Fritidshem

Skolan erbjuder fritidshem från och med när barnet börjar förskoleklass till och med den 31 juli det år barnet fyller 13 år.

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som kompletterar utbildning i förskole­klass, grund­skola och grundsärskola (samt övriga skolformer där skolplikten kan fullgöras i). Fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet är öppet före och efter skoldagen klockan 06.30 - 18.30. Vid skollov gäller andra öppettider, kontakta ditt barns fritidshem för mer information.

Fritidshemmens egna sidor

Ansök om/säg upp plats på fritidshem

Eleven är garanterad plats på fritidshem på den skola där eleven är placerad. Ansökan sker via e-tjänst.

Kontakta Kundcenter på telefon 063-14 30 00 om du har frågor eller behöver hjälp.

Riktlinjer för plats på fritidshem

Avgifter för plats på fritidshem

Om du väljer att ha fritids för ditt barn betalar du avgift enligt maxtaxa. Du betalar avgiften för att barnet ska ha tillgång till en plats på fritidshemmet. Det innebär att du betalar även de perioder när ditt barn är ledigt.

Information om avgifter för plats på fritidshem

Vid växelvist boende

Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna så är det hushållet där barnet är folkbokfört som ska betala avgiften. Då grundas avgiften på hela hushållets inkomst. Efter särskild anmälan kan avgift debiteras vårdnadshavare var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Barnets rätt till fritidshem

Fritidshemmet ska erbjuda utbildning i den omfattning som behövs. Hur barnets rätt till fritidshem ser ut varierar beroende på:

  • om vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar
  • om vårdnadshavare är arbetssökande
  • om vårdnadshavare är föräldraledig med syskon
  • elevens eget behov

Förvärvsarbetande och studerande

Elever vars vårdnadshavare förvärvsarbetar/studerar ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbets-/studietid samt restid till och från arbets-/studieplatsen.

Ideellt arbete räknas inte som förvärvsarbete och är inte en grund för elevens rätt till fritidshem.

Vid sjukskrivning räknas tiden som om vårdnadshavare skulle ha arbetat.

Arbetssökande eller permitterade på heltid

Om elevens vårdnadshavare är arbetssökande eller permitterade på heltid får barnet delta i fritidshemsverksamheten upp till 10 timmar per vecka under skolans läsårstider.

Under lov och sommaruppehåll får fritidsplatsen användas efter behov om vårdnadshavare ska söka arbete. Vårdnadshavare har möjlighet att omedelbart utöka barnets fritidshemstid i den utsträckning som arbetsmarknads­insats eller studier kräver.

Föräldralediga med syskon

Om elevens vårdnadshavare är föräldrelediga för yngre syskon kan de delta i fritidshemsverksamheten upp till 10 timmar per vecka. De 10 timmarna erbjuds under skolans läsårstider, inte under lov och sommaruppehåll. För elever i förskoleklass räknas tiden efter verksamhetens slut inklusive lunch.

Utbildningen erbjuds utifrån elevens egna behov på grund av familjens situation i övrigt.

Fritidshemsplacering utifrån elevens eget behov

Elever som är i behov av fritidshemsverksamhet som särskilt stöd för sin utveckling, har enligt skollagen (14 kap 6 §) efter beslut av rektor, rätt till stöd genom utbildning inom fritidsverksamheten.

Mer om ansökan om plats på fritidshem

Vårdnadshavare ansöker om plats på fritidshem via e-tjänst eller särskild blankett. Eleven är garanterad fritidshemsplats på den skola där eleven är placerad.

Kontakta Kundcenter på telefon 063-14 30 00 om du har frågor eller behöver hjälp.

Ansök om plats på fritidshem

Eleven ska få plats i fritidshem så snart det framkommit att eleven har behov av platsen. När ansökan har kommit in till Barn- och utbildningsförvaltningen får vårdnadshavare erbjudande om plats.

  • Om eleven redan är inskriven i fritidshemmet och du som vårdnadshavare vill att barnet ska fortsätta ha en plats på fritidshemmet behöver du inte ansöka igen.
  • Om du som vårdnadshavare behöver en ny plats (exempelvis om barnet byter skola) - ska du ansöka om plats.

Ansökan till fristående fritidshem

Ansökan till fristående fritidshem görs direkt till respektive skola/fritidshem.

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Eleven är garanterad fritidshemsplats på den skola där eleven har skolplacering.

Säg upp plats på fritidshem

Uppsägningstiden för en fritidshemsplats är en månad. Vårdnadshavare betalar avgift och får behålla platsen under hela uppsägningstiden.

Säg upp plats på fritidshem via e-tjänst

Vårdnadshavare som säger upp en plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och sedan ansöker och får en ny plats, på antingen förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inom tre månader, får betala även för den mellanliggande perioden. Undantag kan göras vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom.

Frukost och mellis på fritidshemmet

Barnen får frukost och mellis på fritidshemmet, det ingår i avgiften.

Schema och närvarokontroll

Vårdnadshavare ansvarar för ge fritidsverksamheten ett korrekt schema över elevens vistelsetid på fritidshemmet. Om barnet är på fritidshemmet i 10 timmar per vecka eller mer, ska vårdnads­havare lämna barnets schema via det digitala systemet Tempus.

Elevernas schema ligger till grund för personalens arbetstider. Det är därför viktigt att elevens vistelsetider stämmer överens med inlämnat schema, samt att vårdnadshavare meddelar fritidshemmet förändringar av schemat i god tid.

Vi gör närvarouppföljning vilket innebär att närvaron registreras i Tempus så att du som förälder kan se när barnet kommit och gått.

Mer information om Tempus

Fritidshemmets öppettider

  • Fritidshemmet är öppet före och efter skoldagen 06.30 - 18.30. Under skolloven har vi öppet samma tid under hela dagen - alla vardagar.
  • För elever i förskoleklass erbjuds fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 -18.30.
  • Fritidshem i grundsärskolan har öppet 06.30-18.30.

Inskolning på fritidshem

Nya fritidshemselever har gemensam inskolning under vårterminen innan skolstart. Hur inskolningen ser ut och när den sker skiljer sig mellan olika fritidshem.

Kontakta skola och fritidshem för ytterligare information om vad som gäller för det aktuella fritidshemmet. Förskoleplatsen upphör den 31 juli året barnet börjar i skolan.

Pedagogiska planeringsdagar i fritidshemmen

Två dagar per termin har fritidshem möjlighet att ordna utvecklingsdagar för samtliga i personalen. Dessa dagar kan vikarier ersätta ordinarie personal eller så kan barnet bli erbjuden utbildning på annat fritidshem.

Sammanslagning mellan fritidshem

Under perioder på året då det är färre elever i verksamheten, så som till exempel under sommaren eller julen görs ofta samman­slagningar mellan fritidshem i området. Verksamheten "stänger aldrig", däremot kan utbildning erbjudas på annat fritidshem under en period.

Försäkring i fritidshem

Alla barn som går i Östersunds kommuns fritidshem är försäkrade för olycksfalls­skador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under tiden på fritidshemmet och på fritiden.

Mer information om försäkringar

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-19