Inlärning/Kognitiva frågor

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Inlärning/Kognitiva frågor så sker det via skolornas Elevhälsoteam.
Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang med mera.
Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov.

Vi utgår från ett salutogent* synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på. Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Barn- och elevhälsan, som ofta möter behov inom området Inlärning/Kognitiva frågor. Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Elevhälsan, så klickar du på yrkesgruppen nedan.

*Salutogent förhållningssätt: Att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Så här jobbar Specialpedagogen inom området Inlärning/Kognitiva frågor

Specialpedagogen erbjuder råd, stöd och handledning till pedagoger och resurs­personer som undervisar individualintegrerade särskoleelever i grundskolan.

För mer information, tag kontakt med
Lena Molin-Wöldern
073-275 29 57
E-post

Fakta om Specialpedagogen

Specialpedagoggruppen består av pedagoger och specialpedagoger med spets­kompetens inopm olika områden. Vi samverkar med andra yrkesgrupper i förskolans/skolans elevhälsoteam i syfte att utveckla, anpassa och tillrättalägga i förskole-/skolmiljön och därmed skapa möjligheter till optimal utveckling och lärande för alla barn och elever.

Vårt arbete skall grunda sig på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.

 • Vi arbetar i första hand främjande och förebyggande.
 • Vi kartlägger vid behov elevers individuella utveckling och lärandemiljö.
 • Vi ger kompetensutveckling och pedagogisk handledning till personal i förskola/skola.
 • Vi ger handledning till elever.
 • Vi finns för konsultation och stöd till föräldrar.

Så här jobbar Skolsköterska/Skolläkare inom området Inlärning/Kognitiva frågor

Skolhälsovården har en viktig roll för varje elevs kognitiva välbefinnande, utveckling och lärande. Vi ska medverka till att inlärningssituationen anpassas till elevens förutsätt­ningar och behov. Vi samarbetar med övrig personal inom Barn- och elevhälsan samt skolan.

Vid frågor kontaktar du främst skolsköterskan på skolan eller Medicinskt ansvarig skolsköterska
Christina Larsson
063-14 34 16
E-post

Fakta om Skolsköterskan

Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet.

Vi finns i skolan och är tillgängliga genom öppen mottagningstid och telefontid. Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp-, som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper via skolornas elevhälsoteam.

Så här jobbar Skolkuratorn inom området Inlärning/Kognitiva frågor

Behoven av stöd ser väldigt olika ut och efter utredning/kartläggning styr behovet vilken form av insatser vi erbjuder.
Exempel på vad vi kan erbjuda är

 • Samtalsstöd till eleven/barnet och vårdnadshavare, vägledning, hitta framgångsrika strategier, positiv fokusering, motivation.
 • Konsultation
 • Psykosocial handledning
 • DISA
 • Vid behov kan vi förmedla kontakt till andra aktörer som arbetar till stöd för barn och unga.

Vid frågor om Inlärnings/kognitiva frågor, kontakta skolkuratorn i ert Elevhälsoteam.

Fakta om Skolkuratorn

Samtliga skolkuratorer inom Barn- och elevhälsan är socionomer. Med skolornas elevhälsoteam som bas, arbetar vi utifrån en helhetssyn på barnet/eleven i sitt sammanhang: skola, hem och fritid.

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är:

 • Konsultation
 • Psykosocial grupphandledning grupp/enskild för personal
 • Fortbildning
 • Klassarbeten

Vid behov och utifrån den aktuella frågeställningens art, samverkar vi även med företrädare för andra yrkesgrupper på skolan eller inom Barn- och elevhälsan.

Så här jobbar Psykologen inom området Inlärning/Kognitiva frågor

När pedagoger och/eller föräldrar är bekymrade för den del av barnets/elevens utveckling som har betydelse för lärandet, kan vi bidra med konsultation och/eller en skolpsykologisk utredning.

Denna utredning kan också ligga till grund för remiss till Barn- och ungdomshabilite­ringen eller Barn- och ungdomspsykiatrin för fortsatt bedömning.

Vid frågor om inlärning/kognitiva frågor kontaktar du främst kontaktpsykologen på din förskola/skola eller Barn- och elevhälsan, se kontaktrutan längst ner på denna sida!

Fakta om Skolkuratorn

Samtliga skolkuratorer inom Barn- och elevhälsan är socionomer. Med skolornas elevhälsoteam som bas, arbetar vi utifrån en helhetssyn på barnet/eleven i sitt sammanhang: skola, hem och fritid.

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är:

 • Konsultation
 • Psykosocial grupphandledning grupp/enskild för personal
 • Fortbildning
 • Klassarbeten

Vid behov och utifrån den aktuella frågeställningens art, samverkar vi även med företrädare för andra yrkesgrupper på skolan eller inom Barn- och elevhälsan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-10-04