Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillsjöhögens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pdf, 465.4 kB.

Vår vision

På vår förskola känner sig alla barn trygga med varandra. Alla känner sig respekterade och att de har ett lika värde. Barnen känner sig uppskattade för den de är och inte för vad de gör.

På vår förskola upplever barnen meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet i en miljö där självkänslan får växa.

Förskolans grundläggande värden

Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (Läroplan för förskolan 2018).

Främjande insatser

För oss på Lillsjöhögens förskola betyder arbetet med likabehandling:

 • Att barnen ska kunna delta i verksamheten på lika villkor
 • Att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
 • Att vi kartlägger verksamheten. Blir barn kränkta? Vad hindrar lika möjligheter och lika rättigheter?
 • Att kritiskt granska normer och värderingar. Att göra det ovanliga vanlig.

Under vårterminen 2020 ska all personal gå en utbildning i normkreativitet.

Ett barn

 • Ett barn som kritiseras lär sig att fördöma.
 • Ett barn som får stryk lär sig att slåss.
 • Ett barn som hånas lär sig blyghet.
 • Ett barn som utsätts för ironi får dåligt samvete.

men...

 • Ett barn som uppmuntras lär sig förtroende
 • Ett barn som möts med tolerans lär sig tålamod.
 • Ett barn som får beröm lär sig att uppskatta.
 • Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa.
 • Ett barn som känner vänskap lär sig vänlighet.
 • Ett barn som får uppleva trygghet lär sig tilltro.
 • Ett barn som blir omtyckt och kramat lär sig känna kärlek.

Tänkvärda ord av Dorothy Low Holte

Sidan uppdaterad 2023-05-09