Autism

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Autism så sker det via skolornas Elevhälsoteam.

Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang m.m. Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov. Vi utgår från ett salutogent synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Barn- och elevhälsan som ofta möter behov inom området Autism.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Barn- och elevhälsan, så klickar du på respektive yrkesgrupp.

Pedagogiskt stöd/handledning vid autism eller autismliknande tillstånd

När pedagoger på en skola/förskola är bekymrade över en elev/barns skolsituation och personalen vet eller tror att detta kan härledas till någon form av autismspektrum­tillstånd, finns det möjlighet att få pedagogisk handledning via Barn- och elevhälsan.

Ansökan om stöd görs på Barn- och elevhälsans blankett.                          

Psykolog inom Barn- och elevhälsan förmedlar sedan vidare ansökan om stöd/handledning till två specialpedagoger (Åsa Möller och Åsa Bäckman) med särskilt uppdrag att erbjuda detta stöd.

Så här jobbar Psykologen inom området Autism

När pedagoger och/eller föräldrar är bekymrade för den del av barnets/elevens utveckling som har betydelse för lärandet, kan vi bidra med konsultation och/eller en skolpsykologisk utredning. Denna utredning kan också ligga till grund för remiss till Barn- och ungdomshabiliteringen eller Barn- och ungdomspsykiatrin för fortsatt bedömning.

Vid frågor om Autism kontaktar du främst kontaktpsykologen på din förskola/skola eller psykolog, Barn- och elevhälsan:
Peter Leiler, psykolog
073-274 89 83
E-post

Fakta om Psykologerna i Barn- och elevhälsan

Vårt arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling i förskola och skola, genom förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.
Några av de metoder som vi använder är

  • konsultation
  • handledning
  • utredning
  • fortbildning
  • samtal

Vid behov och utifrån den aktuella frågeställningens art, samverkar vi även med företrädare för andra yrkesgrupper på skolan eller inom Barn- och elevhälsan.

Så här jobbar Skolsköterska/Skolläkare inom området Autism

Skolhälsovården ska medverka till att arbetsmiljö och inlärningssituation anpassas till elevens förutsättningar och behov. Elever med funktionsnedsättningar behandlas likvärdigt gällande hälsobesök etc.

Vi samverkar med andra aktörer som är till stöd för barn och unga.

Om du har frågor om Autism kontaktar du främst skolsköterskan på skolan eller medicinskt ansvarig skolsköterska på Barn- och elevhälsan:
Christina Larsson
Medicinskt ansvarig skolsköterska
063-14 34 16
E-post

Fakta om Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan

Skolsköterskan i Barn- och elevhälsan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet.

Vi finns i skolan och är tillgängliga genom öppen mottagningstid och telefontid.

Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp-, som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper via skolornas elevhälsoteam.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-10-04