Biogasanläggning Jämtland Härjedalen

Matavfallspåsar i en hög på golvet. I bakgrunden en hjullastare.

Östersunds kommun planerar att tillsammans med länets kommuner bygga en biogasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning. Här kan du läsa mer om hur ditt matavfall blir fordonsbränsle och biogödsel – alltså cirkulär ekonomi.

Matavfall är rikt på både energi och näring. I stället för att elda upp matavfallet kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser.

Nyhetsbrev

Tidigare nyhetsbrev:

Prenumerera på våra nyhetsbrev


Hur påverkar det mig?

Du sorterar ut matavfallet och vi tar hand om det. På så sätt gör du en insats för miljön! Matavfallet tas om hand lokalt och vi får lokalt producerat fordonsbränsle och biogödsel.

Men matavfallet måste vara rent, det får inte finnas plast eller annat skräp i det för då fungerar inte rötningen av matavfallet. Vi kommer att ersätta bioplastpåsarna för matavfallet med papperspåsar för att rötningsprocessen ska fungera. Papperspåsarna gör det tydligare att plast inte hör hemma i matavfallet.

För insamling av matavfall är påse av papper det vanligaste i Sverige.

Vad är matavfall?

Matavfall – det är skal från frukt och grönsaker, kaffesump med filter, tepåsar, teblad och matrester, hushållspapper och servetter. Det går också bra med snittblommor men inte krukblommor. Jord fungerar inte i rötgasanläggningen.

Vi ska inte skapa matsvinn, men det finns ändå sådant som inte går att äta upp - bananskal till exempel. Det ska stoppas i tunnan för matavfall.

Läs mer om matavfall och använd vår sorteringsguide.

Matåtervinn så får vi matåtervinst - här är kopplingen till den gemensamma kampanjen i länet.

Varför en biogasanläggning?

  • För att det blir en lösning för hela regionen att ta hand om matavfallet när det är insamlat.
  • För att hållbar produktion av förnybara drivmedel ska stimuleras enligt Jämtlands energi och klimatstrategi 2020-2030.
  • Fordonsgasen kan ersätta fossilt bränsle. Det är en biogas som inte ger något mera koldioxid till atmosfären än vad som redan finns där. Biogödsel kan ersätta importerat konstgödsel.
  • För att från den 1 januari 2024 är det lag på att allt biologiskt avfall ska separeras och materialåtervinnas vid källan eller samlas in separat, enligt EU:s avfallsdirektiv.

Vad händer?

Sommaren 2021: Länets kommuner har fattat beslut att de antar aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv och samverkans och uppdragsavtal.

Sommaren 2021: Projektering och upphandling.

Februari 2022: Samråd med berörda enligt miljöbalken. Synpunkter kan lämnas in av berörda senast 25 februari.

Juni 2022: Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet är inskickad till Miljöprövningsdelegationen i Västernorrland. Vi avvaktar beslutet.

2023: Byggandet påbörjas.

Våren 2025: Anläggning ska vara klar

1,5 år efter produktionsstart: kommer rötslam att certifieras.

Hur fungerar en biogasanläggning?

Det är en anläggning som gör gas av organiskt avfall genom att röta det.

Substrat - det vill säga matavfall och överblivet ensilage blandas och värms upp så att bakterier dör. Sedan förs det över i en syrefattig miljö så att substratet bryts ner och bildar gas och gödsel.

Rågasen som bildas kommer uppgraderas till komprimerad gas så att det kan användas som fordonsgas. Och så blir det biogödsel som kommer att Krav-certifieras så att det kan användas på ekologiska jordbruk och odlingar.

Så här finansieras biogasanläggningen

Investeringarna uppgår till 276 miljoner kronor. Projektet får 124,2 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet. Det är alltså bråttom att få nödvändiga beslut så att arbetet kan komma igång.

Resten betalar kommunerna i Jämtlands län tillsammans där Östersunds kommun står för den största delen.

Logotyp: Svarta bokstäver på vita rutor med en senapsgul botten. Text Klimatklivet. Lokala klimatinvesteringar. Mätbara resultat.

Samråd inför biogasanläggningen

Inbjudan till skriftligt samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om tillstånd till uppförande av biogasanläggning vid Gräfsåsen i Östersund.

Biogas i Jämtland Härjedalen AB ansöker om tillstånd för uppförande av biogasanläggning vid Gräfsåsen hos miljöprövningsdelegationen i Västernorrlands län.

Biogasanläggningens produktion

Biogasanläggningen ska producera biogas av matavfall som samlas in i regionen och annat lämpligt substrat som exempelvis gödsel från lantbruket, ensilage och slakteriavfall. Biogasen kommer att uppgraderas till cirka 60 GWh fordonsgas och användas som fordonsbränsle till bussar och andra fordon i länet.

Ansökan omfattar tillstånd för produktion av biogas och biogödsel från maximalt 100 000 årston organiska restprodukter. Biogasanläggningen dimensioneras initialt för att behandla 50 000 ton råvaror per år, men förbereds för att kunna utöka kapaciteten i ett senare skede. Den huvudsakliga påverkan på miljön är transporter till och från anläggningen och utsläpp av metangas och luktande ämnen från processen.

Underlag för samråd

Ett samrådsunderlag är upprättat och av underlaget framgår:

  • de planerade åtgärdernas utformning och omfattning,
  • den förutsedda miljöpåverkan,
  • preliminärt innehåll och övergripande utformning av kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Särskilt berörda kan lämna skriftliga synpunkter

Innan ansökan lämnas in skall sökanden, enligt 6 kap. miljöbalken, bland annat samråda med de särskilt berörda, allmänheten och organisationer som kan antas bli berörda av verksamheten. Fastighetsägare i anslutning till Gräsåsen har fått samrådshandlingen skickad till sig per post. Andra kan hämta Samrådshandlingarna här Pdf, 1.4 MB..

Senast den 25 februari 2022 kan du lämna skriftliga synpunkter på vad som särskilt bör beaktas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådsyttrandena lämnas till Biogas i Jämtland Härjedalen AB per e-post eller per brev till nedan. Märk försändelsen med ”Samrådssynpunkter biogasanläggning” och skicka till:

tekniskanamnden@ostersund.se

Östersunds Kommun
Teknisk Förvaltning, Avfall VA
Anna Grundqvist
831 32 Östersund

Sidan uppdaterad 2022-08-15