Vanliga frågor om val till förskoleklass

Finner du inte svaret på din frågan nedan, kontakta Kundcenter på 063‑14 30 00.

Vilka ska göra valet?

Vårdnadshavare till ett barn, som under året fyller sex år, väljer skola i kommunens e-tjänst. Det gäller både kommunal- och fristående skola.

När görs valet till förskoleklass?

Valet inför kommande hösttermin pågår under två veckor i januari.

Hur får man information om valet till förskoleklass?

Innan valet bjuder skolorna under november/december in till ett allmänt informationsmöte om att börja förskoleklass.

Hur går valet till förskoleklass till?

Vårdnadshavare gör valet genom vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En vårdnadshavare gör valet. Om man är två vårdnadshavare måste den andra därefter logga in och godkänna valet.

E-tjänsten använder funktionen e-legitimation för att säkerställa din identitet. Har du ingen e-legitimation/bank-ID - kontakta din bank eller Skatteverket för att få en.

Kan val till förskoleklass göras på pappersblankett?

Nej, val till förskoleklass kan inte göras på pappersblankett. Däremot finns personlig hjälp att få hos Östersunds kommuns Kundcenter (som finns på Österäng). Tag med giltig id-handling.

Hur många alternativa skolor ska väljas?

I valet av skola ska tre skolor väljas (rangordning 1-3).

Måste val göras till förskoleklass?

Ja, vårdnadshavare ska göra ett val till förskoleklass.

Vad händer om en vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass?

Om en vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass gör kommunen skolplacering.

Kan en vårdnadshavare söka fritidshemsplats samtidigt som valet till förskoleklass sker?

Ja, det går bra att göra ansökan till fritidshem i samband med val till förskoleklass, men det går även bra att göra ansökan till fritidshem i en separat ansökan.

Har ett barn rätt att börja förskoleklass ett år tidigare?

I vissa fall kan ett barn tas emot i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år om vårdnadshavarna begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar att börja förskoleklass.

Har ett barn rätt att börja förskoleklass ett år senare?

I vissa fall kan ett barn gå ytterligare ett år i förskola om vårdnadshavaren begär det och om det bedöms utifrån barnets behov.

Har en sexåring rätt att börja årskurs 1 istället för förskoleklass?

I vissa fall kan ett barn tas emot i grundskolans årskurs 1 redan höstterminen det kalenderår barnet fyller 6 år om vårdnadshavaren begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för att börja årskurs 1.

Hur får vårdnadshavare information om skolorna för att kunna göra ett bra val?

Skolorna har informationsmöten inför valet till förskoleklass.
Mer information om skolorna finns på deras hemsidor.

Familjer som är nyinflyttade - hur görs val till förskoleklass?

Vårdnadshavare kontaktar Kundcenter för information hur valet går till.

Vad händer om det är fler sökande än antalet platser till en skola?

Om fler söker än det finns platser på en skola gäller ”principen om relativ närhet".
OBS! Fristående skolor kan ha andra antagningsregler. Kontakta respektive friskola för mer information.

Val till förskoleklass på en friskola, hur går valet till?

Val till förskoleklass görs via kommunens e-tjänst. Fristående skolor kan ha andra antagningsregler, oftast har de ett kösystem. Kontakta respektive skola för mer information.

Är det först till kvarn som gäller när valet öppnar?

Först till kvarn gäller inte. Eleverna placeras först efter att alla val till förskoleklass är gjorda. De kommunala skolorna placerar utifrån ”principen om relativ närhet". När det gäller friskolorna är det viktigt att vara uppmärksam på att de har egna antagningsregler.

Familjer som har skyddad identitet (sekretessmarkering). Hur görs val till förskoleklass?

Familjer som har skyddad identitet kan inte göra skolval via kommunens e-tjänst. Kontakta Kundcenter (063–14 30 00) för mer information.

Vad händer om vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass?

Om en vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass gör kommunen en skolplacering av eleven med utgångspunkt från folkbokföringsadress och ”principen om relativ närhet”.

Om två vårdnadshavare inte är överens om skolplacering och den ena vårdnadshavaren är boendeförälder (där barnet stadigvarande bor/är folkbokförd), vad händer?

