Likabehandlingsarbete

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Likabehandlingsarbete så sker det via skolornas Elevhälsoteam.
Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang med mera.
Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov.

Vi utgår från ett salutogent synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på. Önskar du veta mer om hur din skola arbetar med likabehandling, kontakta skolkuratorn i ditt Elevhälsoteam.

Så här jobbar Skolkuratorn inom området Likabehandlingsarbete

Fokus är att arbeta för barns/elevers rättigheter och möjligheter. Vi har i uppdrag, utifrån skolornas likabehandlingsplan, att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolkuratorerna finns ofta med i såväl det förebyggande som åtgärdande likabehandlingsarbetet på förskolorna/skolorna tillsammans med annan personal.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-10-04