Föräldrastöd - Elevhälsan

Även föräldrar i förskola/skola kan vända sig direkt till Barn- och elevhälsans personal. Vi kan antingen ge råd och stöd själva eller hjälpa till att förmedla kontakt men andra aktörer som finns till stöd för barn och unga.

Föräldrar ska i första hand vända sig till förskolan/skolans kontaktpersoner.
Vid akut oro angående föräldrafrågor kan du ta kontakt med socialtjänsten och/eller Barn- och Ungdomspsykiatrin som kan ge råd och stöd.

Se även Socialförvaltningen som erbjuder olika former av föräldrastöd.

Nedan kan du få mer information hur olika yrkesgrupper/funktioner inom Barn- och elevhälsan arbetar med föräldrastöd.

Förälder Östersund

Förälder Östersund erbjuder regelbundet förläsningar, workshops och studiecirklar utifrån olika aktulla ämnen. Samarbete sker med lokala studieförbund och andra aktörer.

Så här jobbar Psykologen inom området föräldrastöd

Vi erbjuder föräldrar som är bekymrade för sitt barn samtalsstöd 1-3 gånger. Det kan gälla både problem i skolan och hemma, till exempel oro runt elevens beteende i skolan/hemma, svårigheter i relationen mellan föräldrar och barn. Om mer stöd och annan typ av kontakt behövs, kan vi hjälpa föräldrar att få stöd av andra aktörer som finns till för barn och unga.

Vid frågor om föräldrastöd kontaktar du främst kontaktpsykologen på din förskola/skola eller
Anna Hellgren
070-394 81 50
E-post

Fakta om Psykologen i Barn- och elevhälsan

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling i förskola och skola, genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är

  • konsultation
  • handledning
  • utredning
  • fortbildning
  • samtal

Så här jobbar Skolkuratorn inom området föräldrastöd

Även föräldrar kan vända sig direkt till skolans kurator. Det kan t ex gälla vid oro för skolsituationen, mobbning eller annat kring barnet som de kan behöva prata med någon om. Skolkuratorn kan också medverka på föräldramöten och/eller träffa en grupp föräldrar för att diskutera och komma fram till strategier för att lösa ett gemensamt problem.
Vi har också en bra överblick över var föräldrar kan få hjälp.
Vi samverkar vid behov med andra aktörer som finns till för stöd för barn och unga.
Vid behov hjälper vi till att förmedla kontakt med andra aktörer som finns till för stöd av barn och unga.

Vid frågor om Elevers arbets-/lärmiljö kontaktar du skolkuratorn i ditt Elevhälsoteam.

Fakta om Skolkuratorn i Barn- och elevhälsan

Samtliga skolkuratorer inom Barn- och elevhälsan är socionomer. Med skolornas elevhälsoteam som bas, arbetar vi utifrån en helhetssyn på barnet/eleven i sitt sammanhang: skola, hem och fritid.

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är:

  • Konsultation
  • Psykosocial grupphandledning grupp/enskild för personal
  • Fortbildning
  • Klassarbeten

Vid behov och utifrån den aktuella frågeställningens art, samverkar vi även med företrädare för andra yrkesgrupper på skolan eller inom Elevhälsan.

Så här jobbar Skolsköterskan inom området föräldrastöd

Skolsköterskorna har mottagningstider samt telefontider för att kunna ge föräldrastöd/­råd. Vid hälsobesöken har föräldrarna möjlighet att närvara. Även här samarbetar vi med övrig Elevhälsopersonal. Vi kan närvara på föräldramöte.

Vid frågor om föräldratsöd kontaktar du främst skolsköterskan på skolan eller:
Christina Larsson
Medicinskt ansvarig skolsköterska
063-14 34 16
E-post

Fakta om Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan

Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet.

Vi finns i skolan och är tillgängliga genom öppen mottagningstid och telefontid.

Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp-, som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper via skolornas elevhälsoteam.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-10-04