Avgifter och regler för förskola och fritidshem

Här hittar du information om vilka avgifter och allmänna bestämmelser som gäller för både förskola och fritidshem.

Avgifter - så mycket betalar du under 2020

I Östersunds kommun har vi en maxtaxa. Du betalar en fast månadsavgift som tas ut 12 månader per år. Avdrag för frånvaro görs inte. Taxan för fritidshem tillämpas från och med den 1 augusti, det år barnet fyller sex år.

Avgiften är relaterad till:

 • omsorgsform, exempelvis förskola eller fritidshem
 • avgiftsgrundande inkomster (inkomsttak (hushållets bruttoinkomst per månad) 49 280 kr)
 • antal barn i barnomsorg ("syskonrabatt")

Syskonrabatt

Syskonrabatt innebär att det barn som är yngst räknas som barn ett, näst yngsta barnet som barn två och så vidare. Barn fyra och äldre är avgiftsfria. Denna rangordning gäller oberoende av om barnen har plats på kommunens förskola/fritidshem eller hos en fristående utförare (exempelvis föräldrakooperativ eller fritidshem på friskola).   

 • För barn som har plats i förskola (enligt skollagen 8 kap 7§) tas ej avgift ut för tid upp till 525 timmar om år.
 • För tid utöver detta tas avgift ut med 2% av avgiftsgrundande inkomst, dock högst 986 kronor per månad för barn ett.
 • För barn två tas avgift ut med 1%, högst 493 kronor per månad.

Maxtaxa för förskola

Maxtaxa för barn i förskola:

Barn

Avgift

Maxavgift

Barn 1*

3% av bruttoinkomst

1 478 kr

Barn 2

2% av bruttoinkomst

986 kr

Barn 3

1% av bruttoinkomst

493 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

Maxtaxa för allmän förskola (3-5-åringar, reducering av avgift)

Gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år och följer skolans läsårstider. Reducering av avgift 3 timmar per dag.

Maxtaxa för barn i allmän förskola:

Barn

Avgift

Maxavgift

Barn 1*

2% av bruttoinkomst

986 kr

Barn 2

1% av bruttoinkomst

493 kr

Barn 3

5/8 % av bruttoinkomst

308 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

Maxtaxa för fritidshem

Gäller från och med 1 augusti det år barnet fyller 6 år.

Maxtaxa för barn på fritidshem:

Barn

Avgift

Maxavgift

Barn 1*

2% av bruttoinkomst

986 kr

Barn 2

1% av bruttoinkomst

493 kr

Barn 3

1% av bruttoinkomst

493 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr


Avgiftspliktiga personer

Avgiftspliktiga personer är gifta/sammanboende, ensamförälder och familjehems­föräldrar. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna, som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Då vårdnadshavare som inte sammanbor har gemensam vårdnad om barnet är den förälder hos vilken barnet är folkbokförd avgiftspliktig.

I de fall barn har växelvis boende i Östersunds kommun kan, efter särskild anmälan, avgift debiteras vårdnadshavarna var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Skyldighet att lämna uppgifter

De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast.

Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift enligt gällande taxa. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift och tillämpas från månadsskiftet närmast efter.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften utgår enligt av kommunfullmäktige fastställda procentsatser på de avgiftspliktigas avgiftsgrundande inkomster upp till maxbelopp. Till avgiftsgrundande inkomst räknas skattepliktig inkomst i inkomstslaget tjänst enligt  inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), bland annat;

 • Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Sjukpenning/sjukbidrag/sjukpension och föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • Pension (ej barnpension)
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.
 • Dagpenning vid rep utbildning mm För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat i antal månader redovisas.

Kontroll av inkomstuppgifter

Kommunen kan kontrollera inlämnade inkomstuppgifter. Avgiften beräknas på den inkomst du har meddelat oss och det är viktigt, för framtida avgiftskontroller, att du har uppgett rätt inkomst i vår e-tjänst för förskola/fritidshem.

