Vision och värdegrund

Nedan berättar vi om Barn- och elevhälsans vision och värdegrund.

Vision

"Landet ledande Elevhälsa - för barn och ungas livskraft!"

Våra insatser ska bidra till att alla barn/ungdomar i våra skolor har bästa möjliga hälsa, känner trivsel och trygghet i skolan samt når utbildningens mål.

Visionen hänger tätt samman med Barn- elevhälsans värdegrund.

Värdegrund

"Vi ska verka för ett hälsofrämjande, inkluderande och optimistiskt perspektiv på barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling."

Med hälsofrämjande menar vi t.ex. att vi fokuserar på friskfaktorer som bidrar till hälsa.

Med inkluderande menar vi t.ex. att vi verkar för ett klimat där människor upplever att de "platsar", är delaktiga, känner tillhörighet och "räknas med".

Med optimistiskt menar vi t.ex. att vi söker efter möjligheter i vårt arbete, att vi fokuserar på framtiden och bidrar till att skapa hopp om utveckling.

Värdegrunden ska vara levande och vägleda Barn- och elevhälsans personal i sitt förhållningssätt i vardagen i arbetet med personal, barn och ungdom och vårdnadshavare.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-04-09