Föräldrainformation

På Förskolan Hjorten har vi följande tre värdeord, Inbjudande, Inflytande och Inspirerande, som vi vill ska genomsyra vår verksamhet.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Inbjudande

Att förskolan ska vara inbjudande innebär att alla som kommer hit ska känna sig välkomna och där bemötandet är viktigt. Alla barn och föräldrar ska bli bemötta på ett professionellt och trevligt sätt dagligen. Vi vill att barn och föräldrar känner tillit till oss och till förskolan.

Atmosfären ska vara trevlig och varm och den glädje och det engagemang som finns ska avspegla sig på verksamheten. Vi har en positiv anda med glada, enade pedagoger. En inbjudande atmosfär bjuder in till öppenhet för varandra och en öppenhet att bemöta varandras frågor och att ifrågasätta varandra.

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram (lpfö-98 rev 2010).

Inflytande

Vi på förskolan Hjorten vill att alla som vistas här, barn, pedagoger och föräldrar, ska ha inflytande. Vi på förskolan vill att alla ska få delta i demokratiska värderingar, där vi lyssnar på varandra och anpassar oss efter andra. Vi är flexibla vuxna som lyssnar in barnen.

Barnens inflytande är viktigt och för oss är det en utmaning att följa deras väg i processen.
Det skapar ett arbetssätt där vi förnyar oss.

Inspirerande

Miljön ska vara inspirerande Våra olikheter ser vi som tillgångar och det tar vi vara på.
Vi vill att barnen ska få utforska och upptäcka tillsammans i en verksamhet som ger rika möjligheter till kreativa upptäckter.

Material och miljön ska inbjuda till många olika lösningar och idéer och där vi ser miljön som den tredje pedagogen. Här är det viktigt att miljön är lärande, inspirerande och föränderlig.

Vår strävan är att miljön och materialet ska spegla verksamhetens inriktning och återge det som pågår i projekt. Material ska finnas lättillgängligt för barnen.

Vi vill inspirera barnen genom att erbjuda många uttrycksmöjligheter. Här är processen viktig, inte målet, utan vägen dit.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteamet på Förskolan Hjorten

Rektor Christer Andersson
Specialpedagog Catrin Espell-Magnusson

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under planeringsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Utvecklingsdagar 2020

Under vårterminen har vi utvecklingsdagar 7 februari, 24 april, 8 juni.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-08