Elevers arbets- /lärmiljö

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Elevers arbets-/lärmiljö så sker det via skolornas elevhälsoteam. Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang med mera.

Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov. Vi utgår från ett salutogent synsätt där vi söker efter framgångs­faktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Barn- och elevhälsan som ofta möter behov inom området Elevers arbets-/lärmiljö.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Barn- och elevhälsan, så klickar du på yrkesgruppen nedan.

Så här jobbar Specialpedagogen inom området elevers arbets-/lärmiljö

I varje ärende vill vi belysa elevers arbets-/lärmiljö. Vårt fokus är att den aktuella arbets-/lärmiljön skall fungera väl för alla elever. Exempel på insatser där den kognitiva/kommunikativa arbets-/lärmiljön extra tydligt kommer i fokus är:

 • Synliggöra det pedagogiska förhållningssättet
 • Kartläggning av ljudmiljö
 • Uppmärksamma behov av kompensatoriska hjälpmedel

Vid frågor kring område Elevers arbets-/lärmiljö kontaktar du i första hand din förskolas/skolas kontaktspecialpedagog eller Barn- och elevhälsan - se kontaktrutan längst ner på sidan!

Fakta om Specialpedagogen

Specialpedagoggruppen består av pedagoger och specialpedagoger med spetskompetens inopm olika områden. Vi samverkar med andra yrkesgrupper i förskolans/skolans elevhälsoteam i syfte att utveckla, anpassa och tillrättalägga i förskole-/skolmiljön och därmed skapa möjligheter till optimal utveckling och lärande för alla barn och elever.

 • Vårt arbete skall grunda sig på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.
 • Vi arbetar i första hand främjande och förebyggande.
 • Vi kartlägger vid behov elevers individuella utveckling och lärandemiljö.
 • Vi ger kompetensutveckling och pedagogisk handledning till personal i förskola/skola.
 • Vi ger handledning till elever.
 • Vi finns för konsultation och stöd till föräldrar.

Så här jobbar Pedagoggruppen inom området elevers arbets-/lärmiljö

När vi i Pedagoggruppen går in i ärenden lägger vi stor vikt vid den aktuella arbets-/lärmiljön utifrån framförallt ett socialt perspektiv. Vi har ett systemteoretiskt synsätt där vi anser att miljö, sammanhang, situation och individen själv ska ses som en helhet, istället för som enskilda delar.

I varje ärende belyses den sociala arbets-/lärmiljön direkt när vårt Konsultationsteam möter personalen i de inledande mötena. Under insatsens gång försöker vi kontinuerligt att titta på möjligheter att förändra den sociala miljön så att individen får en bättre möjlighet att klara av sitt eget förändringsarbete. Detta gäller både barn/unga som personal och i vissa fall även vårdnadshavare.

Om du vill veta mer om hur Pedagoggruppen arbetar med
Elevers arbets-/lärmiljö - tag kontakt med

Barbro Jacobsson
073-275 62 03

Fakta om Pedagoggruppen

Pedagoggruppen består av pedagoger med kunskap inom social handlingskompetens. Vi samarbetar med personal inom förskola och grundskola. Vårt arbete riktar sig till såväl organisation, som grupp och individnivå.

I vårt arbete med att stötta barn, unga och personal lägger vi tyngdpunkten på utvecklandet av den sociala handlingskompetensen.

Vi föreslår olika metoder beroende på behov i ärendet.

Vi strävar efter ett nära samarbete med andra samhällsfunktioner som är till för stöd av barn och unga.

Så här jobbar Psykologen inom området elevers arbets-/lärmiljö

När vi möter frågeställningar runt elevers arbets-/lärmiljö tar vi kontakt med er pedagoger för ett första samtal. I detta samtal försöker vi bilda oss en tydlig bild av era frågeställningar och den aktuella situationen.

Tillsammans med andra professioner inom Barn- och elevhälsan kartlägger vi elevernas arbets-/lärmiljö. Utifrån det har vi en dialog med skolans personal i syfte att skapa en miljö som främjar barns/elevers kunskaps- och personliga utveckling.

Vid frågor om elevers arbetsmiljö/lärandemiljö kontaktar du främst kontaktpsykologen på din förskola/skola eller Barn- och elevhälsan - tag kontakt med

Anna Hellgren
070-394 81 50
E-post

Fakta om Psykologen i Barn- och elevhälsan

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling i förskola och skola, genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är

 • konsultation
 • handledning
 • utredning
 • fortbildning
 • samtal

Så här jobbar Skolkuratorn inom området elevers arbets-/lärmiljö

För att orka med skolarbetet är det viktigt att det finns bra ljus, att ljudnivåerna inte är så höga och att det är bra luft i skolan. Lika viktig är också den psykosociala miljön som vi, genom Elevhälsoteamen på skolorna, arbetar aktivt med på såväl organisations- grupp- och individnivå.

Tänkbara insatser kan vara:

 • Likabehandlingsarbete (åtgärdande och förebyggande)
 • Klassjobb
 • Stresshantering
 • Konsultation
 • Psykosocial handledning grupp/enskild för personal
 • DISA

Vid frågor om Elevers arbets-/lärmiljö kontaktar du skolkuratorn i ditt Elevhälsoteam.

Fakta om Skolkuratorn i Barn- och elevhälsan

Samtliga skolkuratorer inom Elevhälsan är socionomer. Med skolornas elevhälsoteam som bas, arbetar vi utifrån en helhetssyn på barnet/eleven i sitt sammanhang: skola, hem och fritid.

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Några av de metoder som vi använder är:

 • Konsultation
 • Psykosocial grupphandledning grupp/enskild för personal
 • Fortbildning
 • Klassarbeten

Vid behov och utifrån den aktuella frågeställningens art, samverkar vi även med företrädare för andra yrkesgrupper på skolan eller inom Barn- och elevhälsan.

Så här jobbar Skolsköterska/Skolläkare inom området elevers arbets-/lärmiljö

Arbets-/lärmiljö handlar om allt som rör miljön där man arbetar; rummen, möblerna, ljuset, ljudet och luften har stor betydelse.

För att orka med skolarbetet är det viktigt att det finns bra ljus, att ljudnivåerna inte är så höga och att det är bra luft i skolan.

Vi arbetar förebyggande mot mobbing, våld och hot samt stress. Barn- och elevhälsans medicinska insatser deltar i skolans arbete för att skapa en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö.

Barn- och elevhälsans medicinska insatser samarbetar med rektor när det gäller allergier i skolan, vi närvarar vid allergirond och skolans egenkontroll av innemiljön.

Vid frågor om elevers arbets-/lärmiljö kontaktar du främst skolsköterskan på skolan eller:
Christina Larsson
Medicinskt ansvarig skolsköterska
063-14 34 16

E-post

Fakta om Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan

Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet.

Vi finns i skolan och är tillgängliga genom öppen mottagningstid och telefontid.

Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp-, som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper via skolornas elevhälsoteam.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-10-04