Sociala/Emotionella frågor

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Sociala/Emotionella frågor så sker det via skolornas Elevhälsoteam. Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang m.m. Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov.

Vi utgår från ett salutogent* synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Elevhälsan som ofta möter behov inom området Sociala/Emotionella frågor.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Barn- och elevhälsan, så klickar du på yrkesgruppen nedan.

*Salutogent förhållningssätt: Att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Så här jobbar Psykologen inom området Sociala/Emotionella frågor

När vi tar emot frågor kring barns/elevers sociala/emotionella utveckling, erbjuder vi konsultation till den personal som finns närmast barnet/eleven.

Vi erbjuder även stödsamtal till barnet/eleven och föräldrarna.

Om vi bedömer att barnet/eleven/familjen behöver kontakt med andra aktörer som är till för stöd av barn och unga så kan vi hjälpa till att förmedla denna kontakt.

Vid frågor om  sociala/emotionella frågor kontaktar du främst kontaktpsykologen på din förskola/skola eller Barn- och elevhälsan - tag kontakt med

Anna Hellgren
070-394 81 50
E-post

Fakta om Psykologen i Barn- och elevhälsan

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling i förskola och skola, genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är

 • konsultation
 • handledning
 • utredning
 • fortbildning
 • samtal

Så här jobbar Skolkuratorn inom området Sociala/Emotionella frågor

Behoven av stöd ser väldigt olika ut och efter utredning/kartläggning styr behovet vilken form av insatser vi erbjuder. Exempel på vad vi kan erbjuda är

 • Samtalsstöd till eleven/barnet och vårdnadshavare, vägledning, hitta framgångsrika strategier, positiv fokusering, motivation mm.
 • Konsultation
 • Psykosocial handledning
 • DISA
 • rePULSE
 • Klassarbeten/gruppdynamik

Vid behov hjälper vi till att förmedla kontakt med andra aktörer som finns till för stöd av barn och unga.

Vill du veta mer om område Sociala/Emotionella frågor kontaktar du skolkuratorn i din skolas Elevhälsoteam.

Fakta om Skolkuratorn i Elevhälsan

Samtliga skolkuratorer inom Elevhälsan är socionomer. Med skolornas elevhälsoteam som bas, arbetar vi utifrån en helhetssyn på barnet/eleven i sitt sammanhang: skola, hem och fritid.

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är:

 • Konsultation
 • Psykosocial grupphandledning grupp/enskild för personal
 • Fortbildning
 • Klassarbeten

Vid behov och utifrån den aktuella frågeställningens art, samverkar vi även med företrädare för andra yrkesgrupper på skolan eller inom Barn- och elevhälsan.

Så här jobbar Skolsköterska/Skolläkare inom området Sociala/Emotionella frågor

Skolhälsovården har en viktig roll för varje elevs sociala välbefinnande, utveckling och lärande. Vi ska medverka till att arbetsmiljö och inlärningssituation anpassas till elevens förutsättningar och behov.

Vi samarbetar med övrig personal inom Barn- och elevhälsan, inom skolan och med andra aktörer som är till stöd för barn och unga.

Om du har frågor kontaktar du främst skolsköterskan på skolan eller medicinskt ansvarig skolsköterska på Barn- och elevhälsan:
Christina Larsson
Medicinskt ansvarig skolsköterska
063-14 34 16
E-post

Fakta om Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan

Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet.

Vi finns i skolan och är tillgängliga genom öppen mottagningstid och telefontid.

Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp-, som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper via skolornas elevhälsoteam.

Så här jobbar Pedagoggruppen inom området Sociala/Emotionella frågor

I ärenden av social/emotionell karaktär fäster vi i Pedagoggruppen stor vikt vid att lyssna in elevens upplevelse av situationen. Ofta har vi ett nära samarbete med ordinarie pedagog och övrig skolpersonal på elevens hemskola för att på bästa sätt stötta elevens sociala/emotionella utveckling. Vi jobbar även direkt mot elev och fungerar ofta som stöd för vårdnadshavare.

För mer information om hur Pedagoggruppen arbetar kring området Sociala/Emotionella frågor, tag kontakt med
Barbro Jacobsson
073-275 62 03

Fakta om Pedagoggruppen

Pedagoggruppen består av pedagoger med kunskap inom social handlingskompetens. Vi samarbetar med personal inom förskola och grundskola. Vårt arbete riktar sig till såväl organisation, som grupp och individnivå.

I vårt arbete med att stötta barn, unga och personal lägger vi tyngdpunkten på utvecklandet av den sociala handlingskompetensen.

Vi föreslår olika metoder beroende på behov i ärendet.

Vi strävar efter ett nära samarbete med andra samhällsfunktioner som är till för stöd av barn och unga.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-10-04