Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

När Ditt barn börjar sin vistelse på Tandsbyns förskola, kan det finnas saker som Ni funderar över. Förskolan har en egen läroplan, Lpfö- 98.
För dig som förälder innebär det att:
• Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten som Ditt barn möter ska var rolig, trygg och lärorik. Med leken som verktyg vill vi väcka Ditt barns nyfikenhet och lust att lära genom att erbjuda Ditt barn en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
• Vi på förskolan skall vara ett komplement till hemmet och det innebär att vi i samarbete med Er föräldrar ska verka för att Ert barn får möjlighet att utvecklas efter sina individuella förutsättningar.

Inskolning

Du som förälder är tillsammans med ditt barn under tre dagar, ca 9-15 (lite individuellt utifrån varje barn) i en sk. föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du följer och stöttar barnet i förskolans miljö och aktiviteter med hjälp av pedagogerna. En ansvarspedagog finns alltid lite närmare barnet, då det är viktigt för barnet med en trygg anknytning.

Andra vuxna

Utöver de ordinarie pedagogerna kommer även Ditt barn i kontakt med andra vuxna, då vi vid behov sätter in vikarier, tar emot feriearbetare m.m.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt, vilket innebär att det inte lämnas ut någon information gällande Ditt barn utan Ert tillåtande.

Öppettider och måltider

Förskolans öppettider är 06.30- 18.00 (16.45-18.00 är förskolan och fritidshemmet ihopslaget).
Personalens arbetstid är schemalagd för att täcka hela dagen. Detta innebär att Ni som föräldrar inte alltid träffar samma personal vid lämning och hämtning. Personalen informerar varandra och Er föräldrar om hur Ert barn har haft det under dagen. Personalens schema är anpassad efter barnens närvarotider, därför är det viktigt att meddela förändringar av Ditt barns närvarotid.

Vid lämning och hämtning ska Du som förälder alltid ta kontakt med någon personal på förskolan. Viktigt är att meddela oss om det är någon annan än Du som förälder som ska hämta Ditt barn!

Måltider

• Frukost serveras 08.00.
• Lunch serveras 11.00.
• Mellanmål serveras 14.15.

Om Ditt barn är sjuk ett ledig vill vi att Du hör av dig till förskolan före kl. 07.30 så att kökspersonalen kan förbereda antal matportioner under dagen.
Har Ditt barn någon allergi eller överkänslighet och är i behov av specialkost - informera oss personal.
Du måste också komma ihåg att ringa till köket och meddela om ditt barn ska vara ledig eller kommer tillbaka från ledighet.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandlingsplan

Vi bär alla, barn - personal - föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår likabehandlingsplan.PDF

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-07-15