsbuddha som svävar ovanför marken och gör tummen upp

Alla kommuner måste, enligt lagstiftningen, ha en Renhållningsordning som består av Lokala föreskrifter och en Avfallsplan.
I Östersund är planen uppdelad i ett Program för avfall och en Strategi för avfall.

Nedan finns Renhållningsordningen i sin helhet beslutad av kommunfullmäktige den 7 februari 2019.

Program för avfall
2019 - 2028

är ett program för alla i Östersund som köper saker och som slänger saker.

Syftet med programmet är att vi i Östersund ska minska mängden avfall och avfallets farlighet för hälsa och miljö. Programmet anger både hur kommunen ska arbeta med sina egna avfallsströmmar och hur kommunen ska styra hushållen och verksamheterna i Östersund till att minska avfallsmängderna och avfallets farlighet.

Målbild 2028

Vi i Östersund ger upphov till väldigt lite sopor och nästan inget miljöfarligt avfall. Soporna sorterar vi där de uppstår och vi återbrukar eller återvinner så mycket som möjligt - vi tar avfallstrappan!

Ställningstaganden

Kommunen har gjort ställningstaganden för fyra prioriterade områden som ska bidra till att nå målbilden.

  1. Vi ska ta ansvar för våra sopor
  2. Vi ska minska sopornas farlighet
  3. Vi ska återvinna mer material
  4. Vi ska förebygga att sopor uppstår

Läs programmet i sin helhet:
Program för avfall
- om förebyggande och hantering av avfall
Pdf, 9 MB.

Östersunds kommun 2019 - 2028 Pdf, 9 MB.

Bilagor:

Bilaga 1: Bakgrund Pdf, 577.2 kB.
Innehåller en beskrivning av Östersund, hur avfallsorganisationen ser ut i kommunen samt vilken lagstiftning och vilka riktlinjer som ligger till grund för styrdokumenten för programmet och strategin.

Bilaga 2: Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder Pdf, 842.4 kB.

Bilaga 3: Nulägesbeskrivning Pdf, 1.4 MB.
Innehåller statistik över insamlat avfall i kommunen; både det som kommunen men även andra aktörer har samlat in.

Bilaga 4: Anläggningar för återvinning och bortskaffande Pdf, 201.2 kB.
En lista på aktiva anläggningar i kommunen, som hanterar avfall; både kommunens egna och andra aktörers.

Bilaga 5: Nedlagda deponier Pdf, 334.6 kB.
En lista på nedlagda soptippar i kommunen; både kommunens egna och andra aktörers.

Bilaga 6: Behovsbedömning Pdf, 632.4 kB.
En analys av programmets och strategins konsekvenser för miljön.

Bilaga 7: Arbetet med de nya styrdokumenten Pdf, 591.9 kB.
En beskrivning av hur programmet och strategin har tagits fram.

Strategi för avfall 2019 - 2022

är en strategi för alla i Östersund som köper saker och slänger saker. Strategin utgår från Program för avfall men har ett kortare tidsperspektiv. Den talar om vad kommunen ska göra de närmaste åren för att uppnå målbilden - se ovan.

Så här ska vi gå tillväga

Detta arbetssätt ska genomsyra arbetet med avfallsminimering:

  • Kommunen ska vara ett föredöme och gå först i avfallstrappan
  • Det ska vara lättast att göra rätt
  • Enkelt, tydligt och tillgängligt för alla

Strategiområden

Kommunen har tagit fram fyra strategiområden som motsvarar ställningstagandena i Program för avfall - se ovan. De fyra strategiområdena talar om, på ett mer konkret sätt, vad vi i Östersund behöver göra för att uppnå målbilden och vad kommunen ska göra för att underlätta för oss alla att nå målbilden.

1. Vi ska ta ansvar för våra sopor

Vi i Östersund ska inte slänga allt i samma soptunna utan vi ska sortera alla våra sopor. Och inget skräp ska hamna på marken. Då får också de som arbetar med insamling av sopor en bra arbetsmiljö.