Läs mer om avgiftskontroll

Debitering och betalning av avgift

Avgiften betalas månadsvis mot faktura under årets samtliga 12 månader och tas även ut under inskolningstiden. Fakturan avser innevarande månad. Den månad placeringen påbörjas utgår avgift från den dag som platsen är tillgänglig. Avgiften betalas senast den 30:e under löpande månad och eventuella avvikelser justeras efterföljande månad.   

Betalningspåminnelse utgår cirka fem dagar efter förfallodagen. En påminnelseavgift tillkommer med 50 kr per faktura. Om betalning ej sker efter påminnelse skickas inkasso­krav ut efter ytterligare 14 dagar och då tillkommer även en inkassoavgift på
160 kr per faktura. Efter två obetalda fakturor sägs barnet upp från sin plats med omedelbar verkan.

Allmänna bestämmelser för förskola och fritidshem

Rätt till förskola/fritidshemsverksamhet

Rätt till förskola/fritidshemsverksamhet i Östersunds kommun finns utifrån;

 • vårdnadshavares förvärvsarbete
 • vårdnadshavares studier
 • barnets eget behov
 • arbetssökande

Förskoleverksamhet för åldrarna 1-5 år

Förskoleverksamhet i form av förskola eller familjedaghem erbjuds till barn som fyllt ett år i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbets-/studietid samt restid till och från arbets- /studieplatsen. Du har rätt att nyttja platsen 25 timmar per vecka även om behovet utifrån arbets-/studietid är mindre.

Inskolningsperioden beräknas till två veckor och kan se olika ut beroende på barnets ålder och tidigare erfarenhet av gruppsamvaro. Avgift debiteras från första inskolnings­dagen

Förskoleverksamhet erbjuds året om helgfria måndagar-fredagar mellan 06.30-18.30.

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid.PDF

Förskolans regler för arbetssökande och föräldraledig

Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av respektive förskolechef, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Arbetssökande
Förskolebarn i åldrarna 1-5 år har rätt att erhålla och behålla plats i förskola 25 timmar per vecka när föräldrar är arbetssökande.

Föräldralediga
Barn till föräldrar som är föräldralediga med ett yngre syskon, får nyttja platsen 15 timmar per vecka. Under en månad efter syskons födelse får plats nyttjas i samma utsträckning som tidigare.

Förskoleplacering utifrån barnets eget behov

Barn som är i behov av förskoleverksamhet som särskilt stöd för sin utveckling enligt skollagen 8 kap 7 § har efter särskild ansökan och beslut rätt till avgiftsfri pedagogisk verksamhet 525 timmar om året. Tiden förläggs med 15 timmar per vecka under skolans läsårstider.

Allmän förskola

Alla 3-5-åringar har rätt till förskoleverksamhet om minst 525 timmar per år med början på höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri, vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och begränsas till 15 timmar per vecka under skolans läsårstider. Överflyttningen till plats i allmän förskola sker automatiskt för dig som redan har förskoleplats.

Förskolechef fastställer vistelsetiden, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor. Vid omsorgsbehov utöver dessa timmar skall särskild ansökan göras och avgift erläggas enligt maxtaxans normer. De 3-5-åringar som är inskrivna i förskolan utifrån ett omsorgsbehov får en reducering av avgiften.

Fritidshem för åldrarna 6-9 år

Enligt skollagen kap 14 §4 ska utbildning i fritidshem erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av sådan.

För barn i åldrarna 6-9 år med omsorgsbehov utöver tid i grundskola/förskoleklass erbjuds fritidshemsplats i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbets-/studietid samt restid till och från arbets-/studieplatsen.

Fritidshemmet är öppet vardagar från 06.30 till skoldagens början och efter skoldagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuds fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 till 18.30. Fritidshem i grundsärskolan har öppet 06.30-18.30.

