Fritidshem och fritidsklubb

Här hittar du information om hur det fungerar med fritidshem och fritidsklubbar i samband med skoldagens start och slut för barn i förskoleklass upp till och med årskurs 6.

Till dig som har barn i årskurs 4 - 6
– information om fritidshem och fritidsklubbar inför hösten 2021

Tidigare har du som vårdnadshavare/förälder fått information om de förändringar som kommer att ske med den öppna kostnadsfria fritidsverksamheten - de så kallade fritidsklubbarna - för barn i årskurs 4-6.

Här kommer ett förtydligande om vilka möjligheter du har att välja inskriven fritidsverksamhet/fritidshem eller fritidsklubb för ditt/dina barn inför hösten 2021.

Informationsbrev om fritidshem och fritidsklubb inför hösten 2021 Word, 93.2 kB.

Vanliga frågor och svar för barn och vårdnadshavare om corona

Länk till sidan Vanliga frågor och svar om corona på ostersund.se

Fritidshem

Verksamheten erbjuds från och med när barnet börjar förskoleklass till och med den 31 juli det år barnet fyller 12 år.

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som kompletterar utbildning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola (samt övriga skolformer där skolplikten kan fullgöras i).

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan samt övriga skolformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Rätt till fritidshem

Fritidshemmet ska erbjuda utbildning i den omfattning som behövs. Hur barnets rätt till fritidshem ser ut varierar beroende på:

 • om vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar
 • om vårdnadshavare är arbetssökande
 • om vårdnadshavare är föräldraledig med syskon
 • elevens eget behov

Förvärvsarbetande och studerande

Elever till föräldrar/vårdnadshavare som är förvärvsarbetande/studerande ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs utifrån föräldrar/vårdnadshavare arbets-/studietid samt restid till och från arbets- /studieplatsen. Ideellt arbete räknas inte som förvärvsarbete och är inte en grund för eleven att delta i fritidshemmets utbildning. Vid sjukskrivning räknas tiden som om du skulle ha arbetat.

Arbetssökande eller permitterade på heltid

Elever till föräldrar/vårdnadshavare som är arbetssökande eller permitterade på heltid får delta i utbildningen inom fritidshemmet upp till 10 timmar per vecka under skolans läsårstider.

Under lov och sommaruppehåll får fritidsplatsen användas efter behov om man ska söka arbete. Föräldrar/vårdnadshavare har möjlighet att omedelbart utöka barnets fritidshemstid i den utsträckning som arbetsmarknadsinsats eller studier kräver.

Föräldralediga med syskon

Elever till vårdnadshavare/föräldrar som är föräldralediga för ett yngre syskon, har möjlighet att delta i fritidshemmets utbildning upp till 10 timmar per vecka. De10 timmarna erbjuds under skolans läsårstider, ej under lov och sommaruppehåll. För elever i förskoleklass räknas tiden efter verksamhetens slut inklusive lunch. Utbildningen erbjuds utifrån elevens egna behov på grund av familjens situation i övrigt.

Fritidshemsplacering utifrån elevens eget behov

Elever som är i behov av fritidshemsverksamhet som särskilt stöd för sin utveckling, har enligt skollagen 14 kap 6 § efter beslut av rektor, rätt till stöd genom utbildning inom fritidsverksamheten.

Ansök om plats på fritidshem

Vårdnadshavare ansöker om plats på fritidshem via e-tjänst eller särskild blankett. Eleven är garanterad fritidshemsplats på den skola där eleven är placerad. Kontakta Kundcenter på telefon 063-14 30 00 om du har frågor eller behöver hjälp.

Ansökan fristående fritidshem

Ansökan till fristående fritidshem görs direkt till respektive skola/fritidshem.

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Eleven är garanterad fritidshemsplats på den skola där eleven har skolplacering.

Säg upp plats på fritidshem

Uppsägningstiden för en fritidshemsplats är en månad. Säg upp platsen via e-tjänst. Vårdnadshavare betalar avgift och får behålla platsen under hela uppsägningstiden.

Vårdnadshavare som säger upp en plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och sedan ansöker och får en ny plats, på antingen förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inom tre månader, får betala även för den mellanliggande perioden. Undantag kan göras vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom.

Avgifter för plats på fritidshem

Frukost och mellis på fritidshemmen

Barnen erbjuds frukost och mellis på fritidshemmen, det ingår i avgiften.

Schema och närvarokontroll

Om barnet är på fritidshemmet i 10 timmar per vecka eller mer, ska vårdnadshavare lämna barnets schema via det digitala systemet Tempus. Elevernas schema ligger till grund för personalens arbetstider. Det är därför viktigt att elevens vistelsetider stämmer överens med inlämnat schema, samt att vårdnadshavare meddelar fritidshemmet förändringar av schemat i god tid för att fritidshemmet ska kunna säkerställa lämplig bemanning utifrån elevantal.

Vårdnadshavare ansvarar för ge fritidsverksamheten ett korrekt schema över elevens vistelsetid på fritidshemmet.

