Regler för skolskjuts

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som bor långt från skolan och som går i grundskolan eller grund­särskolan. Huruvida du är berättigad till skolskjuts eller inte beror på hur långt du har till skolan, trafikförhållandena, om du har något funktionsnedsättning eller om det finns någon annan särskild omständighet.

Kommunen ordnar i första hand skolskjuts med bussar i linjetrafik. Men bor du på en plats där det inte är möjligt att ta sig till och från skolan med linjetrafik, kan det vara aktuellt med skol­skjuts i särskilt upp­handlade bussar, mindre bussar, taxibilar eller färdtjänstfordon. Mindre fordon nyttjas enbart för transporter som omfattar ett färre antal barn och där det ej är möjligt att nyttja linjebuss.

Skolskjuts utgår ej till och från fritidshem.

Skolskjutsregler

Skolskjutsreglerna för förskoleklass, grundskola och grundsärskola är fastställda i Kommunfullmäktige 2020-06-17.

Rätt till skolskjuts

Elever har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet och till/från skolan om:

  • Färdvägen överskrider gällande avståndsgräns
  • Trafikförhållandena bedöms vara en fara för eleven
  • Eleven har sådan funktionsnedsättning att den begränsar
  • Annan särskild omständighet råder

I första hand anordnas skolskjuts med bussar i linjetrafik, i några fall med särskilt upphandlade bussar. Därutöver förekommer även mindre bussar, taxibilar och färdtjänstfordon.

Vårdnadshavare ansvarar för resor mellan hem och fritidshemsverksamhet.

Skolskjuts till grundsärskolan

Elever i grundsärskolan kan, oavsett avstånd till skolan, ha rätt till skolskjuts. Eleven kan på grund av sin funktionsnedsättning beviljas skolskjuts på de grunderna. Vårdnadshavarna behöver skicka in en ansökan om dispens från skolskjutsreglerna. En ny ansökan behöver skickas inför varje nytt läsår. Har man sedan tidigare skickat in intyg på elevens funktions­ned­sättning (exempelvis i samband med elevens skolplacering i grund­sär­skolan) behöver man inte skicka intygen på nytt. Typen av transport utgår från elevens individuella behov.

Skolskjuts utgår från elevens boende till skolan/praktikplatsen under veckan inom Östersunds kommun. Elever från annan kommun som bor hemma under helgerna får skolskjuts av hemkommunen till och från hemadressen.

Definition av skolväg

Med detta avses kortaste väg till skolan, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas gäller närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar.

Avståndsregler för skolskjuts förskole­klass/grund­skola

Det är upp till varje kommun att fastställa de avståndsnormer som ska gälla, för att en elev ska vara berättigad till skolskjuts.

För att en elev i Östersunds kommun ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen ha ett avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola som överstiger nedanstående kilometergränser.

Avstånd mellan skola - bostad eller hållplats/uppsamlingsplats

Årskurs

Avstånd

Förskoleklass

2 kilometer

Årskurs 1-3

2 kilometer

Årskurs 4-6

3 kilometer

Årskurs 7-9

4 kilometer

Endast i undantagsfall hämtar en skjuts vid elevs bostad.

Definition av avstånd

Avstånd till skola, hållplats eller uppsamlingsplats mäts från hemmet till skolan via ett geografiskt informationssystem (GIS). Avståndet mäts för skolväg, det vill säga kortaste gång- eller cykelväg.

Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på dennes väg till och från skolan eller påstigningsplats samt under väntetiden vid påstigningsplatsen nära hemmet.

Vårdnadshavaren ansvarar för att följa eleven till och från påstigningsplats om eleven inte klarar av att gå ensam.

När eleven klivit av skolskjutsen på hemvägen från skolan återgår ansvaret till vårdnadshavare.

Om en elev missar skolskjutsen har vårdnadshavare ansvaret för att eleven kommer till och från skolan.

Vid väderförhållanden som påverkar möjligheten att framföra skolskjutsfordonen, ansvarar vårdnadshavaren för att eleven tar sig till och från skolan.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret för eleven under färden med skolskjuts. Kommunen/skolan har också ansvaret när eleven klivit av skolskjutsen vid skolan, under verksamhetstid samt under väntetid på skolan och vid skolans påstigningsställe.

