Fortbildning/Tjänster

Elevhälsan erbjuder ett antal tjänster och fortbildningar inom verksamhetsområdet barn- och elevhälsa.

Här följer en lista på tjänster och fortbildningar som vi återkommande/permanent erbjuder till skolpersonal ute i verksamheten. Klicka på tjänsten/fortbildningen för mer information.

Vi erbjuder också tillfälliga föreläsningar, kurser och fortbildningar. Dessa hittar du som skolpersonal under Aktuellt på vår startsida alternativt via våra utskick på Zonline.

Mentorsutbildning

När det gäller Mentorsutbildning är det vanligt att Skolkuratorn, ofta tillsammans med andra från Elevhälsoteamet, kontaktas. Exempel på vad som kan erbjudas är fördjupning och utbildning utifrån skolornas:

 • Elevhälsoplan med tillhörande Ärendegång/Mentorns uppdrag
 • Krisplan med tillhörande handlingsplan
 • Likabehandlingsplan med tillhörande handlingsplan
 • Samtalsmetodik
 • Ledarskap
 • Grupprocesser

Mentorsutbildningarna ser olika ut på skolorna. För att få information om mentors­utbildning på din skola, kontakta din Skolkurator för mer information.

Arbetslagsutveckling (ALU)

Förskolans och skolans verksamhet bygger i hög grad på arbete i välfungerande arbetslag. För att ett arbetslag ska kunna lösa sina arbetsuppgifter krävs att arbetslaget utvecklas inom flera områden; på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi erbjuder en arbetslagsutveckling där arbetslaget får tid och utrymme att utvecklas under vårt professionella stöd. Upplägget i detalj utformas tillsammans med förskolans/skolans enhetschef och Barn- och elevhälsans konsulter.

Barn- och elevhälsans arbetslagsutveckling har bland annat som syfte att medverka till att arbetslaget kan:

 • Utveckla yrkeskompetenser
 • Tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetslaget
 • Översätta förskolans och skolans mål och visioner till praktiskt arbete
 • Diskutera värdegrund, pedagogiska grundsyn och arbetsrutiner
 • Uppmärksamma samt utveckla kommunikationsmönster och samarbete
 • Formulera en handlingsplan för det fortsatta arbetet

Vid frågor om arbetslagsutveckling kontaktar du Elevhälsan - se kontaktrutan längst ner på denna sida.

Basutbildning Hörsel

Omfattning: 2 dagar + uppföljning

Målgrupp: Personal inom förskola, skola och elevhälsa i Jämtlands län, som kommer i kontakt med barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet.
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskap och insikt om hörselns betydelse för lärandet och i ett livsperspektiv.
Målet med utbildningsdagarna är att lyfta fram möjligheter och goda exempel.

Innehåll:

 • "Inblick i vardagen". En möjlighet att ta del av elevs, förälders och pedagogs egna erfarenheter.
 • Medicinsk audiologi, hörsel och skoltekniska hjälpmedel ansvar och föreskrivningsrätt
 • "Hur hörs det?" Genom simulering få inblick i att höra med hörselnedsättning i olika miljöer och utifrån olika pedagogiska förhållningssätt
 • Tal, språk och kommunikation i ett hörselperspektiv
 • Ljudet och den lärande miljön; åtgärder och pedagogiskt förhållningssätt
 • Rutiner och samverkan mellan olika aktörer och deras uppdrag bla landsting, kommun och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)
 • Kunskap och förståelse för alternativa skolval
 • Möjlighet att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter genom gruppsamtal.

Vid frågor om Basutbildning hörsel kontaktar du Barn- och elevhälsan:
Annika Lindén
070-205 88 00
E-post

Basutbildning i Teckenkommunikation

Utbildning/handledning Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).

Syfte: Att ge personal vid förskolor/skolor grundkunskap att komma igång med tecken som ett verktyg och stöd i utvecklingen av tal, språk och kommunikation.

Mål: Att skapa en positiv attityd till Tecken/Teckenspråk och en möjlighet att hitta alternativa och kompletterande vägar till kommunikation och lärande. Utbildningens upplägg sker vid en första planeringsträff med berörda utifrån behov och önskemål.

Innehåll

 • Metodik; hur komma igång i vardagssituationer, hur skapar vi en miljö som gynnar kommunikation
 • Vardagsord/glosor, handalfabetet
 • Pedagogiskt material, litteratur
 • Information och samverkan med andra aktörer vid temadagar, elevens val etc.

Vid frågor kring utbildning inom TAKK kontaktar du i första hand din förskolas/skolas kontaktspecialpedagog eller specialpedagog/hörsel vid Barn- och elevhälsan:
Annika Lindén
070-205 88 00
E-post

Handledning

På Elevhälsan erbjuds handledning från flera olika yrkesgrupper; psykologer, skolkuratorer och specialpedagoger. Handledningen erbjuds både till grupp och individ.

Grupphandledning erbjuds till arbetslag, men också till grupper av personer som tillhör samma yrkeskategori.

Innehållet kan vara inriktat på ärendehandledning eller processhandledning. Ärendehandledningen innefattar allt från yrkesroll till individärenden. Processhandledning vänder sig till arbetslag som önskar utveckling av olika slag.