Fritidshemmets öppettider

Fritidshemmet är öppet vardagar från 06.30 - 18.30 till skoldagens början och efter skoldagens slut till 18.30.

För elever i förskoleklass erbjuds fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 till 18.30.

Fritidshem i grundsärskolan har öppet 06.30-18.30.

Inskolning på fritidshem

Nya fritidshemselever har gemensam inskolning under vårterminen innan skolstart. Inskolningen kan se olika ut och vid annan tidpunkt från respektive fritidshem. Föräldrar/vårdnadshavare kontaktar sin skola och fritidshem för ytterligare information och vad som gäller just för det aktuella fritidshemmet. Förskoleplatsen upphör den 31 juli året barnet börjar i skolan.

Rutin vid erbjudande om plats

Eleven ska få plats i fritidshem så snart det framkommit att eleven har behov av platsen.

När ansökan har inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen får vårdnadshavare erbjudande om plats.

Pedagogiska planeringsdagar i fritidshemmen

Två dagar per termin har fritidshem möjlighet att ordna utvecklingsdagar för samtliga i personalen. Dessa dagar kan vikarier ersätta ordinarie personal eller så kan barnet bli erbjuden utbildning på annat fritidshem.

Sammanslagning mellan fritidshem

Under perioder på året då det är färre elever i verksamheten, så som till exempel under sommaren eller julen görs ofta sammanslagningar mellan fritidshem i området. Verksamheten "stänger aldrig", däremot kan utbildning erbjudas på annat fritidshem under en period.

Försäkring i fritidshem

Alla barn som går i Östersunds kommuns fritidshem är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under tiden på fritidshemmet och på fritiden. Det är hos försäkringsbolaget Protector Försäkring ASA som barnen och eleverna är försäkrade.
Mer information om försäkringar

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år). Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Förskolans läroplan ska vara vägledande, men inte bindande för pedagogisk omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna förutsättningar. Om barnets vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg ska kommunen sträva efter att erbjuda det istället för förskola eller fritidshem.

Ansökan till pedagogisk omsorg

 • Ansökan till kommunalt pedagogisk omsorg görs via kommunens e-tjänst eller särskilt blankett.
 • Ansökan till fristående pedagogisk omsorg görs direkt till respektive huvudman.

Pedagogisk omsorg för barn 1 - 6 år

Om barnet är i förskoleåldern gäller samma regler för pedagogisk omsorg som för förskola. Se information om vistelsetider, avgifter, uppsägning etc. under Förskola.

Pedagogisk omsorg för barn 6 – 12 år

Om barnet har börjat i grundskola, gäller samma regler för pedagogisk omsorg som för fritidshemmet. Se information om vistelsetider, avgifter, uppsägning etc. under punkt 4. Fritidshem.

Vanliga frågor om fritidshem

Betalar jag avgift även när barnet är ledigt, till exempel på sommaren?

Ja, du betalar avgiften för att barnet har tillgång till en plats på fritidshemmet. Det innrbär att du betalar även de perioder när ditt barn är ledigt.

Är det möjligt att betala fritidshemsräkningen via autogiro?

Ja, kontaktaKundcenter på telefon 063-14 30 00 så skickar de en blankett som du fyller i och skickar till oss.

Vad händer om jag inte betalar fritidshemsavgiften?

Du kan förlora fritidshemsplatsen, men först gör vi så här:

 1. Betalningspåminnelse utgår cirka 5 dagar efter förfallodagen. En påminnelseavgift till­kommer med 50 kr per faktura.
 2. Om betalning ej sker efter påminnelse skickas inkasso­krav ut efter ytterligare 14 dagar och då tillkommer även en inkassoavgift på 160 kr per faktura.
 3. Efter två obetalda fakturor sägs barnet upp från sin plats med omedelbar verkan. Om man har en gammal skuld kan man inte få någon ny plats innan skulden är betald.

Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala barnomsorgsräkningen?

Det hushåll* där barnet är folkbokfört skall betala barnomsorgsavgiften, och då grundas avgiften på hela hushållets inkomst. Efter särskild anmälan kan avgift debiteras föräldrar var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll.

* Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Betalar jag avgiften i förskott eller efterskott?

Du betalar avgift för den aktuella månaden. Det innebär att i slutet av april betalar du räkningen som gäller barnets plats i april månad. Kommunen skickar räkningen den 20:e varje månad. Om du har internetbank kan du betala avgifter med e-faktura. Då får du räkningen skickad till dig via internetbank vilket innebär att du inte får en pappersfaktura i brevlådan.

Vid inloggning på din bank får du ett meddelande om att du har en ny faktura att betala. Klicka på fakturan så får du upp den på skärmen. Därefter kontrollerar och godkänner du fakturan så betalas den automatiskt.

Om du vill ha e-faktura på din avgift från Östersunds kommun anmäler du detta på din internetbank.

Kan man flytta fram förfallodatum på räkningen?

Ja, kontakta Kundcenter på telefon 063-14 30 00.

Kan man lägga upp avbetalningsplan på en skuld?

