Övriga funktionsnedsättningar

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Övriga funktionsnedsättningar, så sker det via skolornas Elevhälsoteam.

Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang m.m. Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov.

Vi utgår från ett salutogent* synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Barn- och elevhälsan, som ofta möter behov inom området Övriga funktionsnedsättningar.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Elevhälsan, så klickar du på yrkesgruppen nedan.

*Salutogent synsätt: Att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Stöd och pedagogisk handledning inom området Autism

När pedagoger på en skola/förskola är bekymrade över en elev/barns skolsituation och personalen vet eller tror att detta kan härledas till någon form av autismspektrumtillstånd, finns det möjlighet att få pedagogisk handledning via Barn- och elevhälsan.

Ansökan om stöd görs på Barn- och elevhälsans blankett, som du hittar i våra e-tjänster. Psykolog inom Barn- och elevhälsan förmedlar sedan vidare ansökan om stöd/handledning till två specialpedagoger ( Åsa Möller och Åsa Bäckman) med särskilt uppdrag att erbjuda detta stöd.

Så här jobbar Specialpedagogen inom området Övriga funktionsnedsättningar

Här kan du se vad som ingår i vårt arbete:

 • Konsultation, råd/stöd och handledning i frågor som rör funktionsnedsättning.
 • Vägledning i frågor om utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd.
 • Ger information i frågor om särskola.
 • Kartlägger barns/elevers lärandemiljö med fokus mot ett inkluderande perspektiv i förskolor och skolor.
 • Samverkar i vissa frågor med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Barn och ungdomshabiliteringen, Kommunens habiliteringsteam.
 • Handleder personal vid kommunens gruppboenden.

Vid frågor kontaktar du i första hand din förskolas eller skolas specialpedagog.
Du kan också kontakta Barn- och elevhälsan:

Lena Molin-Wöldern
073-275 29 57
E-post

Fakta om Specialpedagogen

Specialpedagoggruppen består av pedagoger och specialpedagoger med spetskompetens inopm olika områden. Vi samverkar med andra yrkesgrupper i förskolans/skolans elevhälsoteam i syfte att utveckla, anpassa och tillrättalägga i förskole-/skolmiljön och därmed skapa möjligheter till optimal utveckling och lärande för alla barn och elever.

 • Vårt arbete skall grunda sig på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.
 • Vi arbetar i första hand främjande och förebyggande.
 • Vi kartlägger vid behov elevers individuella utveckling och lärandemiljö.
 • Vi ger kompetensutveckling och pedagogisk handledning till personal i förskola/skola.
 • Vi ger handledning till elever.
 • Vi finns för konsultation och stöd till föräldrar.

Så här jobbar Skolsköterskan inom området Övriga funktionsnedsättningar

Skolhälsovården ska medverka till att arbetsmiljö och inlärningssituation anpassas till elevens förutsättningar och behov. Elever med funktionsnedsättningar behandlas likvärdigt gällande hälsobesök etc. Vi samverkar med andra aktörer som är till stöd för barn och unga.

Vid frågor kontaktar du främst skolsköterskan på skolan eller:
Christina Larsson
Medicinskt ansvarig skolsköterska
063-14 34 16
E-post

Fakta om Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan

Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet.

Vi finns i skolan och är tillgängliga genom öppen mottagningstid och telefontid.

Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp-, som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper via skolornas elevhälsoteam.

Så här jobbar Skolkuratorn inom området Övriga funktionsnedsättningar

Ofta finns det en etablerad kontakt med olika aktörer utifrån funktionsnedsättningens art. Vanligt är då att vi fungerar som länk mellan skolan och andra aktörer som finns till stöd för barn och unga.

Behoven av stöd ser väldigt olika ut och det är just behovet som styr vilken form av stödjande insatser vi erbjuder.

Vi kan erbjuda

• Samtalsstöd till eleven/barnet och vårdnadshavare om att leva med sin funktionsnedsättning, vägledning, hitta framgångsrika strategier, positiv fokusering, motivation mm.

• Konsultation

• Psykosocial handledning

Vill ni veta mer om hur vi kan vara behjälpliga inom område övriga funktionsnedsättningar, kontakta skolkuratorn i ert Elevhälsoteam.

Fakta om Skolkuratorn i Barn- och elevhälsan

Samtliga skolkuratorer inom Barn- och elevhälsan är socionomer. Med skolornas elevhälsoteam som bas, arbetar vi utifrån en helhetssyn på barnet/eleven i sitt sammanhang: skola, hem och fritid.

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är:

 • Konsultation
 • Psykosocial grupphandledning grupp/enskild för personal
 • Fortbildning
 • Klassarbeten

Vid behov och utifrån den aktuella frågeställningens art, samverkar vi även med företrädare för andra yrkesgrupper på skolan eller inom Barn- och elevhälsan.

Så här jobbar Psykologen inom området
Övriga funktionsnedsättningar

När pedagoger och/eller föräldrar är bekymrade för den del av barnets/elevens utveckling som har betydelse för lärandet, kan vi bidra med konsultation och/eller en skolpsykologisk utredning.

Denna utredning kan också ligga till grund för remiss till Barn- och ungdomshabilite­ringen eller Barn- och ungdomspsykiatrin för fortsatt bedömning.

Vid frågor om övriga funktionsnedsättningarkontaktar du främst kontaktpsykologen på din förskola/skola eller Barn- och elevhälsan:

Anna Hellgren
070-394 81 50 
E-post

Fakta om Skolkuratorn

Samtliga skolkuratorer inom Barn- och elevhälsan är socionomer. Med skolornas elevhälsoteam som bas, arbetar vi utifrån en helhetssyn på barnet/eleven i sitt sammanhang: skola, hem och fritid.

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är:

 • Konsultation
 • Psykosocial grupphandledning grupp/enskild för personal
 • Fortbildning
 • Klassarbeten

Vid behov och utifrån den aktuella frågeställningens art, samverkar vi även med företrädare för andra yrkesgrupper på skolan eller inom Barn- och elevhälsan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-10-04