Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö 98, Östersunds kommuns skolplan Plan för kunskap och lärande samt Frösö förskolors egna prioriterade mål, Normer & Värden. Nedan kan du se utdrag ur läroplanen nedan.

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Riktlinjer

Förskollärare ska ansvara för:
• att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
• att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

Arbetslaget ska:
• visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat
i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
• stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
• lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
• göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
• samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-14