Elevnärvaro

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Elevnärvaro så sker det via skolornas Elevhälsoteam. Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang med mera.

Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov.

Vi utgår från ett salutogent synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Barn- och elevhälsan som ofta möter behov inom området Elevnärvaro.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Barn- och elevhälsan, se information nedan.

Mobilisering av närvaroteam

"Mobilisering av närvaroteam" är Östersunds kommuns och Jämtlands läns landstings gemensamma samverkansresurs, för att skapa ett effektivt, snabbt och kompetent stöd när elever är frånvarande från skolan under längre tid, utan giltigt skäl.

Det är rektor som ansöker om detta stöd via Barn- och elevhälsans blankett. Barn- och elevhälsan har sedan som uppgift att snabbt mobilisera, och initialt koordinera, ett "närvaroteam" som består av kompetens från aktuell skola, socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen och eventuellt andra aktörer som är berörda i ärendet.

Närvaroteamet gör en snabb kartläggning av situationen och tillsammans med elev, föräldrar och skola en plan för fortsatt arbete.

Varje ärende är unikt och hur det fortsatta arbetet ser ut skiljer sig från gång till gång.

Om du vill veta mer om Mobilisering av närvaroteam kontaktar du Pedagoggruppen:
Barbro Jacobsson
073-275 62 03
E-post

Så här jobbar Pedagoggruppen inom området elevnärvaro

Elever som har låg närvaro, delvis frånvarande eller helt uteblir, kan behöva ett särskilt stöd för att inte slås ut från skolarbetet. Vid ärenden av sådan karaktär arbetar vi i Pedagoggruppen ofta direkt med eleven. Vi lägger stor vikt vid att lyssna in elevens egen upplevelse av situationen. Under insatsen sker ett nära samarbete med vårdnadshavare och skolans personal, för att på bästa sätt gemensamt stötta eleven i att hitta nya vägar framåt och en möjlighet att fullgöra skolgången.

För mer information om hur Pedagoggruppen arbetar med Elevnärvaro,
tag kontakt med

Barbro Jacobsson
073-275 62 03
E-post

Fakta om Pedagoggruppen

Pedagoggruppen består av pedagoger med kunskap inom social handlingskompetens. Vi samarbetar med personal inom förskola och grundskola. Vårt arbete riktar sig till såväl organisation, som grupp och individnivå.

I vårt arbete med att stötta barn, unga och personal lägger vi tyngdpunkten på utvecklandet av den sociala handlingskompetensen.

Vi föreslår olika metoder beroende på behov i ärendet.

Vi strävar efter ett nära samarbete med andra samhällsfunktioner som är till för stöd av barn och unga.

Så här jobbar Psykologen inom området elevnärvaro

Tillsammans med skolan kartlägger vi vad som hindrar eleven från att gå till skolan. Syftet är att i samarbete kunna anpassa skol- och lärandemiljön för eleven, samt identifiera vilka övriga stödinsatser elev, föräldrar och pedagoger behöver.

Vid frågor om elevnärvaro kontaktar du främst kontaktpsykologen på din förskola/skola eller Barn- och elevhälsan.

Vid frågor om elevnärvaro kontaktar du främst kontaktpsykologen på din förskola/skola eller Barn- och elevhälsan - tag kontakt med

Anna Hellgren
070-394 81 50
E-post

Fakta om Psykologen i Barn- och elevhälsan

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling i förskola och skola, genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är

 • konsultation
 • handledning
 • utredning
 • fortbildning
 • samtal

Så här jobbar Skolkuratorn inom området elevnärvaro

Närvaro är en kraftfull framgångsfaktor och aktuell fråga som det arbetas mycket med inom Elevhälsoteamen. Den tydligaste indikatorn på att någonting är fel runt en elev är just frånvaro.

Efter genomlysning av ärendet är det inte ovanligt att vi påbörjar ett samarbete runt eleven med de professioner som en kartläggning visat är lämpliga.

Tänkbara insatser kan vara:

 • Samtal
 • Konflikthantering
 • Nätverksträffar
 • Kontakt med andra instanser vid behov

Vid frågor om Elevers arbets-/lärmiljö kontaktar du skolkuratorn i ditt Elevhälsoteam.

Fakta om Skolkuratorn i Barn- och elevhälsan

Samtliga skolkuratorer inom Barn- och elevhälsan är socionomer. Med skolornas elevhälsoteam som bas, arbetar vi utifrån en helhetssyn på barnet/eleven i sitt sammanhang: skola, hem och fritid.

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är:

 • Konsultation
 • Psykosocial grupphandledning grupp/enskild för personal
 • Fortbildning
 • Klassarbeten

Vid behov och utifrån den aktuella frågeställningens art, samverkar vi även med företrädare för andra yrkesgrupper på skolan eller inom Barn- och elevhälsan.

Så här jobbar Skolsköterskan inom området elevnärvaro

Vid låg elevnärvaro kan vi inom skolhälsovården bli inkopplade. Det kan vara möten där rektorn är sammankallande som resulterar i ett skolsköterske/skolläkarbesök.

Vid hälsosamtalen tar vi upp elevens närvaro i skolan samt trivsel. Utifrån samtalet kan det leda till olika åtgärder som berör elevens närvaro.

Vid frågor om elevnärvaro kontaktar du främst skolsköterskan på skolan eller:
Christina Larsson
Medicinskt ansvarig skolsköterska
063-14 34 16
E-post

Fakta om Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan

Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet.

Vi finns i skolan och är tillgängliga genom öppen mottagningstid och telefontid.

Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp-, som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper via skolornas elevhälsoteam.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-02-19