Ja, kontakta Kundcenter på telefon 063-14 30 00.

Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (åk 4 - 6). Det behövs ingen ansökan om plats på fritidsklubben. Fritidsklubben är avgiftsfri och lunch/mellanmål betalas till självkostnadspris. Ingen närvarokontroll förekommer, man kommer och går som man vill. Här kan du läsa mer om hur det fungerar på våra fritidsklubbar och var de finns.

Öppettider för fritidsklubb

Fritidsklubben är öppen från kl. 13.00 - 17.00. Verksamhet erbjuds under skollov i en omfattning av 5 timmar per dag. Särskilda tider gäller under skollov och kan skilja från olika klubbar. Vid behov under skollov har de öppna fritidsverksamheterna möjlighet att samverka med andra fritidsverksamheter, fritidshem och förskolor.

Fritidsklubbarnas uppdrag

Fritidsklubbarna har olika typer av aktiviteter, men är mest inriktad på spontan verk­samhet och att testa olika fritidsaktiviteter. Varje klubb har arbetat fram sitt unika arbetssätt. Du kan få information om på vilket sätt fritids­klubben nära dig jobbar av fritids­ledarna på plats.Fritidsklubbens uppdrag är att arbeta hälso­främjande utifrån varje individs enskilda förut­sättningar. Samt att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Var finns fritidsklubbarna?

Fritidsklubbarna bedrivs från och med hösten 2021 i lokaler utanför skolan på de åtta platser där det idag är fritidsgårdar. Vi arbetar också med att hitta en lokal för en nionde, central verksamhet för de barn som bor nära centrum.

Mer information om var de olika klubbarna finns hittar du nedan. Varje klubb har sina ordningsregler och som gäller särskilt för respektive klubb.

Vissa av fritidsklubbarna drivs av kultur-och fritidsförvaltningen, andra drivs av föreningar på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Brunflo Briggen

Vi finns på plats i våra tidigare lokaler från 1 augusti 2021. Till att börja med håller vi öppet tre dagar i veckan. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas till verksamheten under hösten/vintern. Mer information och kontaktuppgifter kommer under sommaren.

Körfältet

Vi arbetar för fullt med att hitta lösning på nya lokaler. Oklart i dagsläget när vi har lokaler klara för att starta verksamheten. Mer information och kontaktuppgifter kommer under sommaren.

Lillsjön

Vi är på plats från 1 augusti 2021 i lokalerna på Lillsjöskolan. Vi återkommer med mer information och kontaktuppgifter under sommaren.

Lit(drivs av Lits byförening):

Vi finns på plats i våra tidigare lokaler från 1 augusti 2021. Mer information och kontaktuppgifter kommer under sommaren.  

Lugnvik (drivs av IFK Östersund)

Det blir fritidsklubb i Grizzly-huset. De upprustade lokalerna beräknas vara klara 1 oktober 2021, då vi beräknar att verksamheten kan dra igång. Mer information och kontaktuppgifter kommer under sommaren.

Parkgården(Central fritidsklubb som drivs av IFK Östersund)

Parkgården kommer att ha fritidsklubb på Litsvägens förskola, Litsvägen 10. Målsättningen är att verksamheten kan dra igång från 1 augusti. Mer information och kontaktuppgifter kommer under sommaren.

Torvalla

Vi är på plats från 1 augusti 2021 med fritidsklubb i idrottshallen. Under hösten kommer klubben att bedrivas i tillfälliga lokaler medan vi söker efter permanent lokal. Mer information och kontaktuppgifter kommer under sommaren.

Valla (drivs av Frösö IF):

Vi arbetar för fullt med att hitta lösning på nya lokaler. Oklart när verksamheten kan dra igång. Mer information och kontaktuppgifter kommer under sommaren. 

Ängsmon

Vi finns på plats i våra tidigare lokaler från 1 augusti 2021. Mer information och kontaktuppgifter kommer under sommaren.

Mellanmål och lunch på fritidsklubben

Du som vårdnadshavare kan köpa mellanmål och lunch till barnet när barnet är på fritidsklubben.

Det finns möjlighet att köpa mellanmål, och även lunch under skolloven, till de fritidsklubbar som är kommunalt drivna. Det är också möjligt på några av de fritidsklubbar som föreningar driver.

Betalning via swish/faktura hos de kommunala fritidsklubbarna

För de kommunalt drivna öppna fritidsverksamheterna administrerar Måltidsservice betalning via Swish eller fakturahantering. Ingen kontanthantering!

Mer information i bilaga debiteringsunderlag och bilaga om betalning med Swish. Pdf, 480.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolan stämmer av vilka elever som äter mellanmål och lunch (under skollov).
Måltidsservice skickar en betalningslista till skolan på de som har swishat in betalning eller betalat via faktura.

Prislistan nedan gäller för alla öppna fritidsverksamheter, det vill säga även de föreningsdrivna:

 • Enstaka mellanmål: 20 kronor
 • 10 mellanmål: 150 kronor
 • 21 mellanmål: 300 kronor
 • Lunch: 35 kronor

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-18