Under sommaren när många barn är lediga slås fritidshemmen samman. Inskolning av nya fritidshemsbarn börjar när alla fritidshem öppnar igen. De barn som fram till dess har behov av barnomsorg får vara kvar på sin förskola. Även under andra skollov så kan sammanslagning av verksamheten ske.

Fritidshemmets regler för arbetssökande och föräldraledig

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande får nyttja sin fritidsplats upp till 10 timmar per vecka under skolans läsårstider.

Under lov och sommaruppehåll får fritidsplatsen endast nyttjas efter behov om man ska söka arbete. Du har rätt att omedelbart utöka barnets fritidshemstid i den utsträckning arbete eller studier kräver. Avgift debiteras enligt gällande maxtaxa 12 månader per år.   
Barn, 6-9 år, vars föräldrar är föräldralediga för ett yngre syskon, rätt att nyttja fritidshemsplats upp till 10 timmar per vecka. Timmarna erbjuds på fritidshemmet i direkt anslutning till skoldagens slut. De 10 timmarna erbjuds under skolans läsårstider, ej under lov och sommaruppehåll. För barn i förskoleklass räknas tiden efter verksamhetens slut inklusive lunch. Avgift för fritidshemsplatsen utgår under 12 månader enligt beslutat taxa.

Öppen fritidshemsverksamhet för barn i åldrarna 10-12 år

Omsorg för barn i åldrarna (9) 10-12 år erbjuds i form av öppen fritidsverksamhet. Från 9 år gäller om barnet går i årskurs fyra

Fritidsklubben har öppet från skoldagens slut till cirka 17.00. Verksamhet erbjuds under skollov i en omfattning av 5 timmar per dag. Varje rektor fattar beslut om öppettider för respektive öppen fritidsverksamhet. Vid behov under skollov har de öppna fritidsverksamheterna möjlighet att samverka med andra fritidsverksamheter, fritidshem och förskolor.

Öppen fritidsverksamhet bedrivs ofta på närmsta fritidsgård. I vissa bostadsområden där öppen verksamhet inte erbjuds till exempel i glesbygd har barnet rätt att erhålla eller behålla plats på fritidshem. 

När och hur ska ansökan om förskola göras

Ansökan om förskola ska göras på särskild blankett som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, barnomsorgsförmedlingen.

Ansökan bör om möjligt göras sex månader innan plats önskas för att underlätta kommunens planering. Platser erbjuds i den ordning (enligt ködatum) ansökningarna kommit till kommunen. Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare. I det fall fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum med äldre barn före de yngre.

När anmälan kommit in skickas en skriftlig bekräftelse och så småningom erbjudan om plats. Om ansökan kommit in till kommunen senast fyra månader innan önskat placeringsdatum, ska plats erbjudas önskat datum. I några områden/förskolor kan det vissa tider på året vara svårare att få förskoleplats. Plats kan då erbjudas i annat område/på annan förskola än det som sökts.

Undantaget är de förturer som kan ges till:

 1. Barn som enligt skollagen 8 kap 7 § är i behov av särskilt stöd
 2. Syskonförtur
 3. Familjer som redan har plats i kommunens barnomsorg och som flyttar till ett annat skolupptagningsområde.

Pedagogiska planeringsdagar i förskola och fritidshem

Tre dagar per termin äger förskolor rätt att ordna pedagogiska planeringsdagar för samtliga i personalen. Fritidshemmet har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Det innebär att i de fall föräldrar har ett omsorgsbehov dessa dagar kan ordinarie personal ersättas av vikarier eller erbjudas verksamhet på annan förskola/fritidshem.

Sammanslagning mellan förskola och fritidshem

Under perioder på året då det är färre barn i verksamheten, görs ofta sammanslag­ningar mellan förskolor och fritidshem i området. Verksamheten "stänger aldrig", däremot kan platsen erbjudas på annan förskola/fritidshem under en period.

Uppsägning av förskole-/fritidshemsplats

Platsen ska sägas upp skriftligen en månad före barnet ska sluta. Uppsägningen lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen, barnomsorgsförmedlingen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-11