Valet av skolplats bygger på att vårdnadshavare är, eller blir överens. I det fall vårdnadshavarna inte är överens och den ena vårdnadshavaren är boendeförälder (där barnet stadigvarande bor) kan boendeföräldern välja skolplats utan att den andra vårdnadshavaren godkänner valet.

Om barn hos separerade vårdnadshavare bor växelvis hos sina vårdnadshavare. Vad gäller då vid val till förskoleklass?

Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren. För att valet ska registreras krävs att den andra vårdnadshavaren godkänner valet. En vårdnadshavare kan alltså inte göra ett skolval utan att den andra vårdnadshavaren vet om det. När skolplaceringen är gjord skickas placeringsbesked till bägge vårdnadshavarna.

Om barn hos separerade vårdnadshavare bor växelvis hos sina vårdnadshavare och den ena vårdnadshavaren väljer att inte godkänna skolvalet?

Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren. För att valet ska registreras krävs att den andra vårdnadshavaren godkänner valet. En vårdnadshavare kan alltså inte göra ett skolval utan att den andra vårdnadshavaren vet om det. Om vårdnadshavarna inte är överens om skolvalet och den ene vårdnadshavaren inte godkänner valet gör kommunen en skolplacering med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress och ”principen om relativ närhet”.

Om vårdnadshavare gjort skolval och det inte finns plats på någon av de tre skolor som valts, vad händer då?

I skolvalet ska tre skolor rangordnas (kommunala eller fristående). Om plats inte kan erbjudas på någon av de skolor sökts, blir barnet placerat på en kommunal skola som har ledig plats. Vårdnadshavaren blir då kontaktade av en handläggare från Östersunds kommun för en dialog om skolplacering.

Hur och när lämnas besked om skolplacering?

I slutet av februari skickas platsbeskedet via e-post till de vårdnadshavare som registrerat en e-postadress. Om vårdnadshavare inte registrerat e-postadress kommer platsbeskedet per post. Bor vårdnadshavarna på olika adresser sänds platsbeskedet till båda adresserna.

Kan vårdnadshavare ångra / ändra ett skolval under skolvalsperioden?

Ja, ett val kan göras om eller kompletteras i kommunens e-tjänst innan valet till förskoleklass stängs. Logga in på kommunens e-tjänst.

Kan vårdnadshavare ångra / ändra ett skolval efter skolvalsperioden?

Om vårdnadshavare vill ändra eller komplettera efter det att valperioden är över och platsbesked skickats ut kan ändring eller komplettering göras via kommunens e-tjänst.

Kan en vårdnadshavare tacka nej till en skolplacering?

Ja, en vårdnadshavare kan tacka nej till en skolplacering. Då ansöker vårdnadshavaren om skolbyte i kommunens e-tjänst.

Gäller syskonförtur i Östersunds kommun?

Syskonförtur gäller inte i kommunala skolor. Fristående skolor har egna turordningsregler, kontakta aktuell fristående skola för att få veta hur deras regler ser ut.

Vad innebär skolplacering enligt ”principen om relativ närhet"?

När det gäller regler för val till förskoleklass, används ”principen om relativ närhet" vid val till de kommunala skolorna. Det betyder att vårdnadshavares önskemål om skola beaktas så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts.

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahandsalternativ genom taktikval?

Nej, det går inte att göra taktikval. När det gäller de kommunala grundskolorna är det elevens förutsättningar enligt kriterierna för relativ närhet, i relation till övriga elever som sökt skolan, som avgör om placering kan ske. Det går alltså inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahandsvalet genom att välja en skola långt bort som andrahandsval.

Vårdnadshavares rangordning av skolor visar vilken skola som först behandlas i urvalet till förskoleklass och vilken som tar vid om eleven inte placerats. Observera att de fristående skolorna kan ha andra köregler.

Om vårdnadshavare ska välja en skola utanför Östersunds kommun, ska valet göras i e-tjänsten hos Östersunds kommun?

Nej, kommunens e-tjänst gäller endast kommunala/fristående skolor inom Östersunds kommun. Vårdnadshavare kontaktar Kundcenter för att bli borttagen från valet till förskoleklass.

Kan vårdnadshavare i annan kommun välja skola i Östersunds kommun?

Ja, även boende utanför Östersunds kommun kan ansöka om plats i kommunens skolor via e-tjänsten. Efter det att valet till förskoleklass är slutfört erbjuds placering i mån av plats.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-17