Väntetid

Särskild skolskjuts på grund av lång väntetid: Kommunen strävar efter att minimera väntetider i samband med skolskjuts. Väntetiden på skolan före skolstart och vid hemresa bör inte överstiga 5 timmar per vecka.

De första 15 minuterna innan första lektionens början och efter sista lektionens slut räknas inte som väntetid. Elevens ordinarie schema är utgångspunkt vid bedömningen.

Väntetider som uppstår tillfälligt till exempel på grund av inställda lektioner eller liknande berättigar inte till särskild skolskjuts. Förseningar eller tillfälligt inställda turer med den ordinarie linjetrafiken berättigar inte till särskild skolskjuts.

Trafikförhållanden

Om eleven vill att rätten till skolskjuts ska prövas på grund av trafikförhållanden kan dispens sökas.

I en del områden där skolskjuts normalt inte ges kan vinterdispens beviljas under vinterperioden. Vinterdispens beviljas normalt under tidsperioden vecka 45 – vecka 15.

Växelvis boende

Barn som bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavarna, som har gemensam vårdad, har rätt att få frågan om skolskjuts från båda adresserna prövad genom att söka dispens. Prövning ska ske från båda adresserna och förutsätter att båda vårdnadshavarna bor inom Östersunds kommun.

Val av annan skola

Vid val av annan skola än närmsta – fristående eller kommunal, föreligger ingen självklar rätt till skolskjuts.

Alla barn och ungdomar 6-19 år som är folkbokförda i Östersunds kommun får dock ett ungdomskort som gör att eleven kan resa gratis med Länstrafiken. Ungdomskortet gäller året runt och elever kan åka så mycket de vill. Läs mer under Ungdomskort.

Elev som flyttar till annan adress inom kommunen efter att läsåret påbörjats har rätt till skolskjuts under resten av läsåret till skolan där skolgången påbörjades under förutsättning att avståndsgränserna uppnås.

Annan orsak

Om en elev vill ha rätten till skolskjuts prövad på grund av exempelvis medicinska skäl/sjukdom, kan skolskjuts erbjudas genom dispensansökan. Det medicinska behovet ska vara styrkt genom läkarintyg eller intyg från skolhälsovården.

Placering vid annan skola än närmsta

I de fall då kommunen inte kan bereda plats för en elev på närmsta skola utan placerar eleven vid en annan skola, kan skolskjuts erbjudas om avståndsgränser, trafik­förhåll­anden eller andra särskilda skäl råder.

Skolskjuts kan även erbjudas i de fall då kommunen har önskemål att eleven går kvar vid sin gamla skola vid flytt från området förutsatt att avståndsgränser uppnås.

Olycksfall

Om elev har skadat sig i olycksfall och måste ha skjuts till skolan gäller inte skolskjuts. Olycksfallet ska anmälas av föräldrarna och läkarintyg erfordras till kommunens försäkringsbolag. Kommunens skol- och fritidsförsäkring ersätter för skjuts till och från skolan.

Läs mer på sidan Försäkringar.

Dispens från skolskjutsreglerna

Du som redan uppfyller kraven för skolskjuts behöver inte ansöka; du kommer automatiskt att bli beviljad skolskjuts. Du som däremot inte uppfyller kraven har möjlighet att ansöka om dispens på grund av:

  • trafikförhållanden
  • växelvis boende
  • val av annan skola
  • funktionsnedsättning
  • annan orsak

Ansökan om dispens gör du i e-tjänsten Ansök om skolskjuts. Beslutet om dispens gäller för ett läsår i taget och därför ska du göra en ny ansökan inför varje nytt läsår. När du ansöker om skolskjuts kan det ta upp till 6 veckor innan ansökan handlagts och trafikplaneringen är slutförd.

Kommunens skolskjutssamordnare fattar beslut om dispens på delegation av Barn- och utbildningsnämnden. Beslutet publiceras i kommunens e-tjänst under "Mina ärenden". En notifiering skickas till den e-postadress som anges i ansökan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-30