Vårt lärande

Digitalisering, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och Systematiskt Kvalitetsarbete med avseende på lärande och tillgänglighet är skolans utvecklingsområden 2017/2018.

Utvärderingsplan

För att följa upp och utvärdera arbetet med eleverna använder vi oss av följande metoder:

Individuell utvecklingsplan (IUP)
Omfattar alla elever årskurs 1-5.

Diagnoser svenska och matematik
Kontinuerligt under läsåret.

Fonolek
Förskoleklass höstterminen vecka 43.

Nationella prov i årskurs 3
Samtliga elever i årskurs 3.

Klasskonferenser 1 g/termin
Alla elever följs upp av rektor och specialpedagog i en klasskonferens.
En sammanfattning av klasskonferensen lyfts sedan i Elevhälsoteamet (EHT).

Elevvårdskonferenser
När behov uppstår.

Pedagogers dokumentation av elevers utveckling
Kontinuerligt arbete.

Enkäter/intervjuer elever — föräldrar
Kamratrelationer — elever 2 ggr/år.
Föräldraenkät 1gång/år.

Utvärdering
Klass/arbetslag kontinuerligt efter olika arbetsområden och temaarbeten.
Skolans handlingsplaner utvärderar personalen årligen i maj och juni, därefter upprättar vi på skolan nya prioriterade utvecklingsområden och handlingsplaner i augusti och september.

Sidan uppdaterad 2018-01-22