Som förebild kan kommunen påverka mångas attityder och beteenden. Det ska vara tydligt för medarbetare, brukare och besökare att kommunen tycker att det är viktigt att vi går uppåt i avfallstrappan. Här krävs kunskaper och tillgängliga sorteringsställen.

Kommunen ska underlätta för alla genom att ha tillgängliga och lättbegripliga insamlingssystem för de sopor som kommunen ansvarar för insamlingen av.

Nedskräpning är ett annat område som kräver förändringar i attityder och beteenden. Här ska kommunen arbeta långsiktigt med förebyggande insatser.

2. Vi ska minska sopornas farlighet

Vi i Östersund ska välja miljövänliga produkter; då uppstår inget miljöfarligt avfall. Och i
den mån det ändå uppstår ska det sorteras rätt.

Här krävs kunskaper om vad som är miljöfarligt avfall, liksom kunskaper om alternativ till
miljöfarliga produkter. Här ska kommunen gå före genom att öka kunskaperna hos
medarbetarna, se över de egna inköpen och se till att det finns tillgängliga sorteringsställen.

Kommunen ska också arbeta för att hushållen har god tillgång till sorteringsställen för
miljöfarligt avfall. Vid kontakt med verksamheter har kommunen möjlighet att informera
om miljövänliga alternativ.

3. Vi ska återvinna mer material ur våra sopor

Alla sopor som går att återvinna till nytt material att göra nya produkter av, ska vi i Östersund sortera ut och lämna till återvinning. Det här är det tredje trappsteget i avfallstrappan.

Det ska finnas lättillgängliga sorteringsställen på alla platser där sopor uppstår. Kommunens anordningar för sopor, från papperskorgarna i personalrummet och skräpkorgarna på
Östersund Arena till återvinningscentralerna, ska ge goda förutsättningar för sopsortering.

Kommunen ska verka för att fler insamlade avfallsslag, som exempelvis textilier, plast, gips och fett går till återvinning.

Kommunen har en biogasstrategi som säger att vi ska göra biogas för fordon av matavfallet. Här behövs ett beslut, enligt biogasstrategin, inom en rimlig tidsrymd.

4. Vi ska förebygga att sopor uppstår

Om vi i Östersund låter bli att köpa nya produkter så får vi inte så mycket sopor heller. Vi ska i alla fall inte köpa saker med så kort livslängd att de blir sopor med en gång. Det här är det fjärde och femte trappsteget i avfallstrappan.

Kommunens alla verksamheter ska se över sina egna avfallsströmmar; som exempelvis möbler och mat. Gör kommunen rätt inköp och slänger kommunen rätt saker? Här gäller det att överväga; ge bort istället för att slänga, köpa begagnat istället för att köpa nytt, hyra istället för att köpa och köpa saker i rätt mängd och med lång livslängd.

Kommunen ska också stimulera hushållen och företagen att återbruka och handla hållbart.

Förslag till åtgärder

Till strategin finns en bilaga med förslag på konkreta åtgärder.

Läs strategin i sin helhet:
Strategi om avfall - om förebyggande och hantering av avfall Pdf, 7.6 MB.
Östersunds kommun 2019 - 2022 Pdf, 7.6 MB.

Bilaga 1: Förslag på aktiviteter till kommunens verksamheter Pdf, 6 MB.

Strategin med dess strategiområden ska ligga till grund för nämnderna när de sätter upp nämndsmål för avfall och de ska, i sin tur, ligga till grund för förvaltningarnas handlingsplaner. Först i och med dessa dokument är avfallsplanen komplett.

Lokala föreskrifter för avfall

talar om hur var och en ska sortera sina sopor i Östersunds kommun. Där kan du också läsa om hur sophämtning och slamtömning i kommunens regi ska gå till och vilka regler som gäller för det.

Lokala föreskrifter för avfall

Sidan uppdaterad 2023-07-28