Tal och språk / Läs och skriv

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Tal och språk/Läs och skriv så sker det via skolornas elevhälsoteam.

Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang med mera. Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov.

Vi utgår från ett salutogent* synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom elevhälsan, som ofta möter behov inom området Tal och språk/Läs och skriv. Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Barn- och elevhälsan, så klickar du på yrkesgruppen nedan.

Elevhälsan erbjuder även läspedagogiskt material.

*Salutogent synsätt: Att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Så här jobbar psykologen inom området
Tal och språk/Läs och skriv

Vid frågeställningar inom området Tal & Språk/Läs & Skriv, kan vi tillsammans med skolans och Barn- och elevhälsans Specialpedagoger göra en fördjupad kartläggning av problematiken, för att kunna ge vidare stöd till elev, pedagoger och föräldrar.

Vid frågor kontaktar du främst kontaktpsykologen på din förskola/skola eller Barn- och elevhälsan - tag kontakt med

Anna Hellgren
070-394 81 50
E-post

Fakta om psykologen inom Barn- och elevhälsan

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling i förskola och skola, genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är

 • konsultation
 • handledning
 • utredning
 • fortbildning
 • samtal

Så här jobbar specialpedagogen inom området Tal och språk/Läs och skriv

Här kan du se vad som ingår i vårt arbete:

 • Kartlägger lärandemiljö i förskola/skola utifrån språkliga perspektiv
 • Kartlägger barns/elevers språkliga/läs- och skrivutveckling
 • Handleder/vägleder pedagoger
 • Arbetar med enskilda elever i behov av språkstöd, i samverkan med skola och hem
 • Samverkar med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), landstingets logopeder och Skoldatateket

Vid frågor kring område Tal & Språk eller område Läs & Skriv, kontaktar du i första hand din förskolas eller skolas specialpedagog. Du kan också kontakta Barn- och elevhälsan:

Område Tal & Språk
Vivianne Mattsson
070-325 62 30
E-post

Område Läs & Skriv
Ingrid Eliasson
063-14 40 35

E-post

Fakta om specialpedagogen

Specialpedagoggruppen består av pedagoger och specialpedagoger med spetskompetens inopm olika områden. Vi samverkar med andra yrkesgrupper i förskolans/skolans elevhälsoteam i syfte att utveckla, anpassa och tillrättalägga i förskole-/skolmiljön och därmed skapa möjligheter till optimal utveckling och lärande för alla barn och elever.

 • Vårt arbete skall grunda sig på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.
 • Vi arbetar i första hand främjande och förebyggande.
 • Vi kartlägger vid behov elevers individuella utveckling och lärandemiljö.
 • Vi ger kompetensutveckling och pedagogisk handledning till personal i förskola/skola.
 • Vi ger handledning till elever.
 • Vi finns för konsultation och stöd till föräldrar.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-10-04