Syn

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Syn så sker det via skolornas Elevhälsoteam. Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang med mera.

Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov. Vi utgår från ett salutogent* synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Elevhälsan som ofta möter behov inom området Syn. Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Barn- och elevhälsan, så klickar du på yrkesgruppen nedan.

*Salutogent förhållningssätt: Att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Så här jobbar Specialpedagogen inom området Syn

Här kan du se vad som ingår i vårt arbete:

 • Kartlägger lärandemiljö utifrån ett synpedagogiskt perspektiv
 • Informerar om synanpassade läromedel
 • Erbjuder auskultation i klass och handledning av pedagoger och resurspersoner
 • Ger råd och stöd vid stadieövergångar
 • Ger råd och stöd kring tillämpning av PYS-paragrafen, Nationella prov och punktskrift
 • Samverkar i frågeställningar med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Syncentralen och Resurscenter Syn

För mer information, tag kontakt med
Lena Molin-Wöldern
073-275 29 57
E-post

Fakta om Specialpedagogen

Specialpedagoggruppen består av pedagoger och specialpedagoger med spetskompetens inopm olika områden. Vi samverkar med andra yrkesgrupper i förskolans/skolans elevhälsoteam i syfte att utveckla, anpassa och tillrättalägga i förskole-/skolmiljön och därmed skapa möjligheter till optimal utveckling och lärande för alla barn och elever.

 • Vårt arbete skall grunda sig på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.
 • Vi arbetar i första hand främjande och förebyggande.
 • Vi kartlägger vid behov elevers individuella utveckling och lärandemiljö.
 • Vi ger kompetensutveckling och pedagogisk handledning till personal i förskola/skola.
 • Vi ger handledning till elever.
 • Vi finns för konsultation och stöd till föräldrar.

Så här jobbar Skolkuratorn inom området Syn

Ofta finns det en etablerad kontakt med olika aktörer utifrån funktionsnedsättningens art och vanligt är då att vi fungerar som länk mellan skolan och andra aktörer som finns till stöd för barn och unga.

Behoven av stöd ser väldigt olika ut och det är just behovet som styr vilken form av stödjande insatser vi erbjuder.

Vi kan erbjuda

• Samtalsstöd till eleven/barnet och vårdnadshavare om att leva med sin funktionsnedsättning, vägledning, hitta framgångsrika strategier, positiv fokusering, motivation mm.

• Konsultation

• Psykosocial handledning

Vill ni veta mer om hur vi kan vara behjälpliga inom område Syn, kontakta skolkuratorn i ert Elevhälsoteam.

Fakta om Skolkuratorn i Barn- och elevhälsan

Samtliga skolkuratorer inom Barn- och elevhälsan är socionomer. Med skolornas elevhälsoteam som bas, arbetar vi utifrån en helhetssyn på barnet/eleven i sitt sammanhang: skola, hem och fritid.

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är:

 • Konsultation
 • Psykosocial grupphandledning grupp/enskild för personal
 • Fortbildning
 • Klassarbeten

Vid behov och utifrån den aktuella frågeställningens art, samverkar vi även med företrädare för andra yrkesgrupper på skolan eller inom Barn- och elevhälsan.

Så här jobbar Skolsköterskan inom området Syn

Synprövning utförs på alla elever vid första hälsobesöket i förskoleklass. Därefter utförs synprövningen på elever som upplever synproblem, elever som har besvär med huvudvärk eller inlärningssvårigheter och på kontrollelever.

Vid frågor om Syn kontaktar du främst skolsköterskan på skolan eller:
Christina Larsson
Medicinskt ansvarig skolsköterska
063-14 34 16
E-post

Fakta om Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan

Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet.

Vi finns i skolan och är tillgängliga genom öppen mottagningstid och telefontid.

Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp-, som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper via skolornas elevhälsoteam.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-10-04