Handledarens viktigaste uppgift är att hålla strukturen, se till att ordet fördelas och att det finns en röd tråd i samtalet. Handledaren lyfter fram nya perspektiv och kunskaper och ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar.

Gruppen/individens viktigaste uppgift är att delta aktivt genom att bidra med ärenden/tankar/erfarenheter. Den gemensamma utvärderingen är en viktig del av processen.

Vid frågor om handledning kontaktar du verksamhetschef, Barn- och elevhälsan:
Tf Kajsa Eklund
070-307 59 28
Epost

Resurssamling med koordinator (RSK)

Grundidé: Personal som arbetar till stöd för barns och ungas lärande och utveckling ska kunna ta stöd av ett "RSK-möte" vid svåra och komplicerade ärenden i verksamheten.

Vad är en "Resurssamling med koordinator"?
Ett strukturerat möte med många aktörer där en oberoende mötesledare håller i både själva mötet men också i förarbete likväl som efterarbete. Vid framställan om ett "RSK-möte" ger aktörerna sitt mandat till koordinatorn att genomföra arbetet enligt förutbestämd plan. Fokus är barnet/den unges behov utifrån de frågor som mötesdeltagarna själva har formulerat.

Förutsättningar: Flera aktörer ska vara inkopplade i ärendet. Vem som helst av aktörerna i ärendet har möjlighet att göra en framställan om ett "RSK-möte". Syftet är hitta en ny form och nya perspektiv i samarbetet med att få ärendet att gå framåt.

Om du vill veta mer om "Resurssamling med koordinator", tag kontakt med
Barbro Jacobsson
073-275 62 03

DISA-metoden

DISA-metoden (DISA står för Din Inre Styrka Aktiveras ) används för att främja psykisk hälsa hos tonårsflickor. Det är en evidensbaserad metod med rötterna i kognitiv beteendeterapi.
Syftet med metoden är att hjälpa tonårstjejer att förstå och hantera negativa tankar samt att ge dem verktyg att hantera stress och förebygga nedstämdhet.

Är du intresserad av att veta mer så gå in på hemsidan som berättar om DISA-metodenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

t

rePULSE

Som ett led i att arbeta med social handlingskompetens är vår personal utbildad i rePULSE. Detta verktyg kan vara till hjälp för att ge flickan/pojken alternativa sätt att hantera sin situation, att förstå sin känsla och hitta en lämplig strategi runt det. rePULSE är ett program som riktar sig till den enskilde individens vilja att förändra sin situation.

Upplägget är en samtalsserie på 10 gånger, varje gång tar ca 45-60 minuter. Varje barn/elev får en bok att arbeta utifrån. Materialet är anpassat efter individens ålder, från förskolan och uppåt.

Ofta arbetar en i pedagoggruppen med eleven och rePULSE, samtidigt som elevens skola/förskola stöttas av annan person ur pedagoggruppen för att titta på skolan/förskolans miljöer, allt för att framgången för eleven/barnet ska bli så effektiv som möjligt.

rePULSE är en etablerad metod, framtagen för att ge en strukturerad och konkret träning, den bygger på ett kognitivt synsätt där individen får hjälpmedel och tränar på att hantera sina impulser på ett nytt sätt. Metoden är uppbyggd utifrån en triad med hörnstenarna TANKE-KÄNSLA-BETEENDE.

En djupare förklaring till rePULSE, som förklarar bakgrund och metodik mer ingående finns på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hör av dig till Pedagoggruppen om du vill veta mer om hur man arbetar med rePULSE.

Annica Östman
Epost

Konsultation

Konsultation innebär att du som yrkesverksam med barn och unga får möjlighet att rådgöra med någon som besitter ytterligare kompetens eller erfarenhet kring en speciell fråga. Detta sker vid ett enstaka eller ett begränsat antal tillfällen.

Konsultationen kan beröra en enskild frågeställning, som du önskar få hjälp att hitta framkomliga vägar i. Det kan i andra fall vara så att du genom konsultationen får hjälp att ringa in och förtydliga det som du undrar över.

Konsultation tar du av den kompetens som du behöver utifrån frågeställning.

Vid frågor om konsultation kontaktar du verksamhetschef, Barn- och elevhälsan:
Tf Kajsa Eklund
070-3075928

Mobilisering av närvaroteam

"Mobilisering av närvaroteam" är Östersunds kommuns och Jämtlands läns landstings gemensamma samverkansresurs, för att skapa ett effektivt, snabbt och kompetent stöd när elever är frånvarande från skolan under längre tid, utan giltigt skäl.

Det är rektor som ansöker om detta stöd via Barn- och elevhälsans blankett. Barn- och elevhälsan har sedan som uppgift att snabbt mobilisera, och initialt koordinera, ett "närvaroteam" som består av kompetens från aktuell skola, socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen och eventuellt andra aktörer som är berörda i ärendet.

Närvaroteamet gör en snabb kartläggning av situationen och tillsammans med elev, föräldrar och skola en plan för fortsatt arbete.

Varje ärende är unikt och hur det fortsatta arbetet ser ut skiljer sig från gång till gång.

Om du vill veta mer om Mobilisering av närvaroteam kontaktar du Pedagoggruppen:
Barbro Jacobsson
073-275 62 03
E-post

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-01-12