Grundskola och förskoleklass

Skolelev i skolmiljö

Foto: Göran Strand

Grundskolan omfattar förskoleklass, årskurs 1-9, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Från och med 1 januari 2018 har vi i Sverige skolplikt för barn mellan 6 och 16 år.

Grundskola och förskoleklass

Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år börjar barnet i förskoleklass. Förskoleklass är en obligatorisk skolform, som organiseras tillsammans med grundskolans verksamhet. Den är avgiftsfri och omfattar 15 timmar/vecka. I början av det år som ditt barn fyller sex år, sker ett skolval via en e-tjänst som är öppen under skolvalsperioden.

Läs mer om förskoleklass

Grundskola omfattar årskurs 1-9.

Här hittar du alla grundskolor (kommunala och fristående) inom Östersunds kommun

Fritidshem

När ditt barn börjar förskoleklass eller grundskola, erbjuds fritidshem till och med 31 juli det år barnet fyller 10 år.

Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)

Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) är för barn mellan 10-12 år. Fritidsklubben finns oftast på närmaste fritidsgård och har öppet från skoldagens slut till kl 17.00.

Vanliga frågor om grundskola och förskoleklass

Nedan kan du få svar på vanligt förekommande frågor om förskoleklass och grundskola.
Om det du undrar över inte finns med, hör av dig till vårt Kundcenter, 063-14 30 00.

Måste alla 6-åringar gå i förskoleklass?

Från och med 1 januari 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform. Det innebär att skolplikten inträder på hösten det år barnet fyller sex år, vilket innebär att skolplikten innefattar tio år - förskoleklass till och med årskurs 9.
Om särskilda skäl finns kan du begära att skolplikten skjuts upp och att barnet börjar förskoleklass ett år senare.

Vad är det för skillnad på förskoleklass och grundskola?

Förskoleklass organiseras tillsammans med grundskolans verksamhet och omfattar 15 timmar/vecka, i normalfallet 08.00-11.00. Detta kan variera mellan olika skolor - tag kontakt med rektor på aktuell skola för ytterligare information. Verksamheten är avgiftsfri.

Grundskola omfattar årskurs 1-9.

Kan man välja/byta skola?

När barnet är sex år ska du som vårdnadshavare göra val till förskoleklass. Detta görs i januari via e-tjänsten Skolvallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om antalet platser på den kommunala skola du önskar du väljer är färre än antalet sökande, görs ett urval enligt principen om "relativ närhet".

Vid urval som utgår från relativ närhet ska en jämförelse göras mellan elevers närhet till skolan i förhållande till andra elevers närhet. Det är alltså en relativ närhet för respektive elev. Ingen elev har därför en garanterad plats i den närmaste skolan.

Om ditt barn går i en skola men vill byta, registrerar du det i e-tjänsten för skolbyte. Båda vårdnadshavarna behöver e-legitimation för att följa bytesprocessen. Det är viktigt att du först kontaktar den skola som ditt barn vill byta till för att kontrollera att det finns plats. Det är den ena vårdnadshavaren som registrerar bytet i e-tjänsten för skolbyte. Den andra loggar sedan in i e-tjänsten och bekräftar skolbytet.

Får mitt barn skolskjuts?

Alla barn och ungdomar 6-19 år som är folkbokförda i Östersunds kommun får ett ungdoms­kort som gör att man kan resa gratis med Länstrafiken. Ungdoms­kortet gäller året runt och du kan åka så mycket du vill.

Elever har enligt Skollagen har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet och till skolan, om:
• färdvägen överskrider gällande avståndsgräns
• trafikförhållandena anses vara en fara för eleven
• eleven har sådan funktionsnedsättning att den begränsar
• annan omständighet råder

Se ytterligare information om skolskjuts.

Får barnet betyg eller omdöme?

Information om bedömning och betyg.

Hur gör vi om vi har ett barn som behöver särskilt stöd?

Ta kontakt med elevens handledare eller din skolas rektor.

Är barnen försäkrade i skolan?

Alla barn som går i Östersunds kommuns skolor är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under tiden på skolan och på fritiden. Det är hos försäkringsbolaget Protector som barnen och eleverna är försäkrade.
Se ytterligare information om försäkringar.

Är barnen lediga någon gång under året?

Under året finns det ett antal lov- och studiedagar. Under dessa dagar är barnen lediga. Se ytterligare information om läsårstider.

Kan barnen söka ledigt under terminstid?

Rektor får besluta om ledighet för enskilda angelägenheter och har rätt att bevilja längre ledighet under ett läsår dock högst 10 dagar. Skäl för ledigheten måste ges.
Om det finns synnerliga skäl (undantagsfall), kan rektor på delegation av barn- och utbildningsnämnden bevilja längre ledighet.
Eftersom avbrott i barnets skolgång reducerar möjligheterna att nå målen, intar skolan en restriktiv hållning till ledighetsframställan.

Hur kan jag påverka skolans verksamhet?

Du kan påverka ditt barns situation i skolan via utvecklingssamtalet som elever, lärare och föräldrar ska ha minst en gång per termin. Du kan också ta kontakt med skolans föräldraråd.

Om du har synpunkter på hela skolans verksamhet kan du framföra dem till rektor på skolan och till barn- och utbildningsförvaltningen.
Du kan också lämna klagomål enligt skollagen här på kommunens hemsida.

Hur gör man för att få plats på fritidshem?

Du ansöker om plats på fritidshem antingen när du gör Skolvalet till förskoleklass eller via vår e-tjänst för ansökan till fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-12-12